Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Дослідження і розробка раціональних конструкцій подовжених зарядів з реґулюванням динамічного навантаження донної частини свердловини
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Дослідження і розробка раціональних конструкцій подовжених зарядів з реґулюванням динамічного навантаження донної частини свердловини

Анотації 

Пєєв А.М. Дослідження і розробка раціональних конструкцій подовжених зарядів з реґулюванням динамічного навантаження донної частини свердловини. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.11 – Фізичні процеси гірничого виробництва – Кременчуцький державний політехнічний університет, м. Кременчук, 2005 р.

   Метою роботи є підвищення ефективності дії вибуху свердловинних зарядів під час руйнування гірських порід, якого досягають за рахунок керування хвильовими процесами в донній частині свердловини.
   Теоретично й експериментально доведено, що знижувати величину перебуру свердловин і поліпшувати пророблення підошви уступу можна, розміщуючи в донній частині два чи три бойовики, зміщені в такий спосіб від вісі заряду, що зустріч детонаційних хвиль від них відбувається в місці сполучення дна і стінок свердловини, або розміщуючи в донній частині свердловини концентратор ударних хвиль (КУХ), виконаний з інертного матеріалу у вигляді конуса. Використання зарядів з КУХ у донній частині дозволяє також знизити вихід неґабариту в 1,7 раза.
   Основні результати роботи впроваджені на кар'єрах Кременчуцького реґіону.
   Ключові слова: бойовик, вибух, динамічний вплив, концентратор ударних хвиль, перебур, подовжений циліндричний заряд, руйнування, свердловина.

Пеев А.М. Исследование и разработка рациональных конструкций удлиненных зарядов с регулированием динамического нагружения донной части скважины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.11 – Физические процессы горного производства –Кременчугский государственный политехнический университет, г. Кременчуг, 2005 г.

   Диссертация посвящена повышению эффективности действия взрыва скважинных зарядов при разрушении горных пород, которое достигается за счет управления волновыми процессами в донной части скважины.
   Обоснование выполнено теоретическим, экспериментальным и опытно-промышленным методами. В работе впервые теоретически обоснованы оптимальные геометрические параметры концентратора ударных волн (КУВ), располагаемого в нижней части скважины, обеспечивающие увеличение зоны усиленного динамического нагружения на донную часть скважины и позволяющие уменьшить воздействие отраженной ударной волны на материал забойки. Выполнен теоретический анализ влияния пространственного расположения инициаторов в донной части скважины и расстояния между ними на размеры зоны разрушения в области перебура. Установлено, что размещение в донной части скважинного заряда смещенных от его оси двух или трех боевиков позволяет сконцентрировать энергию детонационных волн в месте сопряжения дна и стенки скважины, что способствует созданию начальных трещин и увеличению зоны разрушения в области перебура на 31%.
   Впервые экспериментально установлено влияние угла (α) у основания конического КУВ на изменением характера динамического нагружения среды при взрыве. Установлено, что при α = 450 достигается максимальное усиление динамического воздействия на слои среды, расположенные в нижней части скважины (проработка подошвы улучшается в 1,3 – 2,3 раза по сравнению с обычным зарядом); при 150 < α < 400 существенно снижается динамическое воздействие отраженных от дна скважины волн на материал забойки. Многократное отражение ударной волны от стенок скважины приводит к снижению давления во фронте отраженной волны почти на 2 порядка, при этом длительность воздействия продуктов детонации на разрушаемую среду увеличивается в 1,4 раза. Впервые установлено, что разупрочнение нижних слоев модели при использовании КУВ увеличивается на 20% по сравнению с использованием заряда без КУВ.
   При осевом смещении инициаторов в донной части шпура возникают начальные трещины в области сопряжения дна и стенок шпура, при этом в 2,5 раза увеличивается длина трещин в этой зоне по сравнению с зарядом без осевого смещения боевиков. Анализ гранулометрического состава показал, что в этом случае достигается и наилучшее дробление: диаметр среднего куска в нижних слоях модели по сравнению с обычным инициированием уменьшается на 30% , выход крупных фракций снижается в 2,8 раза; в средних слоях модели диаметр среднего куска уменьшается на 13%, а выход крупных фракций снижается в среднем в 2 раза.
   Разработаны и внедрены в производство конструкции скважинных зарядов, позволяющие снижать величину перебура в 1,7 раза, улучшать проработку подошвы уступа и снижать диаметр среднего куска на 8–12%. Разработанные конструкции удлиненных скважинных зарядов прошли опытно-промышленную проверку на карьерах Кременчугского региона.
   Ключевые слова: боевик, взрыв, динамическое воздействие, концентратор ударных волн, перебур, разрушение, скважина, удлиненный цилиндрический заряд.

Peev A.M. Research and development of regular-style designs of extended charges with the regulation of dynamic influence on the borehole ground part. - Manuscript.

This dissertation thesis is submitted for a candidate degree of technical sciences on speciality 05.15.11 – Physical processes of mining. – Kremenchug state polytechnical university, Kremenchug, 2005.

   The purpose of the work is to increase the blasting performance of borehole charges at rocks destruction, which is obtained through wave processes control in the borehole ground part.
   It is shown both theoretically and experimentally that reduction of the size of borehole subgrade drilling and improvement of bench bottom workup can be done through placing two or three insurgents in the borehole ground part. These insurgents are shifted from the charge axis so that their detonation waves meet at the junction point of the borehole bottom and walls. Likewise, the size of borehole subgrade drilling can be reduced by placing of an shock waves concentrator in the borehole ground part. The concentrator is made of a cone-shaped inert material. Use of charges with the shock waves concentrator in the borehole ground part also allows to decrease an output of oversize fraction by 1.7 times.
   Basic outcomes of the work have been applied in quarries of the Kremenchuk region.
   Key words: insurgent, blast, dynamic influence; shock waves concentrator, subgrade drilling, destruction, borehole, extended cylindrical charge.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Дослідження і розробка раціональних конструкцій подовжених зарядів з реґулюванням динамічного навантаження донної частини свердловини

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net