Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Метод визначення потужності аварійної броні електропостачання вугільних шахт
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Метод визначення потужності аварійної броні електропостачання вугільних шахт

Анотації 

Рухлов А.В. Метод визначення потужності аварійної броні електропостачання вугільних шахт. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.09.03 – Електротехнічні комплекси і системи. – Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ. – 2005.

   Дисертація присвячена питанням обґрунтування зниження потужності аварійної броні електропостачання вугільних шахт, що споживається і заявляється, шляхом вирівнювання групового графіка електричних навантажень і зниження потужності електроприймачів аварійної броні за наявності такої можливості.
   Виконаний аналіз положень діючих директивних документів, регламентуючих аварійну броню електропостачання підприємств, а також "Актів екологічної, аварійної і технологічної броні електропостачання споживача" і діючого методу визначення цих навантажень, який свідчить про некоректне віднесення електроприймачів до аварійної броні і її розрахунок.
   Виявлені специфічні особливості вугільних шахт в порівнянні з іншими промисловими підприємствами, що полягають в можливості втратити механізовані видобувні комплекси в результаті взаємодії бічних порід вугільного пласта з гідростійками пересувного кріплення. Це приводить до необхідності віднесення до електроприймачів аварійної броні машин і механізмів, що беруть участь в оновленні ліній очисних вибоїв і доставці вугілля на поверхню.
   Розроблені алгоритми моделювання індивідуальних графіків електричного навантаження на період дії аварійної броні електропостачання для водовідливної установки і для процесу по оновленню ліній очисних вибоїв. Розроблена імітаційна модель формування групових графіків електричного навантаження і визначення потужності аварійної броні вугільних шахт для двох характерних періодів обмеження електропостачання.
   Ключові слова: аварійна броня електропостачання, електроприймач, технологічна установка, вугільна шахта, графік електричних навантажень, технологічний процес.

Рухлов А.В. Метод определения мощности аварийной брони электроснабжения угольных шахт. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы. – Национальный горный университет. – Днепропетровск. – 2005.

   Диссертация посвящена вопросам обоснования снижения потребляемой и заявляемой мощности аварийной брони электроснабжения угольных шахт путем выравнивания группового графика электрических нагрузок и снижения мощности электроприемников аварийной брони при наличии такой возможности.
   Выполнен анализ положений действующих директивных документов, регламентирующих аварийную броню электроснабжения предприятий, а также "Актов экологической, аварийной и технологической брони электроснабжения потребителя" и действующего метода определения этих нагрузок, который свидетельствует о некорректном отнесении электроприемников к аварийной броне и ее расчете.
   Выявлены специфические особенности угольных шахт по сравнению с другими промышленными предприятиями, заключающиеся в возможности потерять добычные механизированные комплексы в результате взаимодействия боковых пород угольного пласта с гидростойками передвижной крепи, которое проявляется в снижении их конструктивной раздвижности. Это приводит к необходимости отнесения к электроприемникам аварийной брони машин и механизмов, участвующих в процессе обновления линий очистных забоев ы доставке угля на поверхность.
   Показано, что технологические режимы угольной шахты на период действия аварийной брони отличаются от нормальных условий их функционирования, что вызвано новыми режимами работы оборудования по обновлению линий очистных забоев. Предлагаемые технологические режимы позволяют обеспечить выполнение всех необходимых для сохранности производства и безопасности рабочих технологических процессов.
   Разработаны алгоритмы моделирования индивидуальных графиков электрической нагрузки на период действия аварийной брони электроснабжения для водоотливной установки и процесса обновления линий очистных забоев при двух режимах выполнения указанных работ (обновление лав по одной и по потокам).
   Разработана имитационная модель формирования групповых графиков электрической нагрузки и определения мощности аварийной брони электроснабжения угольных шахт для двух характерных периодов ограничения электроснабжения: I – до начала ведения работ по обновлению линий очистных забоев, II – после наступления этого момента.
   Ключевые слова: аварийная броня электроснабжения, электроприемник, технологическая установка, угольная шахта, график электрических нагрузок, технологический процесс.

Rukhlov A.V. The decision method of the power supply emergency reservation of coal mines. – Manuscript.

The thesis on competition of scientific degree of the candidate of technical sciences by specialty 05.09.03 – Electrotechnical complexes and systems. – National mining university. – Dnepropetrovsk. – 2005.

   The thesis is devoted to the questions of decline ground of consumable and declared of the power supply emergency reservation of coal mines by smoothing of the group electric loading diagrams and decline of electro-receivers power of emergency reservation at presence of such possibility.
   The analysis of positions of the operating directive documents regulating of power supply emergency reservation of enterprises is executed, and also "Acts of ecological, emergency and technological reservation of user power supply" and operating method of these loading decision, which testifies to the improper attributing of electro-receivers to emergency reservation and its computation.
   The specific features of coal mines on comparison from other industrial enterprises are exposed, consisting in possibility to lose the booty mechanized complexes as a result of co-operation of lateral breeds of coal layer with hydro support movable fasten. This results in the necessity of attributing to the emergency reservation electro-receivers of machines and machineries participating in the upgrade of coal face lines and delivery of coal on surface.
   The modeling algorithms of the individual electric loading diagrams are developed on the period of action of power supply emergency reservation for the pumping installation and for process on the upgrade of coal face lines. The imitation model of forming of the group electric loading diagrams and decision of power supply emergency reservation of coal mines for two characteristic periods of power supply limitation is developed.
   Keywords: emergency reservation of power supply, electro-receiver, technological installation, coal mine, electric loading diagram, technological process.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Метод визначення потужності аварійної броні електропостачання вугільних шахт

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net