Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Удосконалення технології підземної розробки крутоспадних родовищ в умовах відкрито-підземної відробки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Удосконалення технології підземної розробки крутоспадних родовищ в умовах відкрито-підземної відробки

Анотації 

Письменний С.В. – Удосконалення технології підземної розробки крутоспадних родовищ в умовах відкрито-підземної відробки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.15.02 - Підземна розробка родовищ корисних копалин. - Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2005 р.

   Дисертаційна робота містить нове рішення актуальної науково-технічної і практичної задачі визначення втрат і засмічення руди, конструкції і параметрів “плаваючої” стелини, що забезпечують високі показники виймання при комбінованому відкрито-підземному відпрацюванні запасів під відвалами розкривних порід.
   Отримано нові залежності зміни діаметра воронки випуску від різноманітних технологічних факторів, запропонована конструкція “плаваючої” стелини з захисними виступами по її периметру, що дозволяють знизити засмічення руди і підвищити стійкість ПС. Встановлено залежності зміни товщини ПС від діючого навантаження.
   Ефективність отриманих результатів полягає в зниженні втрат і засмічення, а також у зменшенні собівартості видобутку руди в умовах комбінованого відкрито-підземного відпрацювання запасів під відвалами розкривних порід.
   Ключові слова: комбінована відкрито-підземна розробка, відвал розкривних порід, воронка випуску, “плаваюча” стелина, навантаження, склепіння динамічної нестійкої рівноваги, захисний виступ, втрати, засмічення.

Письменный С.В. – Совершенствование технологии подземной разработки крутопадающих месторождений в условиях открыто-подземной отработки. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.02 – Подземная разработка месторождений полезных ископаемых. – Криворожский технический университет, Кривой Рог, 2005 г.

   Диссертационная работа содержит новое решение актуальной научно-технической и практической задачи определения потерь, засорения руды, конструкции и параметров “плавающей” потолочины (ПП), обеспечивающие высокие показатели извлечения при комбинированной открыто-подземной отработке запасов под отвалами вскрышных пород.
   Получены новые зависимости изменения диаметра воронки выпуска под ПП от различных технологических факторов; предложена новая конструкция “плавающей” потолочины с защитными выступами в нижней плоскости по ее периметру, позволяющая снизить потери и засорение руды, а также повысить устойчивость ПП.
   Доказано, что применение “плавающей” потолочины при отработке балансовых запасов действующего карьера под внутренним отвалом вскрышных пород подземным способом позволяет снизить потери и засорение обрушенной руды в 1,2-1,5 раза.
   Установлено, что на ПП расположенную под отвалом вскрышных пород, могут действовать два типа нагрузок: равномерно распределенная, когда высота динамического свода больше высоты отвала Нотв < hсв; неравномерно распределенная, определяемая весом пород, заключенных в своде динамического неустойчивого равновесия Нотв > hсв. Когда на “плавающую” потолочину действует равномерно распределенная нагрузка, толщина ПП растет с увеличением глубины ведения горных работ с 8,7 до 17,1 м при пролете обнажения под ПП 40 м. При неравномерно распределенной (сводообразной формы) нагрузке ее толщина остается постоянной, равной 13 м и независящей от глубины ведения горных работ.
   Предложены выражения для определения толщины “плавающей” потолочины с защитными выступами и без них, а также величины потерь руды в подземном блоке, при комбинированной открыто-подземной разработке месторождения.
   Установлено, что наличие защитных выступов под нижней плоскостью “плавающей” потолочины по ее периметру позволяет предотвратить выход воронки выпуска за ее границы, в результате чего снижается засорение руды в 1,2-1,5 раза. Кроме того, защитные выступы позволяют уменьшить запас руды в ПП на 15-20%, а также повысить ее устойчивость в 1,5-2,0 раза.
   Проведенными экспериментами в лабораторных условиях подтверждено, что в обрушенных породах эллипсоиды разрыхления и выпуска формируются по известным теориям. Подтверждено, что параметры воронки выпуска, формируемой под “плавающей” потолочиной, зависят от дозы выпуска, физико-механических свойств обрушенной руды, удельной нагрузки и размеров ПП. Полученные результаты в лабораторных условиях отличаются от теоретических исследований на 3-7%, что подтверждает их достоверность.
   На основе проведенных исследований разработан усовершенствованный вариант системы этажного принудительного обрушения руды и налегающих пород и выпуском руды под “плавающей” потолочиной, отличающийся формированием в верхней части блока ПП с защитными выступами по ее периметру.
   По сравнению с традиционными системами разработки, предложенный вариант позволяет уменьшить удельный расход подготовительно-нарезных выработок, увеличить производительность труда, а также снизить засорение добытой рудной массы и себестоимость добычи.
   Элементы новой технологии были испытаны при отработке блока в осях 178-183 гор. 1032-1110 м на ш. “Гвардейская” ОАО “КЖРК”. При отработке блока: удельный расход подготовительно-нарезных выработок уменьшился с 4,5 до 4,1 м/т.т, содержание железа в добытой рудной массе увеличилось с 57 до 59%. Экономический эффект от внедрения данной технологии составил 272,22 тыс.грн.
   По результатам выполненных исследований опубликовано 13 работ, в том числе получено 2 патента Украины.
   Ключевые слова: комбинированная открыто-подземная разработка, отвал вскрышных пород, воронка выпуска, “плавающая” потолочина, равномерно распределенная нагрузка, свод динамического неустойчивого равновесия, защитный выступ, потери, засорение.

Pysmennyi S. V. Improvement of deep deposit underground mining technology for combined surface and underground mining. -Typescript.

Thesis for Candidate of Technical Sciences Degree in specialty 05.15.02 – Underground Mining of Mineral Deposits.-Kryvyi Rih Technical University, Kryvyi Rih,-2005.

   The thesis deals with new approaches to current scientific and, technical and practical tasks of determining of losses and dilution, constructions and parameters of “floating” pillars (FP) that provide high indices of extraction when combined surface and underground mining of reserves under overburden dumps.
   Output cone diameter changes are proved to depend on diverse technological factors. The proposed construction of a “floating” pillar with protective ledges along its perimeter enables ore dilution reduction and FP integrity increase. FP thickness changes are determined to depend on the operating load.
   Efficiency of obtained results lies in loss and dilution reduction as well as in reduction of net costs for ore mining when combined surface and underground mining of reserves under overburden dumps.
   Keywords: combined surface and underground mining, overburden dump, output cone, floating pillar, load, unstable balance arc, protective ledge, losses, dilution.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Удосконалення технології підземної розробки крутоспадних родовищ в умовах відкрито-підземної відробки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net