Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування нового способу навивання канатів біжучими витками тертя на барабани підіймальних машин
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування нового способу навивання канатів біжучими витками тертя на барабани підіймальних машин

Анотації 

Соломенцев К.А. Обґрунтування нового способу навивання канатів біжучими витками тертя на барабани підіймальних машин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.06. – “Гірничі машини”. Науково-дослідний інститут гірничої механіки ім. М.М. Федорова, Донецьк, 2005 р.

   У роботі здійснено дослідження ефективності використання підіймальних канатів на різних підіймальних установках.
   Обґрунтовано розрахункову схематизацію підіймальної установки з “біжучими” витками тертя з урахуванням масивних копрових шківів, виведено диференціальні рівняння динамічного стану підіймальної установки в режимах запобіжного гальмування машини як системи п'яти дискретних мас (дві посудини, два копрових шківи і підіймальна машина з приводом), що з'єднані пружними зв'язками, які мають визначений коефіцієнт динамічної жорсткості, що обчислюються спеціальними співвідношеннями.
   Розроблена математична модель динамічного стану підіймальної установки з “біжучими” витками тертя і програмні модулі, що її реалізують, дозволяють на етапі проектно-конструкторських пошуків визначити не тільки необхідну кількість “біжучих” витків, але і раціональне поєднання інших параметрів підіймального комплексу в кожному конкретному випадку.
   Результати досліджень реалізовано на діючій підіймальній установці з машиною ЦР-4×3/0,7 вентиляційного стовбура “Лозовський” шахти “Куйбишевська” ДП “Донецьквугілля” з річним економічним ефектом від впровадження близько 12600 гр. Практичні рекомендації, які ґрунтуються на запропонованій математичній моделі динамічних станів установки в режимах запобіжного гальмування, прийнято ВАТ “Донецькгірмаш” і ЗАТ “НКМЗ” для використання при проектуванні і створенні підіймальних машин з “біжучими” витками тертя.
   Ключові слова: шахта, підіймальна установка, підіймальна машина, барабан, канат, копрові шківи, підвісний пристрій, “біжучі” витки тертя, запобіжне гальмування, динамічний стан, диференційні рівняння.

Соломенцев К.А. Обоснование нового способа навивки канатов бегущими витками трения на барабаны подъемных машин. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06. – “Горные машины”. Научно-исследовательский институт горной механики им. М.М. Федорова, Донецк – 2005г.

   Диссертация посвящена вопросам повышения технического уровня шахтных подъемных машин за счет нового способа навивки канатов, научно обоснованных параметров установки – количества канатов и витков трения, обеспечивающих безопасные режимы предохранительного торможения и повышение производительности шахтных подъемных установок.
   В работе выполнены исследования эффективности использования подъемных канатов на различных подъемных установках.
   Определены зависимости грузоподъемности и высоты подъема от количества подъемных канатов и “бегущих” витков трения, в результате чего установлено, что наиболее эффективными являются двухканатные системы для обслуживания глубин до 800м с концевой нагрузкой 50т.
   Установлены зависимости критических замедлений от запаса на нескольжение каната, от коэффициента трения каната по барабану и от количества “бегущих” витков трения.
   Предложенные принципиально новые конструкции подвесных устройств барабанного типа для грузовых и грузолюдских подъемов с ловителями различных конструкций, а также конструкции копровых шкивов для двухканатных подъемных систем создают предпосылки реального воплощения в практику шахтного подъема идеи машин с “бегущими” витками трения.
   Обоснована расчетная схематизация подъемной установки с “бегущими” витками трения с учетом массивных копровых шкивов, выведены дифференциальные уравнения динамического состояния подъемной установки в режимах предохранительного торможения машины как системы пяти дискретных тел (два сосуда, два копровых шкива и подъемная машина с приводом) соединенные упругими связями, обладающими определенными коэффициентами динамической жесткости, вычисляемых специальными соотношениями.
   Разработанная математическая модель динамического состояния подъемной установки с “бегущими” витками трения и реализующие ее программные модули позволяют на этапе проектно-конструкторских изысканий определить не только необходимое количество “бегущих” витков, но и рациональное сочетание других параметров подъемного комплекса в каждом конкретном случае.
   Выполненный на действующей подъемной установке с “бегущими” витками трения объем экспериментальных исследований засвидетельствовал, прежде всего, отсутствие проскальзывания каната по барабану машины. Кроме того, установлено качественное и количественное (с расхождением не более 12%) соответствие натурных динамических процессов в канатах в различных режимах предохранительного торможения с результатами имитационного моделирования в соответствии с разработанной математической моделью.
   Результаты исследований реализованы на действующей подъемной установке с машиной ЦР-4х3/0,7 вентиляционного ствола “Лозовской” шахты “Куйбышевская” ГП “Донецкуголь” с годовым экономическим эффектом от внедрения около 12600  гр. Практические рекомендации, основанные на разработанной математической модели динамических состояний установки в режимах предохранительного торможения, приняты ОАО “Донецкгормаш” и ЗАО “НКМЗ” для использования при проектировании и создании подъемных машин с “бегущими” витками трения.
   Ключевые слова: шахта, подъемная установка, подъемная машина, барабан, канат, копровые шкивы, подвесное устройство, “бегущие” витки трения, предохранительное торможение, динамическое состояние, дифференциальные уравнения.

Solomentsev K.A. New cable cross-wound friction winding method for hoisting units spools. – Manuscript.

Thesis for the Candidate of Science Degree with the 05.05.06 “Mining Installations” specialism. Mining Mechanics Research Institute named after M.M. Fedorov, Donetsk – 2005.

   The work sets forth a method of performance assessment for various hoisting unit cables application.
   There has been developed a cross-wound friction hoisting unit analytical model for massive stamp-work’s crane pulleys, as well as a hoisting unit dynamic state differential equation for emergency braking modes.
   The developed cross-wound friction hoisting unit dynamic state mathematic model and supporting software make it possible to identify at the design stage not only the number of cross-winding convolutions but also to work out a rational combination of other hoisting unit parameters for any particular use.
   The research findings have been tested on an operative hoisting unit ЦР – 4x3/0,7 of the Donetskugol Mining Enterprise Kuybyshevskaya coal mine Lozovskoy ventilation shaft. The research findings have been approved by Donetskgormash Ltd and JSC NKMZ to be used for cross-wound friction hoisting units design and manufacture.
   Keywords: coal mine, hoisting unit, hoisting installation, drum, cable, stamp-work’s crane pulleys, mounted unit, cross-wound friction, emergency braking, dynamic state, differential equation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування нового способу навивання канатів біжучими витками тертя на барабани підіймальних машин

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net