Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Оцінка стійкості підземних протяжних виробок, що проведені в неоднорідному породному масиві, на основі багатофакторного аналізу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Оцінка стійкості підземних протяжних виробок, що проведені в неоднорідному породному масиві, на основі багатофакторного аналізу

Анотації 

Бабець Д.В. Оцінка стійкості підземних протяжних виробок, що проведені в неоднорідному породному масиві, на основі багатофакторного аналізу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.15.09 – “Механіка ґрунтів та гірських порід”. Національний гірничий університет Міністерства освіти і науки України, Дніпропетровськ, 2006.

   В дисертації викладені результати досліджень впливу на напружено-деформований стан породного масиву мінливості його фізико-механічних властивостей, яка обумовлена природною неоднорідністю гірських порід.
   Узагальнені результати численних спостережень відносно фізико-механічних характеристик гірських порід, що наведені в різних джерелах. Розроблений спосіб урахування макродефектів при визначенні параметрів розподілу досліджуваних кількісних ознак. Доведено, що наявність систем тріщин впливає не тільки на величину середнього значення і показники розкиду, але і змінює вид розподілу, причому, його асиметрія і ексцес нелінійно залежать від відстані між тріщинами.
   З урахуванням встановлених закономірностей розроблений алгоритм чисельного моделювання стохастичної мінливості властивостей середовища при визначенні напружено-деформованого стану масиву навколо виробки. Використовувався метод скінчених елементів в поєднанні з прийомами імітаційного моделювання. Встановлено, що зміщення контуру виробки і розміри зон непружних деформацій в породному середовищі з випадково розподіленими властивостями на 30-40% перевищує ці ж величини в середовищі з усередненими властивостями.
   Побудовано прогностичні моделі, які дозволяють оцінити приріст величини зміщення і розміру зони руйнувань залежно від відомих значень варіації основних міцнісних і деформаційних характеристик. На основі імовірнісної моделі безремонтної підтримки протяжних виробок розроблена методика оцінки їх стійкості і вибору параметрів кріплення.
   Ключові слова: породний масив, тріщинуватість, стійкість виробки, статистичний розподіл, випадкові числа.

Бабец Д.В. Оценка устойчивости подземных протяженных выработок, проведенных в неоднородном породном массиве, на основе многофакторного анализа. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.09 – “Механика грунтов и горных пород”. Национальный горный университет Министерства образования и науки Украины, Днепропетровск, 2006.

   В диссертации изложены результаты исследований влияния на напряженно-деформированное состояние породного массива изменчивости его физико-механических свойств, которая обусловлена естественной неоднородностью горных пород.
   Методами описательной статистики обработаны результаты многочисленных наблюдений в отношении физико-механических характеристик горных пород, приведенных в различных источниках. Установлено, что значения основных характеристик пород (модуля упругости, коэффициента Пуассона, пределов прочности на одноосное сжатие и растяжение) варьируют в широких пределах (с коэффициентом вариации не ниже 45%), а эмпирические распределения имеют несимметричный характер, отличный от нормального. Разработан способ учета макродефектов при определении параметров распределения исследуемых количественных признаков. Показано, что наличие систем трещин оказывает влияние не только на величину среднего значения и показатели разброса, но и изменяет вид распределения, причем, его асимметрия и эксцесс нелинейно зависят от расстояния между трещинами.
   С учетом установленных закономерностей разработан алгоритм численного моделирования стохастической изменчивости свойств среды при определении напряженно-деформированного состояния массива в окрестности выработки. Использовался метод конечных элементов в сочетании с приемами имитационного моделирования, что позволило в каждой точке среды генерировать случайные значения основных деформационных и прочностных характеристик пород. Исследовалось влияние изменчивости каждой из них на напряженно-деформированной состояние породного массива. Установлено, что смещения конура выработки и размеры зон неупругих деформаций в породной среде со стохастически распределенными свойствами на 30-40% превосходят эти же величины в среде с усредненными свойствами.
   Результаты вычислительного эксперимента обобщены с применением метода группового учета аргументов. Построены прогностические модели, позволяющие оценить приращение величины смещений и размера зоны разрушений в стохастически неоднородном породном массиве в зависимости от известных значений вариации основных прочностных и деформационных характеристик. Это позволяет уточнить те расчеты, которые выполнены в детерминированной постановке без учета статистического разброса исходных данных.
   На основе вероятностной модели безремонтного поддержания протяженных выработок разработана методика оценки их устойчивости и выбора параметров крепи. При определении запаса устойчивости, необходимого для поддержания выработки с заданной вероятностью, используются результаты обобщения многовариантных расчетов в виде коэффициента вариации смещений характерных точек крепи. “Методика определения смещений контура протяженной горной выработки и нагрузки на ее крепь с учетом статистического разброса свойств горных пород” утверждена институтом НИИОМШС, г. Харьков. Выполнены расчеты и сформулированы рекомендации по креплению конвейерного штрека 6-й западной лавы для условий шахты им. Бажанова.
   Ключевые слова: породный массив, трещиноватость, устойчивость выработки, статистическое распределение, случайные числа.

Babets D.V. Estimation of mining extended developments stability which have been driven in the heterogeneous rocks, on the base of a factor analysis. – Manuscript.

Dissertation on obtaining scientific degree of Candidate of Technical Science. Specialty 05.15.09 – Rock and Ground Mechanics. National Mining University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Dnepropetrovsk 2006.

   Researches results of influence on a tense-strain state of a rock mass, if physical-mechanical properties variability in the dissertation are expounded. Variability is stipulated by natural heterogeneity of rock formation.
   Results of numerous observations concerning physical-mechanical properties of rock formation are extended. The method of macroflaws registration at definition of distribution parameters of investigated quantitative indications is designed. It is shown, that presence of fractures systems influence not only over magnitude of average value and parameters of spread, but also changes a view of distribution function and its asymmetry and excess nonlinearly depend on crack spacing.
   In view of the established regularity the numerical modeling algorithm of rock properties stochastic variability at definition of massif a tense–strain state in a neighborhood of a development is designed. The finite element method in a combination with means of a simulation modeling was used. It is established, that contour biases development and sizes of bands of inelastic deformations in rock mass with casual distributed properties on 30-40% exceed the same magnitudes rocks with average properties.
   The prognostic model, permitting to estimate a gain of magnitude of biases and a size of a fractures band depending on known values of a variation basic strength and deformation properties. On the basis of stochastic model of overhaul maintainings of extended developments the procedure of an estimation of their stability and optimization of parameters of a support is designed.
   Keywords: a rock mass, fissuring, a stability of a development, a statistical distribution, random numbers.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Оцінка стійкості підземних протяжних виробок, що проведені в неоднорідному породному масиві, на основі багатофакторного аналізу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net