Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтовування впливу суміщених зон підвищеного гірничого тиску на стійкість підготовчих виробок глибоких шахт
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтовування впливу суміщених зон підвищеного гірничого тиску на стійкість підготовчих виробок глибоких шахт

Анотації 

Князьков О.В. Обґрунтовування впливу суміщених зон підвищеного гірничого тиску на стійкість підготовчих виробок глибоких шахт. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.02. – Підземна розробка родовищ корисних копалин. –Донецький національний технічний університет, Донецьк, 2006.

   Запропонований структурно-міцнісний критерій, що характеризує механічні властивості масиву й відображає в межах зони повних зсовувань різноспрямовану міцність почергових породних шарів різної потужності. З його врахуванням одержана емпірична експоненціальна залежність зміни максимальних осідань порід у межах глибини розробки. Визначені величини активної частини ширини виробленого простору й зона розвантаження в межах крайової частини вугільного пласта. Вплив суміщеної зони підвищеного гірничого тиску над виступною кутовою частиною пласта в 1,2 – 2 рази більше, ніж за її межами. Шахтними дослідженнями й моделюванням установлено, що за збільшенням приросту коефіцієнта концентрації напружень в суміщеній зоні підвищеного гірничого тиску на 0,1 висота виробки в середньому зменшується на 0,06м. Для забезпечення стійкості виробки запропоновано збільшувати їх переріз на 25 і 50% за приросту коефіцієнтів концентрації напружень відповідно менш і більш 1,3. Від упровадження рекомендацій у виробці, яка підлягає прояву суміщеної зони підвищеного гірничого тиску на ділянці завдовжки 180м в умовах шахти "Червоний партизан", економічний ефект становив 217 тис. грн.
   Ключові слова: шахта, шаруватий масив, гірничий тиск, математичне моделювання, зсув, підготовча виробка, стійкість.

Князьков О.В. Обоснование влияния совмещенных зон повышенного горного давления на устойчивость подготовительных выработок глубоких шахт. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.02. – Подземная разработка месторождений полезных ископаемых.–Донецкий национальный технический университет, Донецк, 2006.

   Диссертация посвящена актуальной научно-технической задаче, заключающейся в прогнозировании проявлений совмещенных зон повышенного горного давления и их влияния на устойчивость подготовительных выработок глубоких антрацитовых шахт.
   Проведен анализ исследований по вопросу формирования зон повышенного горного давления, включая и совмещенные от угловой части угольного массива, математических методов определения напряженно-деформируемого состояния угленосного массива в этих зонах.
   Для механических свойств угленосного массива предложен структурно-прочностной критерий, отражающий в пределах зоны полных сдвижений разнонаправленную прочность чередующихся породных слоев различной мощности, и изменяется в условиях антрацитовых шахт от 0,5 до 0,8. С учетом этого критерия получена эмпирическая зависимость изменения максимальных оседаний пород в пределах глубины разработки с удалением от пласта. Моделированием методом конечных элементов установлены ожидаемые расчетные величины активной части ширины выработанного пространства, влияющей на параметры зон повышенного горного давления, включая и разгрузки, в пределах краевой части угольного пласта. Влияние совмещенной зоны повышенного горного давления, образующейся от взаимоперпендикулярных кромок угольного массива, распространяется на 130м в его кровлю и почву. Значения максимальных расчетных сжимающих напряжений над выступающей угловой частью пласта в 1,2 – 2 раза больше, чем над прямолинейной его частью, вне влияния совмещенной зоны повышенного горного давления. С удалением в кровлю и почву пласта эти напряжения по величине отличаются незначительно, что объясняется различным их положением по глубине разработки. Проведенными шахтными исследованиями контурных смещений подготовительных выработок, проводимых в массиве и вслед за лавой, подверженных влиянию проявлений совмещенных зон повышенного горного давления от выступающей угловой части пласта, установлено, что при увеличении приращения коэффициента концентрации напряжений на 0,1 потеря высоты составляет 0,06м. Это в последствии приводит к потере их устойчивости. Для обеспечения удовлетворительного эксплуатационного состояния этих выработок предложено увеличивать их площадь поперечного сечения на 25 и 50% соответственно при приращении коэффициентов концентрации напряжений менее и более 1,3. От внедрения рекомендаций в выработке на участке длиной 180м, подверженного проявлению совмещенной зоны повышенного горного давления от выступающей угловой части угольного пласта k'5 в условиях шахты "Красный партизан", экономический эффект составил 217 тыс. грн.
   Ключевые слова: шахта, слоистый массив, горное давление, математическое моделирование, смещение, подготовительная выработка, устойчивость.

O.V. Knyzkov. Substantiation of coincident zones of heightened mining pressure influence on of preparatory dup mine working. – Manuscript.

Doctoral thesis in specialty 05.15.02. – Underground exploitation of fossil deposits. – Donetsk National Technical University. Donetsk. 2006.

   Structural criterion characterizing mechanical properties of the massif б reflecting total firmness of alternating rock layers of different thickness within the zones of total faulting is offered. Taking it into account empirical dependence on changes of maximum subsidence of rocks within the depth of exploitation was obtained. The size of active part of the width of the area worker out б the zone of relieving within the extreme part of coal strata was determined. The impact of the coincident zone of heightened mining pressure over salient corner part of the stratum is 1,2-2 times greater than beyond its bounds. Mining researches б modeling determined that with the increment of the concentration coefficient of tension in coincident zone of heightened mining pressure increase by 0,1 the average height of mine-working decreases by 0,06m. To secure the stability of mine-working it was offered to increase their cutting by 25 б 50 per cent when the increment of tension concentration coefficient is accordingly less б more than 1,3. Because of the introduction of recommendations in mine-working liable to the display of coincident zone of heightened mining pressure on the area 180m long in the conditions the mine "Krasny Partizan", economic effect amounted to 217,000 hrn.
   Key words: mine, stratified massif, mining pressure, mathematical modeling, upheaval, preparatory mine working, steadiness.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтовування впливу суміщених зон підвищеного гірничого тиску на стійкість підготовчих виробок глибоких шахт

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net