Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Технологічні засади підвищення якості гірничотехнічної рекультивації земель, порушених марганцевими кар’єрами
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Технологічні засади підвищення якості гірничотехнічної рекультивації земель, порушених марганцевими кар’єрами

Анотації

Фененко В.І. Технологічні засади підвищення якості гірничотехнічної рекультивації земель, порушених марганцевими кар’єрами. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.03 - “Відкрита розробка родовищ корисних копалин”. Дніпро-петровськ, Національний гірничий університет, 2006.

   Виконаний аналіз досвіду вітчизняних гірничодобувних підприємств з техніки та технології гірничотехнічної рекультивації, а також якості відновлення на кар’єрах Орджонікідзевського ГЗК земель, порушених відкритими розробками, як чинників впливу на родючість рекультивованих земель та їх вартість.
   Розроблений метод вибору устаткування й технології рекультиваційних робіт, виходячи з їх якості, що забезпечує структуру (родючість) техногенних ґрунтів, при якій досягається найменша сума витрат ( на 1 га) на самі рекультиваційні роботи, ремонт відновлених земельних ділянок, відведення непорушених земель під розробку родовища та компенсацію втрат сільськогосподарського виробництва. Встановлено устаткування і технологію його роботи, що забезпечують досягнення вказаної вимоги. Запропонована технологічна схема рекультивації відпрацьованих земель, де фронт відвальних робіт розташований по похилій лінії до торцевих бортів кар'єру, що створює сприятливі умови для гірничотехнічної рекультивації.
   Складений аналітичні вирази прогнозування обсягів відновлених земельних ресурсів за напрямками їх використання при доопрацюванні горизонтального родовища. Розроблений метод забезпечення родючості техногенних ґрунтів шляхом управління режимом рекультиваційних робіт, який оцінюється за графіком, на якому відбиті показники родючості ґрунтів на використаних і відновлених земельних ділянках по періодах просування фронту розкривних робіт. Встановлено резерви підвищення ефективності землекористування, виходячи з оптимальних за екологічними критеріями параметрів відводу земель під технологічні об’єкти кар’єру.
   Ключові слова: марганцеворудні кар’єри, виробничі процеси, земельні ресурси, гірничотехнічна рекультивація, режим рекультиваційних робіт, родючість земель

Фененко В.И. Технологические основы повышения качества горнотехнической рекультивации земель, нарушенных марганцевыми карьерами. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.03 - " Открытая разработка месторождений полезных ископаемых". Днепропетровск, Национальный горный университет, 2006.

   Исходя из опыта карьеров Орджоникидзевского ГЗК установлено, что действующая технология горнотехнической рекультивации приводит к формированию техногенных грунтов, имеющих низкие показатели плодородия. Горнодобывающие предприятия стремятся применять для рекультивационных работ горное и транспортное оборудования больших рабочих размеров, что не подходит для раздельного создания на поверхности отвала слоев черноземной массы и потенциально плодородных пород. Сформулировано понятие качества рекультивации как совокупности свойств и меры полезности восстановленных земель, которые определяют их способность к удовлетворению требований землепользователей.
   Предложена оценка процесса восстановления земельных ресурсов в технологии горных работ как одного из производственных процессов разработки месторождения и принципиального условия возможности добычи руды в карьере. Разработан метод выбора оборудования и технологии рекультивационных работ, исходя из их качества, которое обеспечивает плодородие техногенных грунтов с наименьшими в сумме затратами (на 1 га) на сами работы, ремонт восстановленных земельных участков, отвод природных земель под разработку месторождения и компенсацию потерь сельскохозяйственного производства. Технология рекультивации с раздельным перемещением черноземной массы (автосамосвалами) и суглинка (конвейерами) на поверхность отвала обеспечивает наименьшие затраты (12,8 грн./м2), потери чернозема за счет снятия его слоя драглайном и засорения техногенного грунта в процессе его планировки бульдозерами (достигается бонитет 78 баллов).
   С участием автора разработана технологическая схема рекультивации нарушенных земель, где фронт отвальных работ расположен по наклонной линии к торцевым бортам карьера. Схема создает благоприятные условия для формирования техногенного слоя. Составлены аналитические выражения прогнозирования объемов рекультивационных работ соответственно направлениям использования восстановленных земель в условиях доработки горизонтального месторождения.
   Разработан метод обеспечения плодородия техногенных грунтов путем управления режимом рекультивационных работ, под которым понимается установленное проектом или исследованиями последовательность снятия объемов черноземного грунта на природных землях и нанесения его на поверхности отвала во времени, которая обеспечивает планомерное, экономически и экологически эффективное восстановление земельных ресурсов. Режим рекультивации оценивается по графику, где отмечают показатели плодородия грунтов на использованных и восстановленных земельных участках, которые контролирует землевладелец, по периодам подвигания фронта вскрышных работ. Применительно к отработке горизонтального месторождения приведены аналитические формулы расчета исходных данных указанного графика с учетом потерь и засорения черноземного грунта при его снятии, транспортировании и складировании, составлен календарный план восстановления земель.
   Установлены резервы повышения эффективности землепользования, исходя из оптимальных по экологическим критериям параметрам отвода земель под технологические объекты карьера. В результате внедрения рекомендаций автора на карьерах ОГОКа в 2003-2004 гг. затраты на отвод земель под разработку месторождения снижены на 3070 тыс. грн.
   Ключевые слова: марганцеворудные карьеры, производственные процессы, земельные ресурсы, горнотехническая рекультивация, режим рекультивационных работ, плодородие земель

Fenenko V.I. The technological bases of improving of mining reclamation of soils disrupted by manganese quarries. – The manuscript.

The thesis on getting scientific degree of Candidate of technical sciences on specialty 05.15.03 – Open pit mining of mineral deposits. – Dnipropetrovs’k, National mining university, 2006.

   The analysis of domestic mineral recourses enterprises’ experience about technique and technology of mining reclamation and quality of restoration of soils disrupted by open pit mining at Ordjоnikidze ore mining and processing enterprise as influence factors on fertility of reclaimed soils and their value is realized.
   The method of choice of equipment and technology for reclamation on the assumption of quality which provides the structure (fertility) of man-caused grounds is developed. The least amount of costs (on 1 ha) upon the reclaiming works, a maintenance of restored ground areas, an allotment of inviolate soils to field development and allowance for waste of agriculture are achieved in this method. The equipment and technology of its work that provide the arriving at specified requirement are determined. The technological scheme of reclaiming of exhausted soils where dumping front is stationed at slanting line to headers of quarry that create a favorable conditions for mining reclamation is offered.
   The analytic expressions of forecasting of volume of restored land recourses according to the ways of their use at the horizontal deposit’s revision are made. The method of providing man-caused soils’ fertility by management of reclaiming works’ order which represents soil fertility activities at used and restored ground areas in accordance with periods of frontal advance of overburden operations is elaborated. The reserves of efficiency increasing of land tenure on the assumption of optimal parameters at ecology criteria of ground allotment for quarry’s technological objects are elaborated.
   Key words: manganese ore quarries, processes of production, land recourses, mining reclamation, order of reclaiming works, land quality.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Технологічні  засади  підвищення якості гірничотехнічної  рекультивації земель, порушених марганцевими кар’єрами

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net