Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Удосконалення методики маркшейдерського обліку видобутку вугілля в комплексно-механізованих лавах (на прикладі шахт Західного Донбасу)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Удосконалення методики маркшейдерського обліку видобутку вугілля в комплексно-механізованих лавах (на прикладі шахт Західного Донбасу)

Анотації 

Бруй Г.В. Удосконалення методики маркшейдерського обліку видобутку вугілля в комплексно-механізованих лавах (на прикладі шахт Західного Донбасу). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.15.01 – “Маркшейдерія”. Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2006.

   У дисертаційній роботі розв’язана актуальна науково-технічна задача, що полягає у встановленні впливу геомеханічного стану вугільного пласта по лінії очисного вибою, геометричних параметрів тектонічних порушень і викривленості лінії очисного вибою на точність визначення обсягів видобутку, що дозволяє удосконалити методику маркшейдерських вимірів виробленого простору, і забезпечує підвищення точності та оперативності обліку видобутку.
   На основі аналізу результатів експериментальних натурних спостережень виконана кількісна оцінка величини зменшення потужності вугільного пласта безпосередньо у вибої лави.
   Наведені результати шахтних досліджень з визначення мінливості амплітуди розривного порушення і кута зустрічі очисним вибоєм площини зміщувача. Розроблені номограми для визначення похибки обліку видобутку вугілля маркшейдерським виміром у залежності від прийнятої схеми переходу порушення, співвідношення амплітуди і потужності вугільного пласта та кута зустрічі порушення лавою.
   Досліджений вплив викривленості лінії очисного вибою комплексно-механізованої лави на точність визначення площі виїмки.
   Ключові слова: облік видобутку вугілля, маркшейдерський замір, похибка, очисний вибій, опорний тиск, розривне порушення.

Бруй А.В. Совершенствование методики маркшейдерского учета добычи угля в комплексно-механизированных лавах (на примере шахт Западного Донбасса). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.01 – “Маркшейдерия”. Национальный горный университет, Днепропетровск, 2006.

   В диссертационной работе решена актуальная научно-практическая задача, заключающаяся в установлении влияния геомеханического состояния угольного пласта по лини очистного забоя, геометрических параметров тектонических нарушений и искривленности линии очистного забоя на точность определения объемов добычи, что позволяет усовершенствовать методику маркшейдерских замеров выработанного пространства, и обеспечивает повышение точности и оперативности учета добычи.
   На основе анализа результатов экспериментальных натурных наблюдений выполнена количественная оценка величины уменьшения мощности в призабойной части пласта. Для пластов, в кровле которых отсутствует песчаник, получена зависимость величины изменения мощности от глубины разработки и скорости ведения очистных работ, которая представлена в работе графически и аналитически. При наличии песчаника в кровле, такая зависимость отсутствует, поэтому предлагается для каждого шахтопласта определять поправку к измеряемой мощности для пласта и экстраполировать ее на соседние выемочные столбы.
   Исследованы параметры, влияющие на объем добычи чистого угля при переходе дизъюнктивов механизированными комплексами. Определена степень влияния их изменчивости на точность маркшейдерских замеров. Приведены результаты шахтных исследований по определению изменчивости амплитуды разрывного нарушения и угла встречи очистным забоем плоскости сместителя. На основании анализа результатов шахтных исследований разработаны номограммы, для определения погрешности учета добычи угля маркшейдерским замером в зависимости от принятой схемы перехода нарушения, соотношения амплитуды и мощности угольного пласта и угла встречи нарушения лавой.
   Предложен способ расчета и классификация периодичности выполнения маркшейдерских замеров мощности угольного пласта при переходе лавой разрывного нарушения, учитывающий изменчивость амплитуды дизъюнктива в пределах выемочного участка, что повышает точность определения объема добычи угля.
   Исследовано влияние искривленности линии очистного забоя на точность определения площади выемки. Установлено, что при современном выемочном оборудовании очистного забоя, влиянием искривленности линии забоя можно пренебречь, и подвигание забоя достаточно определить как среднее подвигание по двум выемочным штрекам.
   Полученные в работе научные и практические результаты позволят повысить точность, оперативность и снизить трудоемкость маркшейдерских работ.
   Ключевые слова: учет добычи угля, маркшейдерский замер, погрешность, очистной забой, опорное давление, разрывное нарушение.

Bruy A.V. The Improvement of Methods of Mine Surveying Account of Coal Mining in Complex and Mechanized Faces (Mines from Zapadny Donbass were taken as example). – Manuscript.

Dissertation paper for a degree of Candidate of Technical Sciences by specialty “Mine Surveying” (05.15.01). National Mining University, 2006.

   Actual scientific and practical problem is solved. It concerns the determination of coal seam geomechanic condition influence according to line of working face, and geometric parameters of tectonic disturbances, and working face line curving on accuracy of mining volume determination. It helps to improve the methods of mine surveying measurement of worked-out areas, and increase accuracy and quick action of mining account.
   Qualitative assessment of value of coal seam thickness decrease in face zone is performed on the basis of analysis of experimental actual observations.
   There are given results of mine research to determine variability of amplitude of fault disturbance, and occur angle of face of shift’s plane. There are developed monograms to determine error of coal mining account on mine surveying measurements depending upon adopted scheme of disturbance shift, and amplitude and coal seam thickness, and occur angle of disturbance by the face.
   There is studied the influence of curved line of complex and mechanized face on accuracy of mining area determination.
   Key words: coal mining account, mine surveying measurement, error, face, supporting pressure, fault disturbance.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Удосконалення методики маркшейдерського обліку видобутку вугілля в комплексно-механізованих лавах (на прикладі шахт Західного Донбасу)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net