Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Тектонічні основи прогнозу гірничо-геологічних умов розробки вугільних родовищ Донбасу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Тектонічні основи прогнозу гірничо-геологічних умов розробки вугільних родовищ Донбасу

Анотації 

Пимоненко Л.І. Тектонічні основи прогнозу гірничо-геологічних умов розробки вугільних родовищ Донбасу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук за спеціальністю 04.00.16 – “Геологія твердих горючих копалин”. - Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2005р.

   В дисертації запропоноване нове рішення актуальної науково-прикладної проблеми прогнозу гірничо-геологічних умов розробки вугільних родовищ Донбасу, яке базується на використанні даних про регіональні закономірності і локальні особливості зміни цих умов з глибиною і по площі. Основою цих відомостей є уявлення про формування сучасної структури басейну, яке відбувається внаслідок дії геодинамічних процесів і різних сил, серед яких особливу роль відіграють тектонічні.
   Запропонована нова модель формування Донбасу, яка базується на мобілістській концепції тектоніки. Розроблені показники, що характеризують інтенсивність палеодислокованості, сучасні рухи і напружений стан осадової товщі. Встановлені статистичні закони розподілу різних типів порушень в осадовій товщі басейну, виділені структурно-тектонічні зони, які відмінні за кількістю і типами дислокацій. Досліджені і встановлені тісні статистичні зв'язки між параметрами, що визначають дислокованість і газоносність, викидонебезпечність, фізико-механічні властивості порід і вугілля, напружений стан масиву. Розроблені наукові основи комплексного структурно-тектонічного методу прогнозу гірничо-геологічних умов, суть якого полягає у виділенні на різних масштабних рівнях за показниками тектонічної дислокованості аномальних зон. Застосування даного методу дозволить, використовуючи наявні дані, визначити ділянки придатні для скупчення газу; прогнозувати зони малоамплітудних порушень, виділити ділянки небезпечні за викидами вугілля і газу, за невеликою кількістю значень прогнозувати фізико-механічні властивості гірських порід і напружений стан масиву.
   Ключові слова: Донбас, тектоніка, геодинаміка, вугільний пласт, газоносність, викидонебезпечність, напружений стан масиву, дислокованість.

Пимоненко Л.И. Тектонические основы прогноза горно-геологических условий разработки угольных месторождений Донбасса. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора геологических наук по специальности 04.00.16 – “Геология твердых горючих ископаемых”. - Национальный горный университет Украины, Днепропетровск, 2005г.

   В диссертации приведено новое решение актуальной научно-прикладной проблемы прогноза горно-геологических условий разработки угольных месторождений Донбасса, которое базируется на использовании генетической взаимосвязи показателей, характеризующих напряженное состояние массива, выбросоопасность углей, газоносность массива, метанообильность выработок, физико-механические свойства пород и углей, с дислоцированностью бассейна.
   Предложена новая геодинамическая модель формирования современной структуры Донбасса в фанерозое, которая с позиций мобилистской концепции тектоники объясняет особенности современной структуры Донбасса, характер его геофизических полей и подтверждается геолого-геофизическими данными других структур, расположенных в пределах ВЕП.
   Разработаны показатели (Кр, Кс, Ку, Кд), которые характеризуют изменение крупно- и середнеамплитудних дислокаций (разрывной нарушенности, складчатости, углов падения и общей дислоцированности углевмещающей толщи) по площади бассейна. Построены карты, отражающие региональные закономерности изменения интенсивности дислокаций по площади. Установлены законы распределения показателей, на основании которых сделаны выводы об интенсивности и соотношении действующих сил. Выделены три тектонические области (северо-западная, центральная и юго-восточная), отличающиеся интенсивностью дислоцированности.
   Установлены особенности образования и расположения малоамплитудных нарушений в пределах выделенных областей.
   Предложен показатель геодинамичности Кг, равный отношению интенсивности современных движений к разрывной нарушенности, позволяющий оценить напряженное состояние массива в пределах отдельного участка.
   Исследованы статистические связи между параметрами, которые определяют газоносность, выбросоопасность, физико-механические свойства пород и угля, напряженное состояние массива. Установлены тесные связи изученных параметров с показателями тектонической дислоцированности на различных масштабных уровнях: региональном (бассейн), зональном (район), локальном (шахта, участок).
   Разработаны научные основы комплексного структурно-тектонического метода прогноза горно-геологических условий на разных масштабных уровнях на основе показателей тектонической дислоцированности. Применение метода позволит, используя имеющиеся данные, определить участки или зоны благоприятные для скопления газа; выделить зоны малоамплитудных нарушений, оконтурить участки опасные по выбросам угля и газа, по небольшому количеству значений прогнозировать физико-механические свойства горных пород и напряженное состояние массива.
   Ключевые слова: Донбасс, тектоника, геодинамика, угольный пласт, газоносность, выбросоопасность, напряженное состояние массива, дислоцированность.

Pimonenko L.i. Tectonic basic elements of the forecast of mining and geological conditions of development of coal deposits of Donbas. - Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of geological sciences on a speciality 04.00.16 - “ Geology of solid combustible minerals ”. - National mining university, Ukraine, Dnepropetrovsk, 2005.

   The dissertation describes a new way of solving currently important applied scientific problem of the forecasting mining and geological conditions of development of coal deposits of Donbas on the basis of laws of change of these conditions with depth and on the area of coal is given.
   The new model of formation of Donbas is offered which is based on the concept of movable tectonics. Parameters describing intensity paleodislocations, current movements and stress condition of the sedimentary thickness of rocks are designed. The closed statistic relations between parameters of tectonics and mining and geological conditions are established. The scientific basic elements are developed for complex-and tectonic method of forecasting mining and geological conditions. These relations assume detecting of abnormal zones at different scale levels on the basis of tectonic dislocation parameters. This method will allow to predict physical and mechanical features of rocks and stress conditions of the massif, zones with danger of the coal outbursts and gas release, sites of gas accumulation and of breaks caused by low amplitude.
   Key words: Donbas, tectonics, geodynamics, coal layer, gas-contain, coal and gas outbursts , stress conditions of mining-massif, paleodislocations.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Тектонічні основи прогнозу гірничо-геологічних умов розробки вугільних родовищ Донбасу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net