Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Екологічна безпека регіону в умовах техногенного пилового забруднення атмосферного повітря
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Екологічна безпека регіону в умовах техногенного пилового забруднення атмосферного повітря

Анотації 

Бахарєв В.С. Екологічна безпека регіону в умовах техногенного пилового забруднення атмосферного повітря. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 21.06.01 – екологічна безпека. Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2006.

   Здійснено подальший розвиток науково-практичних аспектів управління екологічною безпекою на основі оцінки умов формування екологічної небезпеки та розробки конкретних технічних рішень щодо забезпечення прийнятного стану регіональної еконебезпеки. Розширено та деталізовано ієрархічну структуру еконебезпеки стосовно видів і підвидів техногенного класу антропогенного типу небезпеки із зазначенням місця чинників пилового забруднення. Доведено доцільність диференціації джерел екологічної небезпеки з виділенням первинного і вторинного пилового забруднення атмосферного повітря. На основі моніторингу джерел техногенного пилового забруднення в конкретному індустріально розвиненому регіоні визначено реальні умови формування екологічної небезпеки з урахуванням вторинного пилового забруднення атмосферного повітря. Встановлено підсилення впливу проявів екологічної небезпеки на стан захворюваності населення стосовно певних нозологічних форм в зонах безпосередньої дії джерел вторинного пилового забруднення атмосферного повітря. Визначено загальні принципи управління екологічною безпекою при дії чинників техногенного пилового забруднення атмосферного повітря. Розроблено систему управлінських технічних рішень щодо досягнення прийнятного рівня еконебезпеки, сформованої джерелами вторинного пилового забруднення атмосферного повітря. Технічні рішення системи апробовано та рекомендовано до реалізації.
   Ключові слова: техногенна небезпека, пилове забруднення, формування, регіон, вторинне забруднення, атмосферне повітря, технічні рішення, екологічна безпека.

Бахарев В.С. Экологическая безопасность региона в условиях техногенного пылевого загрязнения атмосферного воздуха. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 21.06.01 – экологическая безопасность. Национальный университет “Львовская политехника”, Львов, 2006.

   Диссертация посвящена решению актуальной научно-практической задачи установления особенностей формирования экологической опасности в индустриально развитом регионе под воздействием техногенного пылевого загрязнения атмосферного воздуха и разработки технических решений по управлению экологической безопасностью относительно подвида экоопасности, сформированной факторами вторичного пылевого загрязнения.
   Базируясь на специфических региональных закономерностях-тенденциях формирования экологической опасности расширено и детализировано ее иерархическую структуру. В составе последней выделены виды и подвиды техногенного класса экологической опасности, установлено место факторов пылевого загрязнения. Проанализированы условия формирования техногенной опасности в условиях пылевого загрязнения атмосферного воздуха, выявлены специфические особенности. Обосновано целесообразность дифференциации источников экоопасности с выделением первичного и вторичного пылевого загрязнения (по отношению к основному технологическому процессу промышленного производства). Для оценки состояния экологической опасности в условиях техногенного пылевого загрязнения атмосферного воздуха предложено использовать: модифицированный метод оценки уровня техногенной опасности промышленных объектов, метод корреляционно-регрессионного анализа временных рядов. В качестве региона для проведения экспериментальных исследований выбран Кременчугский социально-промышленный район (КСПР), который характеризируется специфическими особенностями структуризации экоопасности. Проведен мониторинг развития и проявления экологической опасности, сформированной факторами техногенного пылевого загрязнения атмосферного воздуха, выявлены основные источники вторичного пылевого загрязнения.
   Определены реальные условия формирования экоопасности с учетом источников вторичного пылевого загрязнения. Подтверждено усиление влияние пылевого загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья населения в зонах КСПР, которые подвержены интенсивному воздействию указанных источников опасности.
   Установлены основные принципы управления экологической опасностью при действии факторов пылевого загрязнения, на основе которых определена общая структура системы технико-технологического управления экологической безопасностью. Она состоит из подсистем (по разновидностям технического управления), последние структурированы на элементы управления, которые включают управленческие технические решения. На примере КСПР разработана реальная система управления экологической безопасностью по отношению к подвиду экоопасности, сформированной факторами вторичного пылевого загрязнения атмосферного воздуха. Техническое решение данной системы, действие которого направлено на ликвидацию источников вторичного пылевого загрязнения, реализуется на основе внедрения разработанных технологий: получения порошкообразных чистяще-моющих композиций бытового назначения; использования указанных отходов совместно с отходами нефтеперерабатывающего и нефтетранспортного комплексов для получения пастообразных чистяще-моющих технического назначения. Достоверность полученных результатов подтверждена актами внедрения и декларационным патентом Украины. Реализация предложенной системы управления экологической безопасностью имеет социально-экономический эффект, который состоит в уменьшении негативного воздействия факторов экоопасности на здоровье людей и состояние окружающей природной среды.
   Ключевые слова: техногенная опасность, пылевое загрязнение, формирование, регион, вторичное загрязнение, атмосферный воздух, технические решения, экологическая безопасность.

Baharev V.S. Ecological safety of the region in conditions of the dusty technogenic atmospheric air pollution. -Manuscript.

Dissertation on the claim of getting a technical science’s candidate degree, speciality 21.06.01- ecological safety. National university “Lviv polytechnic”, Lviv, 2006.

   The further science foundations development of the ecological safety management based on the estimation of the forming ecological danger conditions and on the elaboration of the concrete technical solutions in the field of securing the ecodanger`s acceptable level was produced. The ecodanger`s hierarchical structure with the species and subspecies of the technogenic class of the danger’s anthropogenic kind was broaden and specificated with the definition of the place of dusty pollution factors. The expediency of the ecological danger with the excretion of the primary and secondary dusty pollution of the atmospheric air sources differentiation was demonstrated and proved. It was designated the real conditions of forming ecological danger taking into consideration the secondary dust atmospheric air pollution on the basis of monitoring the technogenic dusty pollution sources in the certain industrial developed region. The amplification of ecological dangers results influence at heals level of population, as for the specific kinds of diseases, in the fields of direct activity of the sources of secondary dusty atmospheric air pollution was ascertained. The general principles of the ecological safety management with the regard for the technogenic atmospheric air pollution factors influence were determined. A system of the technical-administrative decisions concerning the ecodanger`s acceptable level attainment formed by the secondary dusty atmospheric air pollution factors was worked out, approved and offered to it’s realization in the industrially developed region.
   Keywords: technogenic danger, dusty pollution, forming, region, secondary pollution, atmospheric air, technical solution, ecological safety.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Екологічна безпека регіону в умовах техногенного пилового забруднення атмосферного повітря

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net