Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розвиток наукових основ створення корпусно-секційних шахтних насосів підвищеної довговічності
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток наукових основ створення корпусно-секційних шахтних насосів підвищеної довговічності

Анотації 

Алієв Н.А. Розвиток наукових основ створення корпусно-секційних шахтних насосів підвищеної довговічності. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук за фахом 05.05.06. - Гірничі машини. - Науково-дослідний інститут гірничої механіки ім.. М.М. Федорова, Донецьк , 2006.

   У дисертації представлені результати досліджень і шляхом створення довговічних корпусно-секційних відцентрових насосів із проточною частиною, стійкою до контактно-вібраційного, гідроабразивного, кавитаційного і корозійного впливів, призначених для перекачування хімічно активного середовища з високим вмістом механічних домішок і часток мінерального походження.
   Розроблено метод нормування показників віброактивності деталей проточної частини шахтних КСВН, що обумовлюють контактно-вібраційний знос і зміну функціональних характеристик, пов'язаних із неоднорідністю поля неврівноважених відцентрових сил.
   Розроблено і реалізовано метод синфазного складання КСВН на основі ймовірносно-статистичного аналізу інтегрального показника - балансової міри і розподілу залишкової неврівноваженості коліс по ротору насоса з пропонованої вибірки за детермінованим принципом. ККД насосів з детермінованим розподілом залишкової неврівноваженості по ротору збільшується на 2-3 % відносно серійних при зниженні віброактивності агрегату в 1,5-2,5 рази.
   У результаті тривалої експлуатації побудованих насосів на водовідливних комплексах шахт України доведено, що для побудованих насосів, у яких реалізовані наукові методи роботи, отримані насосні агрегати з довговічністю більш ніж 20 тис. годин.
   Ключові слова: шахтні насоси, вібрація, дисбаланс, неврівноважена маса, довговічність, робоче колесо, лопаткове відведення, направляючий апарат.

Алиев Н.А. Развитие научных основ создания корпусно-секционных шахтных насосов повышенной долговечности.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.05.06. – “Горные машины”. Научно - исследовательский институт горной механики им. М.М. Федорова, Донецк, 2006.

   В диссертации представлены результаты исследования и путей создания долговечных корпусно-секционных центробежных насосов с проточной частью, устойчивой к контактно-вибрационному, гидроабразивному, кавитационному и коррозионному воздействию, предназначенных для перекачивания химически активной жидкости с высоким содержанием механических примесей и частиц минерального происхождения.
   В работе проведен анализ и установлены закономерности процессов, определяющих долговечность КСЦН, их взаимосвязи с контактно вибрационным, гидроабразивным, кавитационным и коррозионным видами. Разработан метод нормирования показателей виброактивности деталей проточной части шахтных КСЦН, обусловливающих контактно вибрационный износ и изменение функциональных характеристик, связанных с неоднородностью поля неуравновешенных центробежных сил.
   Вероятностно-статистическими методами установлены общие закономерности процесса формообразования деталей проточной части КСЦН, обеспечивающие их геометрическую, кинематическую и технологическую аутентичность, а также стабильность по массе и неуравновешенности. Разработаны математическая модель течения жидкости в проточной части и теория профилирования лопаток рабочих колес, обеспечивающие вариацию характеристик без изменения основного параметра - наружного диаметра с переходом на модульно-функциональной метод их производства, позволяющий каждый из модулей подвергать избирательной системе воздействия. Модель реализована в разработанной концепции построения параметрического ряда КСЦН на основе варьируемой проточной части рабочего колеса для одинаковых по конструкции и смежных по подаче насосов с унификацией элементов отвода и минимизацией прогнозных энергокавитационных показателей.
   В работе обосновано, что для КСЦН поэлементная балансировка деталей проточной части с распределением неуравновешенностей на валу является необходимым и достаточным условием снижения уровня их вибрации в отличии от балансировки ротора в сборе, не обеспечивающей минимизацию виброактивности из-за необходимой вторичной поэлементной разборки ротора. Разработан и реализован метод синфазной сборки КСЦН на основе вероятностно-статистического анализа интегрального показателя - балансной меры и распределения остаточной неуравновешенности колес по ротору насоса из предлагаемой выборки по детерминированному принципу. В качестве детерминированного принципа принят закон цепной линии, соответствующий первой форме колебаний системы, с образованием в пространстве при вращении вала минимальной поверхности. КПД насосов с детерминированным делением остаточной неуравновешенности по ротору увеличивается на 2-3 % относительно серийных при снижении виброактивности агрегата в 1,5-2,5 раза.
   Разработан метод оценки технического состояния агрегатов средствами неразрушающего контроля, согласно которому стало возможным в системе КСЦН определять влияние того или иного фактора на вибронагруженность насоса и оценивать остаточный ресурс.
   Результаты работы применены на заводах Украины, специализирующихся на выпуске насосного оборудования, как при ремонте, так и в процессе производства опытных образцов КСЦН: ЦНСШ 310, ЦНСШм 180, ЦНСШм 60, отечественных погружных насосных агрегатов АНПШ 210, АНПШ 375. В результате длительной эксплуатации созданных насосов на водоотливных комплексах шахт Украины доказано, что для построенных насосов, в которых реализованы научные методы работы получены насосные агрегаты с долговечностью более 20 тыс. часов.
   Ключевые слова: шахтные насосы, вибрация, дисбаланс, неуравновешенная масса, долговечность, рабочее колесо, отведение лопатки, направляющий аппарат, долговечность.

Aliev N.A. Theory development of the lasting increasing of the mine housing-sectional pumps. – Manuscript.

Thesis for the degree of Technical Sciences on speciality 05.05.06 – “Mining Machines”. – Scientific research institute of the Mining Mechanics After M.M.Fedorov., Donetsk, 2006.)

   In thesis presented the results of the investigation and scientific ground for the lasting increasing of the mine housing-sectional centrifugal pumps creation, with current part, being stable to contact – vibrational, hydroabrasive, cavitational and corrosional influence, aimed for chemically active medium pumping with mechanical admixture high content and mineral origin particles.
   Developed the method of index rating of current part mine housing sectional pump detail vibroactivity, conditioning the contact – vibrational wearing and functional characteristics alterations connected with the field unbalanced centrifugal forces non-uniformity.
   Investigated and put into practice the housing-sectional centrifugal pump cophasal assembly method on the basis of the integral index probability statistic analysis – balance measure and distribution of wheel residual unbalancy according to the pump rotor from the offered sampling in relation with the determined principle. The rotor pump coefficient efficiency with residual unbalancy determined distribution increases in 2-3 % relatively to the serial pumps, while reducing the aggregate vibroactivity in 1,5-2,5.
   As a result of built pumps long maintenance in the Ukrainian mine drainage complexes , it’s proved, that for this mind of pumps with the realized scientific methods of work, the pump aggregate with the lasting more than 20,000 hours are obtained.
   Key words: mining pumps, vibration, unbalancy, unbalanced mass, lasting, working wheel, shovel pipe, directing apparatus.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток наукових основ створення корпусно-секційних шахтних насосів підвищеної довговічності

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net