Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Наукові методи ідентифікації процесів коливань і вдосконалення віброзахисту обладнання кар'єрних екскаваторів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Наукові методи ідентифікації процесів коливань і вдосконалення віброзахисту обладнання кар'єрних екскаваторів

Анотації 

Громадський А.С. Наукові методи ідентифікації процесів коливань і вдосконалення віброзахисту обладнання кар'єрних екскаваторів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за фахом 05.05.06 - гірничі машини. - Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2006.

   Дисертація присвячена питанням підвищення надійності і рівня якості кар'єрних екскаваторів за рахунок зниження вібраційних навантажень обладнання і робочого місця машиніста.
   У дисертації висунуто нові напрями вдосконалення віброзахисту віброчутливого обладнання за рахунок застосування вибраних раціональних параметрів робочого устаткування машини і використовування анізотропних віброізоляторів. У результаті досягнуто зниження вібраційних навантажень в 3-10 разів і в 1,5-3 рази підвищено напрацювання на відмову обладнання.
   Встановлено вплив гірничотехнічних умов екскаваторного забою і резонансних коливань основних вузлів екскаватора на вібраційні навантаження обладнання, розроблено методики розрахунку параметрів віброзахисту з урахуванням цих явищ. Результати роботи застосовано в гірничому машинобудуванні і гірничодобувній промисловості створенням, модернізацією і широким впровадженням екскаваторів підвищеної надійності роботи.
   Ключові слова: кар'єрний екскаватор, процеси коливань, віброзахист обладнання, анізотропні віброізолятори, надійність роботи, серійне виробництво.

Громадский А.С. Научные методы идентификации процессов колебаний и совершенствования виброзащиты оборудования карьерных экскаваторов. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.05.06 - горные машины. - Криворожский технический университет, Кривой Рог, 2006.

   Диссертация посвящена вопросам повышения надежности и уровня качества карьерных экскаваторов за счет снижения вибрационных нагрузок оборудования и рабочего места машиниста.
   Идея работы: совершенствование методов виброзащиты оборудования экскаваторов путем разработки отсутствовавших ранее методов идентификации процессов колебаний для реальных условий взаимодействия рабочего органа с забоем и расчет спектральных характеристик машины с выбором рациональных параметров резонансных колебаний рабочего оборудования; научное обоснование структуры и параметров, специальных виброизоляторов, способных эффективно гасить вибрационные нагрузки карьерных экскаваторов.
   В диссертации выдвинуты новые направления совершенствования виброзащиты виброчувствительного оборудования за счет комплексного применения выбранных рациональных параметров рабочего оборудования машины и использования анизотропных структур резинокордовых виброизоляторов. В результате достигнуто снижение вибрационных нагрузок оборудования в 3-10 раз, в 1,5-3 раза повышена наработка на отказ виброчувствительного оборудования и уменьшена до санитарных норм вибрация рабочего места машиниста.
   Установлено влияние горнотехнических условий экскаваторного забоя и резонансных колебаний основных узлов экскаватора на вибрационные нагрузки оборудования, разработаны методики расчета параметров виброзащиты с учетом этих явлений. Результаты работы применены в горном машиностроении и горнодобывающей промышленности созданием, модернизацией и широким внедрением экскаваторов повышенной надежности работы.
   Основные итоги использования результатов решенной научной проблемы заключаются в следующем.
   ● Прикладная теория идентификации колебаний и метод выбора рациональных параметров подвески рабочего оборудования с учетом установленных закономерностей формирования вибрационных процессов и резонансных явлений главных узлов машины использованы крупнейшими производителями карьерных экскаваторов при создании новых типоразмеров унифицированных экскаваторов (ЭКГ-10, ЭКГ-8УС, ЭКГ-5У массой до 400 т и ЭКГ-15, ЭКГ-16, ЭКГ-20 массой до 700 т) “ОМЗ Горное оборудование и технологии” (Россия), а также АО “Новокраматорский машиностроительный завод” (Украина) при модернизации прямых лопат ЭКГ-5Н, ЭКГ-10.
   ● Научное обоснование создания нелинейных виброизоляторов анизотропной резинокордовой структуры, прикладная теория расчета параметров статической и динамической жесткости этих виброизоляторов, усовершенствованная теория колебаний нелинейной виброзащиты использованы в проектных работах для защиты от вибрации оборудования и рабочего места машиниста карьерных экскаваторов “ОМЗ Горное оборудование и технологии” (Россия), АО “Новокраматорский машиностроительный завод” (Украина) и Межотраслевым научно-производственным объединением “Виброимпульс” (Украина).
   ● Разработанные системы виброзащиты рабочего места машиниста использованы Межотраслевым научно-производственным объединением “Виброимпульс” (Украина) для создания в 1991 г. опытной партии виброзащитных кресел-пультов ВК-2, ВК-3, ВК-4, внедренных и до настоящего времени эксплуатирующихся на ГОКах Кривбасса. В 2006 г.; внедрены в проектные работы кресла-пульта предприятием ООО “Гориндустрия” (Украина) для освоения серийного производства.
   ● Разработанные виброизоляторы анизотропной резинокордовой структуры освоены в серийном производстве Межотраслевым научно-производственным объединением “Виброимпульс” (Украина). Осуществляются поставки партий кольцевых и с-образных виброизоляторов производителям карьерных экскаваторов в Украину - АО “Новокраматорский машиностроительный завод” и Россию - “ОМЗ Горное оборудование и технологии” - для защиты от вибрации различного оборудования и рабочего места машиниста экскаваторов.
   ● Разработанные методы и системы виброзащиты оборудования и рабочего места машиниста, использованы в серийном производстве экскаваторов карьерных, шагающих ЭШ 6,5/45 АО “Новокраматорский машиностроительный завод” (Украина).
   ● Разработанные методы и системы виброзащиты оборудования использованы ПО ”Ижорский завод” (Россия) для серийного производства 675 экскаваторов с экономическим эффектом 1,884 миллионов руб. (в ценах до 1991 г.) за счет повышения надежности работы экскаваторов, что реально повысило уровень качества горных машин данного класса.
   Ключевые слова: карьерный экскаватор, процессы колебаний, виброзащита оборудования, анизотропные виброизоляторы, надежность работы, серийное производство.

Gromadskiy A.S. Scientific methods of vibration processes identification and improvement of mining shovel equipment protection against vibration. - Manuscript.

Dissertation for the degree of Doctor of Engineering Sciences. Speciality code: 05.05.06, speciality name: mining machines. - Kryvyj Rih Technical University, Kryvyj Rih, Ukraine, 2006.

   This dissertation is focused on increase in reliability and quality level of mining shovels as a result of decrease in equipment vibration loads.
   New directions to improve protection of vibration-sensitive equipment of the mining shovels against vibration by means of choosing equipment rational operation characteristics and installing anisotropic vibration isolators were suggested by the author. As a result - vibration loads were reduced by 3-10 and the time between equipment failures was increased by 1,5-3.
   The author of the dissertation has defined interactions between mine technical conditions of the mining shovel iron ore face, resonance vibrations within shovel basic units and vibration loads applied to the equipment and worked out methods to calculate parameters to protect equipment against vibration.
   Theoretical results of this dissertation were actually used in the both mining and engineering industry by creating, updating and wide use of the shovels with highly reliable operating characteristics.
   Keywords: mining shovel, vibration processes, protection of the equipment against vibration, anisotropic vibration isolators, operating reliability, high-volume production.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Наукові методи ідентифікації процесів коливань і вдосконалення віброзахисту обладнання кар'єрних екскаваторів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net