Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обгрунтування параметрів динамічних навантажень шахтних металевих рамних копрів, споруджених з елементів коробчатих профілів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обгрунтування параметрів динамічних навантажень шахтних металевих рамних копрів, споруджених з елементів коробчатих профілів

Анотації 

Карпунова Е.В. Обгрунтування параметрів динамічних навантажень шахтних металевих рамних копрів, споруджених з елементів коробчатих профілів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за фахом - 05.15.04 “Шахтне і підземне будівництво”. – Національний гірничий університет Міністерства освіти і науки України, Дніпропетровськ, 2006.

   Проектування нових високонавантажених металевих рамних копрів коробчатої конструкції виконується з врахуванням не тільки різноманітності умов їх експлуатації, навантажень і дій, але з використанням сучасних методів розрахунків і проектування, що забезпечує оптимальні конструктивні параметри металевих конструкцій копра з урахуванням характеру і величини динамічних навантажень, що виникають в екстремальних режимах роботи шахтного підйому.
   У роботі обґрунтована розрахункова схема копра, виведені диференціальні рівняння динамічного стану станкової частини копра, представленої у вигляді жорстких взаємозв'язаних стрижнів і зосереджених мас, під дією зовнішніх навантажень у вигляді імпульсної дії, раптового докладання постійної сили і при гармонійному збудженні.
   Введено поняття динамічної жорсткості багатопрогінної конструкції копра, що дозволило значно спростити задачу визначення спектру власних коливань копра. У разі однорідної стрижневої системи задача побудови системи власних функцій зводиться до рівнянь в кінцевих різницях, а частотне рівняння – до трансцендентного рівняння в явній формі. Запропонований спосіб вибіркового обчислення частот явно виключає обчислювальні помилки при великій кількості просвітів.
   Результати досліджень реалізовані при проектуванні рамних копрів коробчатої конструкції, які виготовлені за проектами НДІГМ імені М.М.Федорова і змонтовані на стовбурах скіпових підйомів шахти “Добропільська” ДП “Добропіллявугілля” і шахти ім.. М.П. Баракова ДП “Краснодонвугілля” й успішно експлуатуються.
   Ключові слова: шахта, підйомна установка, копер, рамний копер, коробчаті профілі, навантаження, запобіжне гальмування, динамічний стан, диференціальне рівнення, осцилограма.

Карпунова Е.В. Обоснование параметров динамических нагрузок шахтных металлических рамных копров, сооруженных из элементов коробчатых профилей. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности - 05.15.04 “Шахтное и подземное строительство”. – Национальный горный университет Министерства образования и науки Украины, Днепропетровск, 2006.

   Проектирование новых высоконагруженных металлических рамных копров коробчатой конструкции выполняется с учетом не только разнообразия условий их эксплуатации, нагрузок и воздействий, но с использованием современных методов расчетов и проектирования, обеспечивающих оптимальные конструктивные параметры металлических конструкций копра с учетом характера и величины динамических нагрузок, возникающих в экстремальных режимах работы шахтного подъема.
   В работе обоснована расчетная схема копра, выведены дифференциальные уравнения динамического состояния станковой части копра, представленной в виде жестких взаимосвязанных стержней и сосредоточенных масс, под действием внешних нагрузок в виде импульсного воздействия, внезапного приложения постоянной силы и при гармоническом возбуждении.
   Введено понятие динамической жесткости многопролетной конструкции копра, что позволило значительно упростить задачу определения спектра собственных колебаний копра. В случае однородной стержневой системы задача построения системы собственных функций сводится к уравнениям в конечных разностях, а частотное уравнение – к трансцендентному уравнению в явной форме. Предложенный способ избирательного вычисления частот заведомо исключает вычислительные ошибки при большом числе пролетов.
   Собственные частоты обнаруживают тенденцию к образованию обособленных частотных групп, располагаемых в принципиально неперекрывающихся областях. Факт наличия в рассматриваемой системе превалирующих частот свидетельствует о том, что шпангоуты копра в узловых точках обладают наибольшей парциальной кинетической “энергоемкостью” именно на этих частотах. Это обстоятельство играет важную роль для построения приближенных методов изучения динамических состояний копров, что может стать предметом дальнейших исследований.
   Результаты исследований реализованы при проектировании рамных копров коробчатой конструкции, которые изготовлены по проектам НИИГМ имени М.М.Федорова и смонтированы на стволах скиповых подъемов шахты “Добропольская” ГП “Добропольеуголь” и шахты имени Н.П. Баракова ГП “Краснодонуголь” и успешно эксплуатируются.
   Сопоставимость теоретических и экспериментальных результатов производилась на основании сравнения частот колебаний, максимальных напряжений (перемещений) и качественной картины динамических состояний. Установленное удовлетворительное соответствие этих факторов является достаточным для вывода о достоверности (верификации) математической модели.
   Ключевые слова: шахта, подъемная установка, копер, рамный копер, коробчатые профили, нагрузки, предохранительное торможение, динамическое состояние, дифференциальные уравнения, осциллограммы.

Karpunova Ye.V. Ground of parameters of the dynamic loadings of mine metallic frame headgears, constructed of the elements of channel sections.

Dissertation on obtaining scientific degree of candidate of technical Science. Specialiaty 05.15.04 – “mine and underground construction”. National Mining University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Dnepropetrovsk, 2006.

   The designing of the new high-rate metallic frame headgears of а box-shaped construction is carried out both taking into account the variety of its exploitation conditions, loads and effects and using the modern methods of calculations and designing, that assures optimal constructive characteristics of the metallic headgear constructions regarding the nature and size of dynamic loads, which appear during the extreme regime of а mine lifting functioning.
   There is а ground for design model of the headgear in the work. The work also contains derived differential equations of а dynamic state of the lathe part of the headgear which is presented in the form of tough interrelated cores and lumped masses under the influence of the external loads by way of pulsed impact, sudden application of the constant force and during the harmonic excitation.
   The proper frequencies show the tendency to the formation of isolated frequency groups, arranged in the fundamentally non-covering areas. The fact of the dominant frequencies presence in the considered scheme is the evidence of the fact, that the timbers of the headgear in the node points possess the most substantial partial kinetic energy output exactly on these frequencies. This fact plays an important role for constructing of the approximate methods for studying of dynamic states of headgears and can later be а subject for further researches.
   The results of the researches are realised during the designing of the framed headgears of а box-shaped construction, which are produced according to the schemes of M.M. Fedorov MMRI and assembled on the skip hoisting shafts of the “Dobropolskaya” mine of the “Dobropol`e ugol” NE and N.P. Barakov mine of the “Krasnodonugol” NE and are successfully exploited.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обгрунтування параметрів динамічних навантажень шахтних металевих рамних копрів, споруджених з елементів коробчатих профілів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net