Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Інформаційна система оперативного управління організаційно-технічними об'єктами гірничорудних кар’єрів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інформаційна система оперативного управління організаційно-технічними об'єктами гірничорудних кар’єрів

Анотації 

Кудінов В.В. Інформаційна система оперативного управління організаційно-технічними об'єктами гірничорудних кар’єрів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. - Херсонський національний технічний університет, Херсон, 2005.

   Дисертація присвячена питанням розробки моделей, методів і алгоритмів інформаційної підтримки прийняття рішень при оперативному гомеостазісному управлінні організаційно-технічними об'єктами. Виконано аналіз сучасних інформаційних технологій і рівень їхнього використання при розробці систем керування організаційно-технічними об'єктами. Зроблено висновок про необхідність використання клієнт-серверних, Web-технологій і розподіленої обробки даних у масштабах підприємства.
   Проаналізовано проблеми оперативного управління ОТО (на прикладі гірничорудного виробництва), визначені основні принципи його ефективного використання. Показано, що побудова організаційно-технічних об'єктів повинне базуватися на принципі гомеостазісності, що забезпечує оптимальний режим їхнього функціонування в межах припустимих відхилень і протистояння дісфункціональним впливам. Реалізація принципу гомеостазісності гірничорудного виробництва, а, отже, і оптимізація результатів функціонування кар'єру в умовах невизначеності навколишнього ринкового середовища, пов'язана з підвищенням надійності виробничої системи й рівня ефективності оперативного управління, при його вдосконалюванні з урахуванням методів оцінки надійності систем і їхнього коректування в напрямку збалансованості використання виробничих ресурсів і можливостей підприємства в цілому.
   Проведений сістемологічний аналіз ролі й функцій оператора АСУ ОТО, а також аналіз методів, які використовуються при визначенні ваг критеріїв і шкал оцінювання дій оператора ОТО. Результати аналізу дозволили побудувати алгоритм процесу ухвалення оперативного рішення, що зв'язує інтелектуальну діяльність диспетчера з його діяльністю по організації виробництва.
   Розроблено інтерфейсну модель взаємодії диспетчера і організаційно-технічного об’єкту гірничорудного кар’єру, яка реалізує функції адаптації когнітивних можливостей диспетчера та інтелектуального інтерфейсу. Представлена архітектура СППР, що забезпечує вимірювання характеристик диспетчера, побудову його когнітивного профілю й визначення когнітивного типу, адаптацію інформації до когнітивного профілю диспетчера, являється актуальною при вирішенні проблем оперативного управління ОТО. Модель взаємодії диспетчера й СППР використовує модель діалогової поведінки інтелектуальних партнерів.
   Запропонована структура СППР, основним елементом якої є база даних і база знань, використовує результати практичної реалізації запропонованих моделей прийняття рішень.
   Розроблено програмне забезпечення інтелектуальної системи навчання СППР, що забезпечує взаємодію диспетчера із системою, контроль його знань і навчання, в основі якої лежить діалогова модель. Програмне забезпечення має широкі функціональні можливості, простий і доступний непрофесійному користувачеві інтерфейс і дає можливість ефективно вирішувати практичні задачі. Розроблені програмні модулі відповідають сучасним вимогам до програмного забезпечення і мають можливості до масштабування та подальшого розвитку.
   Аналіз використання ІСН СППР у практичній діяльності підприємств м. Кривий Ріг показав ефективність математичних моделей, алгоритмів і методів прийняття оперативних управлінських рішень, використовуються.
   Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, інтелектуальна система навчання, принцип гомеостазісності, оперативне управління, гірничорудний кар'єр, диспетчер, модель, метод, критерій.

Кудинов В.В. Информационная система оперативного управления организационно-технологическими объектами горнорудных карьеров. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.06 – автоматизированные системы управления и прогрессивные информационные технологии. – Херсонский национальный технический университет, Херсон, 2005.

   Диссертация посвящена вопросам разработки моделей, методов и алгоритмов информационной поддержки принятия решений при оперативном управлении организационно-технологическими объектами (ОТО).
   Проанализированы проблемы оперативного управления ОТО на примере горнорудного производства, определены основные принципы его эффективного использования.
   Результаты анализа позволили построить алгоритм процесса принятия оперативного решения, связывающего интеллектуальную деятельность диспетчера с его деятельностью по организации производства.
   Представленная архитектура СППР является актуальной при решении проблем оперативного управления ОТО и использует результаты практической реализации предложенных моделей принятия решений.
   Анализ использования СППР в практической деятельности предприятий г. Кривой Рог показал эффективность используемых математических моделей, алгоритмов и методов принятия оперативных управленческих решений.

Kudinov V.V. Information system operative managements of organizational-technological objects of mining quarries. - Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of candidate Technical Science of a specialty 05.13.06 - automated control systems and progressive information technologies. - Kherson national technical university, Kherson, 2005.

   The dissertation is devoted to questions of development of models, methods and algorithms of information support of decision-making at operative homeostasis management of organizational - technological objects. The analysis of modern information technologies and a level of their use is executed at system engineering management by organizational-technological objects (OTO).
   Systematic methodical analysis of a role and functions of the operator of management information system ОТО it is carried out and also the analysis of the methods used at definition of weights of criteria and scales of estimation of actions of operator ОТО. The results of the analysis have allowed constructing algorithm of process of acceptance of the operative decision connecting intellectual activity of the dispatcher with his activity on the organization of manufacture.
   Suggested structure the system of decision-making support which basic element is the database and base of knowledge, uses the results of practical realization of the suggested models of decision-making.
   The intellectual system of training the system of decision-making support providing interaction of the dispatcher with system, the control of his knowledge and training in which basis the dialogue model lays is developed. The analysis of use the intellectual system of training the system of decision-making support in practical activities of the enterprises of Krivoy Rog has shown efficiency of used mathematical models, algorithms and methods of acceptance of operative administrative decisions.
   Key words: system of support of decision-making, intellectual system of training, a principle of homeostasis, operative management, mining quarry, the dispatcher, model, a method, criterion.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інформаційна система оперативного управління організаційно-технічними об'єктами гірничорудних кар’єрів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net