Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Навантаженість багатопарних фрикційних вузлів гальмівних систем бурових лебідок
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Навантаженість багатопарних фрикційних вузлів гальмівних систем бурових лебідок

Анотації 

Криштопа Л. І. „Навантаженість багатопарних фрикційних вузлів гальмівних систем бурових лебідок”. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.12 – машини нафтової та газової промисловості. – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2006.

   Дисертаційна робота присвячена зниженню динамічної та теплової навантаженостей стрічково-колодкових гальм лебідок бурових установок за рахунок використання нового типу фрикційного вузла стрічково-колодкового гальма.
   Виконаний математичний опис динамічних процесів на першій та другій стадіях гальмування нового типу фрикційного вузла та отримані аналітичні залежності для визначення його основних експлуатаційних і конструктивних параметрів: сил тертя, зусиль натягів набігаючої і збігаючої гілок стрічки, гальмівних моментів, радіуса та ширини ободу гальмівного шківа. Розроблений метод для визначення теплових втрат від поверхонь гальмівних шківів.
   У результаті проведених експериментальних досліджень нового багатопарного фрикційного вузла гальма встановлені: закономірності зміни питомих навантажень, поверхневих температур, коефіцієнтів тертя, зношування зовнішніх і внутрішніх поверхонь фрикційних вузлів гальма; закономірності впливу статичного та динамічного коефіцієнтів взаємного перекриття зовнішніх та внутрішніх пар тертя на величини сил тертя, коефіцієнти тертя, поверхневі температури та тривалості гальмування на різних стадіях.
   Для зниження теплової навантаженості фрикційних вузлів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок, розроблена конструкція охолодження гальмівного шківа за рахунок використання термоелектричного ефекту.
   Ключові слова: багатопарні фрикційні вузли, бурова лебідка, гальмівний шків, динамічна навантаженість, стрічково-колодкове гальмо, теплова навантаженість.

Криштопа Л. И. „Нагруженность многопарных фрикционных узлов тормозных систем буровых лебедок”. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.12 – машины нефтяной и газовой промышленности. Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа. Ивано-Франковск, 2006.

   Диссертационная робота посвящена уменьшению динамической и тепловой нагруженостей ленточно-колодочных тормозов лебедок буровых установок за счет использования нового типа фрикционного узла ленточно-колодочного тормоза.
   Диссертация состоит из введения, четырех разделов, общих выводов, списка использованных источников и приложений.
   В первом разделе уделено внимание конструктивным особенностям различных типов фрикционных узлов в ленточно-колодочных тормозах и режимам их работы. Проанализированы методы расчета динамической и тепловой нагруженности разных типов фрикционных узлов и сделана оценка их износостойкости. На основании критического анализа известных теоретических и экспериментальных исследований в области тормозных устройств сформулированы задачи исследований.
   Второй раздел посвящен теоретическим исследованиям нагруженности многопарных фрикционных узлов ленточно-колодочных тормозов буровой лебедки. Обусловлено переход от одной к двум парам трения во фрикционных узлах тормозах. Конструктивной особенностью данного тормоза является наличие внешних и внутренних фрикционных узлов, работающих на двух стадиях торможения. Выполнено математическое описание динамических процессов на первой и второй стадиях торможения. Аналитическим путем определены основные эксплуатационные параметры многопарных фрикционных узлов на первой и второй стадиях торможения: натяжения ветвей ленты, статический и динамический коэффициенты взаимного перекрытия пар трения, удельные нагрузки, коэффициенты трения, время торможения и тормозные моменты. Предложено метод определения тепловых потерь от тормозного шкива в статическом и динамическом его состоянии в лабораторных и промышленных условиях.
   В третьем разделе работы освещены экспериментальные исследования многопарных фрикционных узлов на модельном тормозе. Исследовался бандаж, составленный из тринадцати двухэтажных фрикционных накладок, установленных с помощью специальных реборд на рабочей поверхности тормозного шкива. Приведены задачи и методики экспериментальных исследований, а также описание тормозного стенда. Дано описание датчиков и измерительной аппаратуры для измерения и определения в узлах тормоза динамических (удельных нагрузок, коэффициентов трения, износов внешних и внутренних поверхностей накладок) и тепловых (удельных тепловых потоков и поверхностных температур) параметров. Произведен анализ полученных экспериментальных данных по динамической и тепловой нагруженности многопарных фрикционных узлов тормоза.
   В четвертом разделе работы уделено внимание выбору рациональных конструктивных параметров тормозного шкива и предложены средства сниже-ния динамической и тепловой нагруженностей различных типов фрикционных узлов ленточно-колодочных тормозов буровых лебедок. Основными эксплуата-ционными параметрами, которые определялись, являются: угловая скорость тормозного шкива, тормозные усилия, время торможения, удельная мощность торможения. Основными конструктивными параметрами, которые определя-лись в диссертации, являются: радиус и ширина тормозного шкива. Предложен метод уменьшения теплонагруженности фрикционных узлов тормозов, оснований на термоэлектрическом эффекте. 
   Ключевые слова: многопарные фрикционные узлы, буровая лебедка, тормозной шкив, динамическая нагруженность, ленточно-колодочный тормоз, тепловая нагруженность.

L. I. Kryshtopa. „ Loading of the multipair friction units of brake assemblies of drilling hoists”. – The manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science on a speciality 05.05.12 – machines of oil and gas industry. Ivano-Frankivs’k national technical university of oil and gas. Ivano-Frankivs’k, 2006.

   The thesis is devoted to decrease of dynamic and thermal loading of band-block brakes of drilling hoists of drill units at the expense of usage new type of a band-block brake with multipair friction units, joining for the type of „ a swallow’s tail”.
   The mathematic description of dynamic processes at the maiden and second stages of braking of a new type of a brake is made and the analytical dependences for definition its main operation and design parameters are obtained: friction forces, efforts of pulls filling and unfilling of branches of a band, brake moments, radius and width of a hoop of a brake cone. The method for definition of heat losses from surfaces of brake cones is designed.
   As a result of the held experimental researches of a new brake are obtained: legitimacies of change of unit loads, surface temperatures, friction coefficients, wear of external and internal surfaces of frictional sites of a brake; legitimacies of influencing of static and dynamic coefficients of a mutual overlap internal and external pairs of abrasion on values of friction forces, friction coefficients, surface temperatures and braking time at different stages.
   For decrease dynamic and thermal loading of brakes the construction of chilling of a brake cone is designed at the expense of usage of thermoelectric effect.
   Keywords: multipair friction units, drilling hoist, brake cone, dynamic loading, band-block brake, thermal loading.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Навантаженість багатопарних фрикційних вузлів гальмівних систем бурових лебідок

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net