Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Наукове обґрунтування технології і параметрів вибухової відбійки при підземному добуванні руд в умовах техногенезу надр
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Наукове обґрунтування технології і параметрів вибухової відбійки при підземному добуванні руд в умовах техногенезу надр

Анотації 

Андрєєв Б.М. Наукове обґрунтування технології і параметрів вибухової відбійки при підземному добуванні руд в умовах техногенезу надр. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин. – Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2006.

   Дисертація присвячена розв’язанню проблеми наукового обґрунтування технології і параметрів вибухової відбійки при підземному добуванні руд в умовах техногенезу надр шляхом теоретичного узагальнення особливостей впливу антропогенних морфоструктур на об’єкти і технологію вибухової відбійки і встановлення закономірностей руйнування техногенно навантажених руд.
   Визначено технологічні параметри відбійки шарів руди свердловинними зарядами ВР, що відповідають оптимальним значенням потрібного рівня їхнього насичення енергією вибуху. Обґрунтовано параметри БВР, що сприяють зниженню збіднювання руд матеріалами техногенного походження. Виявлено умови підвищення частки енергії вибуху, що трансформується у рудний масив, за рахунок газодинамічної локалізації продуктів детонації ВР у свердловинах. Розроблено технологічні схеми відбійки в умовах техногенезу надр, які випробувані і впроваджені на шахтах Криворізького басейну при добуванні руд.
   Ключові слова: техногенез надр, підземне добування руд, вибухова відбійка, технологічні параметри, свердловинний заряд, локалізація продуктів детонації.

Андреев Б.Н. Научное обоснование технологии и параметров взрывной отбойки при подземной добыче руд в условиях техногенеза недр. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.02 - подземная разработка месторождений полезных ископаемых. - Криворожский технический университет, Кривой Рог, 2006.

   Диссертация посвящена решению проблемы научного обоснования технологии и параметров взрывной отбойки при подземной добыче руд в условиях техногенеза недр путем теоретического обобщения особенностей влияния антропогенных морфоструктур на объекты и технологию взрывной отбойки и установления закономерностей разрушения техногенно нагруженных руд.
   Разработан единый концептуальный подход и общая методика выбора оптимальных технологических решений взрывной отбойки, соответствующих степени и характеру геомеханического и геотехнологического влияния техногенных объектов на разрушаемые массивы. Установлено, что в пределах участков влияния зон обрушения и чаш карьеров величина коэффициента бокового распора под влиянием техногенно нарушенных участков варьирует в интервале 0,16…0,8. Комплексными исследованиями определены зависимости изменения глубины зоны разгрузки в приконтурных массивах расширяющихся при взрывной отбойке руды очистных камер от конфигурации очистного пространства и фактической величины коэффициента бокового распора.
   Определены технологические параметры отбойки слоев руды скважинными зарядами ВВ, соответствующие оптимальным значениям требуемого уровня их насыщения энергией взрыва. При этом установлено, что минимизация затрат энергии взрыва на отбойку слоев руды обеспечивается при их толщине, составляющей 0,35…0,38 глубины зоны разгрузки в приконтурном массиве очистной камеры. С учетом этого разработана методика расчета параметров БВР, основанная на принципе дискретизации энергетического поля взрыва и позволяющая устанавливать оптимальный уровень затрат энергии взрыва на отбойку каждого слоя руды.
   Обоснованы параметры БВР, способствующие снижению разубоживания руд материалами техногенного происхождения. Для условий подземной отработки руд под чашами карьеров, заполненными дроблеными скальными породами, определены оптимальные технологические режимы взрывной отрезки "плавающих" потолочин и их взаимосвязь со свойствами налегающих внутренних отвалов. При этом предусмотрено использование технологий контурного и секционного взрывания, а также арсенала средств и способов управления энергетическими характеристиками скважинных зарядов ВВ в сочетании с усовершенствованной за счет введения показателя плотности энергии ВВ методикой расчета параметров БВР при щелеобразовании. Для условий разработки залежей, содержащих нерудные включения установлено, что их целесообразно отбивать с увеличенной кусковатостью и взрывом дополнительных зарядов ВВ отбрасывать в отработанную часть камеры.
   Выявлены условия повышения доли энергии взрыва, трансформируемой в рудный массив, за счет газодинамической локализации продуктов детонации ВВ в скважинах. Установлено, что уменьшение радиуса устьевой части скважин до 0,464 от номинального значения приводит к газодинамической локализации продуктов детонации ВВ. С учетом этого разработаны запирающие газодинамические устройства, позволяющие увеличить долю трансформируемой в разрушаемый массив энергии взрыва и повысить устойчивость детонации в удлиненных зарядах.
   Разработаны технологические схемы отбойки в условиях техногенеза недр, которые прошли испытания и внедрены на шахтах Криворожского бассейна при добыче руд. При этом предложена технология управляемого насыщения энергией взрыва отбиваемых рудных слоев, предусматривающая последовательное инициирование в пределах слоя нескольких групп скважин с недозарядами, определяемыми долей трансформируемой в разрушаемый массив энергии взрыва, и обеспечивающая снижение расхода ВВ и объемов глубокого бурения на 22…25 %. Обоснована техническая возможность создания под дном и бортами действующих карьеров подземных рудников, способных благодаря использованию новых технологических решений и параметров взрывной отбойки конкурировать с показателями открытых горных работ.
   Ключевые слова: техногенез недр, подземная добыча руд, взрывная отбойка, технологические параметры, скважинный заряд, локализация продуктов детонации.

Andreyev B. N. Scientific substantiation of technology and parameters of blasting at underground mining of ores in conditions of technogenic formations of depths. – Manuscript.

Thesis for a doctor's degree on a speciality 05.15.02 – underground mining of mineral deposits. - Kryvyi Rih Technical University, Kryvyi Rih, 2006.

   The dissertation considers solution of the scientific substantiation problem of technology and parameters of blasting at underground mining of ores in conditions of depths technogenesis by theoretical generalizing the features of influence the anthropogenous morphostructures both on objects and technology of a blasting, and establishment the laws of shattering the technogenically loaded ores.
   The technological parameters of breaking the ore layers by blasthole charges of explosive corresponding to optimum values of required level of their saturation by explosion energy are determined. The drilling-and-blasting parameters, contributing to the decrease of ore dilutions by materials of technogenic origin are grounded. The conditions of increasing a explosion fraction of transformed in an ore massif for the account of gasdynamic localization of explosive detonation products of in boreholes are revealed. The flow sheets of breaking in conditions of depths technogenesis, that have been tested and have been implemented at Kriviy Rih ore basin mines when mining ores are designed.
   Key words: depths technogenesis, underground mining of ores, blasting, technological parameters, blasthole charge, localization of detonation products.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Наукове обґрунтування технології і параметрів вибухової відбійки при підземному добуванні руд в умовах техногенезу надр

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net