Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Наукові основи технології внутрішнього відвалоутворення на крутоспадних родовищах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Наукові основи технології внутрішнього відвалоутворення на крутоспадних родовищах

Анотації 

Романенко О.В. Наукові основи технології внутрішнього відвалоутворення на крутоспадних родовищах. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин. – Криворізький технічний університет, Міністерство освіти і науки України. Кривий Ріг, 2005.

   Дисертація присвячена розробці наукових основ технології внутрішнього відвалоутворення на крутоспадних родовищах, що забезпечує підвищення техніко-економічних показників гірничовидобувних підприємств та раціональне використання природних ресурсів. Метою роботи є завершення формування наукової бази застосування технології внутрішнього відвалоутворення на практиці розробки крутоспадних родовищ.
   Розроблено вихідні положення наукових основ технології формування відвалів у виробленому просторі глибоких кар’єрів у процесі їх експлуатації; методичні основи автоматизованого планування гірничих робіт із внутрішнім відвалоутворенням; рекомендації для впровадження у практику технології внутрішнього відвалоутворення на глибоких кар’єрах та обґрунтовано її ефективність і область застосування. У цілому це дозволило розв’язати актуальну наукову проблему створення наукових основ технології внутрішнього відвалоутворення на крутоспадних родовищах.
   Ключові слова: кар’єр, крутоспадне родовище, внутрішнє відвалоутворення, класифікація, технологічні схеми, технологічні параметри.

Романенко А.В. Научные основы технологии внутреннего отвалообразования на крутопадающих месторождениях.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.03 – открытая разработка месторождений полезных ископаемых. – Криворожский технический университет, Министерство образования и науки Украины, г. Кривой Рог, 2005.

   Диссертация посвящена разработке научных основ технологии внутреннего отвалообразования при открытой разработке крутопадающих месторождений, обеспечивающих повышение технико-экономических показателей горнодобывающих предприятий и рациональное использование природных ресурсов. Рассмотрены научно-технические предпосылки разработки крутопадающих месторождений с внутренним отвалообразованием. Установлено, что дальнейшее развитие горно-металлургического комплекса Украины должно быть ориентировано на решение технических и технологических проблем, направленных на улучшение экологической ситуации путем внедрения целевых мероприятий по охране окружающей среды. По этой причине особенно актуальной является проблема создания и широкого внедрения малоотходных и ресурсосберегающих технологий открытого способа разработки месторождений.
   Выполненный анализ существующих исследований позволил сделать вывод, что из-за несовершенства теоретической базы технология внутреннего отвалообразования при открытой разработке крутопадающих месторождений на практике применяется эпизодично. Целью работы является завершение формирования научной базы применения технологии внутреннего отвалообразования в практике разработки крутопадающих месторождений.
   С учетом установленных в результате анализа современного состояния внутреннего отвалообразования и научных разработок в этом направлении выполнена классификация способов формирования отвалов в выработанном пространстве глубоких карьеров в процессе их эксплуатации. Также в отдельную группу выделены локальные способы отсыпки пород по всей поверхности выработанного пространства. Произведено распределение локальных формирований из пород по их функциональному назначению. Установлено, что выработанное пространство карьера состоит из следующих зон: зона для размещения пород первичного отвала (первичный отвал), зона для размещения пород основного внутреннего отвала (основной отвал), зона остаточного выработанного пространства, которое не заполнено породами. В основу исследований положена идея, которая состоит в использовании особенностей отдельных зон выработанного пространства глубокого карьера при разработке технологии внутреннего отвалообразования. С учетом этого установлены зоны выработанного пространства карьера по назначению.
   Исследованы взаимосвязи параметров технологии отвалообразования в зоне выработанного пространства “основной отвал”. Предложена новая схема формирования ярусов внутреннего отвала, которая отличается от известных тем, что фронт отсыпки пород в заходке отвала параллелен направлению развития горных работ. Предложенная технология внутреннего отвалообразования, расчетные принципы в совокупности образуют методику выбора рациональных параметров технологии формирования внутреннего отвала в зоне “основной отвал” согласно установленных зон выработанного пространства карьера.
   Исследованы технологические схемы транспортирования горной массы при разработке залежи пионер-карьером с последующим формированием первичного отвала.
   Установлены взаимосвязи параметров горных работ при локальном временном отвалообразовании на поверхности рудной залежи. В результате выполненных исследований установлено какую площадь рудного тела можно временно законсервировать для размещения временного внутреннего отвала и при этом не будет снижена заданная производительность карьера.
   Разработаны методические основы автоматизированного планирования горных работ с внутренним отвалообразованием.
   Особое внимание уделено разработке и исследованию технологии внутреннего отвалообразования в зоне первичного отвала. Разработаны технологические схемы формирования первичного отвала и определены их рациональные параметры. Установлено, что устойчивость первичного отвала будет обеспечена, если суммарная ширина рабочих площадок из вскрышных пород будет не меньше разницы между проекциями на горизонтальную плоскость откоса отвала при устойчивом результирующем угле откоса отвала и при природном угле откоса для данной категории пород.
   Разработаны рекомендации для практического внедрения технологии внутреннего отвалообразования на глубоких карьерах и обоснованы ее эффективность и область применения.
   Подтверждена эффективность технологии с внутренним отвалообразованием также и по землеемкости.
   Результаты работы использованы при разработке нормативных и методических материалов и внедрены на действующих карьерах.
   Таким образом, в результате проведенных исследований решена актуальная научная проблема по созданию научных основ технологии внутреннего отвалообразования на крутопадающих месторождениях.
   Ключевые слова: карьер, крутопадающее месторождение, внутреннее отвалообразование, классификация, технологические схемы, технологические параметры.

Romanenko O.V. The scientific bases of technology of internal piling on steeply indicated deposits. – Manuscript.

Thesis for the doctor’s degree of technical sciences on the specialty 05.15.03 – open mining of mineral deposits. – Kryvyi Rih technical university, Ministry of Education and Science of Ukraine, 2005.

   The thesis is devoted to developing of scientific bases of technology of internal piling on steeply indicated deposits that supplies the increase of technical and economic indices of mining enterprises and natural resources conservation. The aim of the work is completion of scientific base formation for application of internal piling technology in practice of steeply indicated deposits.
   The work contains the developed initial regulations of the scientific bases of waste pile formation technology in the scope of deep open pits in the process of their exploitation; methodical bases of automated mining planning with the internal piling; recommendations for setting in practice the internal piling technology in the deep open pits and grounding of its efficiency and the field of usage. That has in the aggregate allowed solving an actual scientific problem of generation of technology of the scientific bases of internal piling on steeply indicated deposits.
   Key words: open pit, steeply indicated deposit, internal piling, classification, technological schemes, technological parameters.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Наукові основи технології внутрішнього відвалоутворення на крутоспадних родовищах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net