Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Технології та технічні засоби інтенсифікації нафтогазовидобутку на основі термогідродинамічних методів впливу на привибійну зону пластів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Технології та технічні засоби інтенсифікації нафтогазовидобутку на основі термогідродинамічних методів впливу на привибійну зону пластів

Анотації 

Тарко Я.Б. Технології та технічні засоби інтенсифікації нафтогазовидобутку на основі термогідродинамічних методів впливу на привибійну зону пластів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.06 – розробка нафтових та газових родовищ. – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, 2005.

   Дисертація присвячена дослідженню гідродинамічних і термохімічних процесів, які відбуваються у свердловині та привибійній зоні пласта та розробці нових методів інтенсифікації нафтогазовидобутку.
   Розроблено математичні моделі процесів кольматації привибійної зони під час первинного розкриття пласта, відновлення вибійного тиску і його розподілу в пласті в процесі циклічного депресійно-репресійного впливу, витіснення рідини з свердловини стисненим газом і водогазовими подушками. Створено нові технології та технічні засоби гідроімпульсного впливу на привибійну зону пластів.
   Проведено теоретичні і експериментальні дослідження з вивчення низки хімічних реакцій, на основі котрих розроблено нові комплекти реагентів і технології термохімічних та термокислотних оброблень привибійної зони пласта.
   Розроблені технології та технічні засоби захищено 12 авторськими свідоцтвами та патентами, 6 з котрих успішно впроваджені в нафтогазовидобувних свердловинах.
   Захищаються 40 наукових робіт.
   Ключові слова: нафтогазові пласти, свердловина, привибійна зона, кольматація, гідроімпульсне діяння, термохімічний ефект, депресія і репресія тиску, гідразин, гіпохлорит натрію, перекис водню, азотна і соляна кислоти, гідроксиламін, нітрит натрію.

Тарко Я.Б. Технологии и технические средства интенсификации нефтегазодобычи на основании термогидродинамических методов воздействия на призабойную зону пластов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.06 – разработка нефтяных и газовых месторождений. – Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, Ивано-Франковск, 2005.

   Диссертация посвящена исследованию гидродинамических и термохимических процессов, происходящих в скважине и призабойной зоне пласта и разработке новых методов интенсификации нефтегазодобычи.
   С учетом результатов анализа и систематизации основных причин снижения продуктивности скважин, разработана математическая модель процесса кольматации призабойной зоны при первичном раскрытии пласта. Проанализированы и классифицированы основные гидродинамические методы воздействия на призабойную зону пластов.
   Предложены методики расчета восстановления забойного давления и его распределения в пласте во время цикличного депрессионно-репрессионного воздействия с использованием методов последовательной смени стационарных состояний и суперпозиции, а также теории гармонических колебаний.
   Разработана обобщенная математическая модель процесса вытеснения жидкости из скважины сжатым газом, аэрированной жидкостью и водогазовими подушками с учетом работы пласта в условиях неустановившейся фильтрации.
   Созданы новые гидроимпульсные технологии и технические средства, основанные на депрессионно-репрессионном и имплозионном воздействии на призабойную зону пластов, которые направлены на восстановление и увеличение проницаемости пластов, а при необходимости и ее снижение в высокопроводимых и обводненных интервалах.
   Проведены теоретические и экспериментальные исследования по изучению ряда химических реакций, предложены новые реагенты для экзотермических реакций, на основании которых разработаны новые технологии термохимических и термокислотных обработок призабойной зоны пласта с использованием мелкодисперсного магния и азотной кислоты, в том числе синтезированной из коррозионнонеактивных реагентов; гипохлорита натрия или калия и аммиака с последующим взаимодействием продукта этой реакций – гидразина – с перекисью водорода; солей гидразина или гидроксиламина и нитритами щелочных металлов или аммония. Указанные технологии позволяют получить значительно большее количество тепла по сравнению с известными способами, они более технологичны и эффективны.
   Разработаны новые технология закачки суспензий смеси разных дисперсных реагентов в пласт, технология и техническое средство направленного реагентного воздействия на выбранные пласты.
   Разработанные технологии и технические средства защищены 12 авторскими свидетельствами и патентами, 6 из которых внедрены в нефтегазодобывающих скважинах ОАО „Укрнефть”. В результате промышленного внедрения доказана высокая технологическая эффективность новых технологий, которая выражается в получении значительных объемов дополнительно добытой нефти и газа, а также улучшении характера вытеснения и повышения текущего коэффициента нефтеотдачи.
   Защищаются 40 научных работ.
   Ключевые слова: нефтегазовые пласты, скважина, призабойная зона, кольматация, гидроимпульсное воздействие, термохимический эффект, депрессия и репрессия давления, гидразин, гипохлорит натрия, перекись водорода, азотная и соляная кислоты, гидроксиламин, нитрит натрия.

Tarko Ya. B. Technologies and technical means for oil and gas recovery intensification based on thermo-hydro dynamic methods of influence on reservoir weelbore zone. – Manuskript.

The Dissertation stand for a Doctor of Technical Sciences Degree in the field – well development of oil and gas fields (05.15.06), Ivano-Frankivsk National Technical Universiti of Oil and gas, Ivano-Frankivsk, 2005.

   The dissertation is devoted to research of hydrodynamic and thermo-chemical processes that take place in the well and wellbore zone and to development of new methods for oil and gas recovery intensification.
   There have been developed mathematical models of wellbore zone mudding processes during initial reservoir drilling-in, bottom-hole pressure recovery and its distribution at the reservoir during cyclic depression-repression influence, fluid displacement from the well with compressed gas and water-gas cushions. There have been created new technologies and technical means for hydro-impulse influence on wellbore zone of the reservoirs.
   There have been done theoretical and experimental researches of some chemical reactions. New set of reagents and technologies of thermo-chemical and thermo-acid treatments of wellbore zone have been developed on their base.
   The developed technologies and technical means are protected with 12 author's certificate and patents, 6 of them are successfully introduced in oil and gas production wells.
   40 scientific works are under defense.
   Key words: oil and gas reservoirs, well, wellbore zone, mudding, hydro-impulse treatment, thermo-chemical effect, pressure depression and repression, hydrazine, natrium hypochlorite, hydrogen peroxide, nitric and hydrochloric acids, natrium nitrite.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Технології та технічні засоби інтенсифікації нафтогазовидобутку на основі термогідродинамічних методів впливу на привибійну зону пластів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net