Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Культура. Наука. Освіта arrow Виховання в учнів молодших класів гуманних якостей в процесі вивчення предметів гуманітарного циклу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Виховання в учнів молодших класів гуманних якостей в процесі вивчення предметів гуманітарного циклу

 Анотації

Тадєєва І.М. Виховання в учнів молодших класів гуманних якостей в процесі вивчення предметів гуманітарного циклу. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 - теорія і методика виховання. - Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Тернопіль, 2004.

   Дисертація присвячена питанням виховання гуманних якостей особистості молодшого школяра в процесі вивчення предметів гуманітарного циклу. Проаналізовано стан і перспективи розвитку даної проблеми у сучасній початковій школі, розкрито суть і зміст системи виховання гуманних якостей особистості молодших школярів, обґрунтовано комплекс педагогічних умов виховної роботи спрямованої на формування гуманних якостей особистості в процесі вивчення предметів гуманітарного циклу (розробка змісту виховання гуманності; посилення гуманістичної спрямованості викладання предметів гуманітарного циклу з метою осмислення гуманістичних понять, трансформації їх у погляди, переконання і звички; забезпечення адекватності змісту, форм і методів навчання меті вивчення предметів гуманітарного циклу та формування гуманних якостей; використання виховного потенціалу методів навчання; залучення учнів до гуманної діяльності, яка збагачує досвідом гуманістичної поведінки; вивчення результатів виховного впливу та коректування виховної діяльності). Основні результати роботи відображені у 13 наукових статтях.
   Ключові слова: учні молодшого шкільного віку, гуманні якості особистості, предмети гуманітарного циклу, формування, методика виховної роботи, педагогічні умови.

Тадеева И.Н. Воспитание у учеников младших классов гуманных качеств в процессе изучения предметов гуманитарного цикла.- Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.07 - теория и методика воспитания.- Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка, Тернополь, 2004.

   Диссертация посвящена вопросам воспитания гуманных качеств личности младших школьников в процессе изучения предметов гуманитарного цикла. В ходе проведенного исследования установлено, что предметы гуманитарного цикла играют большую роль в процессе формирования гуманных качеств личности младшего школьника.
   Исследование показало, что для организации результативного воспитательного процесса по формированию гуманности учеников младшего школьного возраста необходимы комплексный подход и целеустремлённая работа учителя.
   Многолетнее изучение проблемы воспитательной работы по формированию гуманных качеств личности в начальной школе помогло раскрыть сущность и содержание системы формирования гуманных качеств личности младших школьников; создать определенную систему воспитательной работы, которая в процессе изучения предметов гуманитарного цикла содействует формированию таких качеств личности как терпимость, уважение собственного достоинства и достоинства другого человека, бескорыстие, благодетельность, гуманное отношение к природе, отношение к планете, как к общему дому и др.
   Результаты исследования подтвердили, что система воспитания гуманных качеств личности младшего школьника достигает самых высоких результатов, если рационально используется материал учебников по предметам гуманитарного цикла; правильно формируются взаимоотношения; если в воспитательном процессе начальной школы для учеников созданы условия, которые противодействуют аморальности и антигуманности.
   Исследование показало, что воспитательная работа в процессе изучения предметов гуманитарного цикла помогла ученикам почувствовать свою значимость, осознать свои возможности и способы их применения, стать самостоятельными, развить активную гуманную позицию. Она положительно повлияла также на успеваемость учеников, дети стали проявлять активность на уроках, повысилась дисциплина и заинтересованность учебным материалом.
   Для проведения эксперимента был составлен план работы по воспитанию гуманных качеств личности учеников 1-4 классов во время изучения предметов гуманитарного цикла.
   Исследование не исчерпывает всех аспектов проблемы. В условиях современной ситуации в нашей стране система формирования гуманных качеств личности требует дальнейшего усовершенствования. Процесс формирования гуманных качеств личности будет эффективным при условии использования рациональной системы научно - обоснованных практических рекомендаций по формированию гуманности учеников начальных классов в процессе изучения предметов гуманитарного цикла. Основные результаты исследования отображены в 13 научных статьях.
   Ключевые слова: ученик младшего школьного возраста, гуманные качества личности, предметы гуманитарного цикла, формирование, методика воспитательной работы.

I.Tadeyeva. Forming the humanistic qualities of a personality in the youngest schoolchildren during studying of the humanitarian subjects.-Manuscript.

The for a candidate degree of pedagogical science in specialty 13.00.07- theory and methods of education.- Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University, Ternopil, 2004

   The dissertation is devoted to the problem of forming the humanistic qualities of a personality in the youngest schoolchildren during the humanitarian subjects. The state and prospects of given problem development in modern school is analyses in this investigation.
   The essence and the contents of the system of forming the humanistic qualities of a personality in the youngest schoolchildren are shown; the system of upbringing work during studying the humanitarian subjects is elaborated which promote the development of knowledge on humanism, abilities of a humanistic behaviour. Effectiveness of upbringing process in primary school is substantiated on the condition of upbringing aspects (methodological, motivational) realising, the exact of determination of functional tasks of every manager in educational process, elaborating and providing, scientifically-based system of work on forming the humanistic qualities of personality.
   The model of the system of forming humanistic, qualities of a personality in the youngest schoolchildren is presented and experimentally tested. On basis of the elaborated structure of the upbringing work the providing of effective influence of forms and methods of the upbringing activity on forming the humanistic qualities in pupils of primary school during studying the humanitarian subjects is estimated to be achievable in system of humanistic educational paradigm. The main results of the work are reflected in scientific articles.
   Key words: the schoolboy of younger school age, humane qualities of the person, subjects of a humanitarian cycle, formation, technique of education.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Виховання в учнів молодших класів гуманних якостей в процесі вивчення предметів гуманітарного циклу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net