Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Синтез релейних систем векторного керування асинхронним електроприводом молоткової дробарки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Синтез релейних систем векторного керування асинхронним електроприводом молоткової дробарки

Анотації 

Морозов Д.І. “Синтез релейних систем векторного керування асинхронним електроприводом молоткової дробарки”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи. – Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харків, 2006.

   Дисертація присвячена поліпшенню енергетичних показників роботи молоткової дробарки. Проаналізована робота дробарки і розроблена модель асинхронної машини, придатна для дослідження при керуванні машиною за ротором. Розглянуто релейні системи векторного керування асинхронним електроприводом за ротором. Зроблено синтез релейних модальних керувань у системах, орієнтованих за узагальненими векторами потокозчеплень статора, ротора і головного потокозчеплення. У роботі запропонований спосіб побудови релейної системи, що забезпечує поліпшення властивостей фільтрації струмів при наявності випадкової складової в моменті опору. Цей спосіб полягає в застосуванні додаткового зв’язку, що компенсує центровану складову сигналу активного струму ротора, і у відповідному виборі сердньогеометричного кореня в каналі регулювання активної потужності. Запропоновано систему релейного векторного керування, орієнтовану за узагальненим вектором напруги статора, з каналом регулювання реактивної потужності, побудованим як контур стабілізації реактивної складової струму намагнічування. Показано, що дана система дозволяє регулювати реактивну потужність статора і має кращі властивості фільтрації струмів статора і ротора. Проведено експериментальне дослідження запропонованої системи й алгоритмів релейного керування. Доведено здатність системи до стабілізації як енергетичних так і статистичних показників роботи привода. Зроблено висновки за результатами досліджень.
   Ключові слова: регульований асинхронний електропривод, система векторного релейного керування, ковзний режим, молоткова дробарка.

Морозов Д.И. Синтез релейных систем векторного управления асинхронным электроприводом молотковой дробилки. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.09.03 – электротехнические комплексы и системы. – Национальный технический университет “Харьковский политехнический институт”, Харьков, 2006.

   Диссертация посвящена улучшению энергетических показателей работы молотковой дробилки посредством применения систем векторного управления с релейными управлениями по ротору, разработке алгоритмов релейного управления, позволяющего улучшить статистические показатели работы привода и системы векторного управления, и регулировать энергетические показатели привода, а также анализу процессов в рассмотренных системах. Состоит из введения, шести разделов, выводов, списка литературы и 8 приложений.
   Рассмотрены способы управления асинхронной машиной по ротору, показаны преимущества применения релейных управлений в системах векторного управления, рассмотрены способы синтеза релейных управлений. Проанализированы способы поиска управляющих воздействий в системах со случайными возмущающими воздействиями.
   Рассмотрены физика процесса дробления и особенности работы молотковой дробилки. Произведен статистический анализ реально наблюдаемого процесса изменения тока статора при работе дробилки, получены числовые и функциональные характеристики этого процесса.
   Описана разработанная математическая модель асинхронной машины, полученная в реальных координатах состояния и пригодная для использования совместно с моделью роторного преобразователя. Путем моделирования по сопоставлению процессов изменения амплитуды тока статора определены параметры модели формирования момента сопротивления дробилки.
   Рассмотрен синтез релейных модальных управлений в системах векторного управления, ориентированных по векторам потокосцепления статора, ротора и главного потокосцепления. Проанализировано влияние среднегеометрического корня подсистемы регулирования мощности на статистические показатели работы привода в целом. Предложен способ построения и синтеза управлений в подсистеме регулирования активной мощности, позволяющий улучшить статистические показатели работы привода. Этот способ заключается в применении дополнительной связи, компенсирующей отклонения активного тока ротора от среднего значения и определении коэффициентов в управлениях таким образом, чтобы система в целом имела наилучшие фильтрующие свойства. Произведен статистический анализ рассмотренных систем.
   Предложен способ построения системы векторного управления, ориентированной по вектору напряжения статора, регулирование реактивной мощности в которой производится путем изменения реактивной составляющей тока намагничивания. Показано, что такая система имеет более простую структуру по сравнению с полеориентированными системами, позволяет регулировать реактивную мощность и имеет лучшие статистические показатели работы.
   Путем имитационного моделирования систем векторного управления произведено обоснование мощности преобразователя в роторной цепи. Приведено описание экспериментальной установки для исследования систем релейного векторного управления и результаты экспериментальных исследований.
   Отмечено, что проведенные путем математического и физического моделирования исследования электропривода, подтвердили научные положения диссертации. Рассмотренные методики предложены для использования для построения систем электропривода соответствующих механизмов.
   Приведены экспериментальные процессы изменения тока при работе дробилки, структуры моделей АМ, расчет параметров и режимов двигателя АК4-450, структуры моделей СВУ, результаты имитационного моделирования СВУ, параметры элементов лабораторной установки.
   Результаты исследований используются в учебном процессе на кафедре Автоматизированных электромеханических систем Донбасского государственного технического университета, а также предложены к использованию на ОАО “Алчевсккокс”.
   Ключевые слова: регулируемый асинхронный электропривод, система векторного релейного управления, скользящий режим, молотковая дробилка.

Morozov D.I. “Synthesis of relay systems of vector control of the asynchronous electrical drive of a hammer bucker”. – the Manuscript.

The dissertation on competityion of a scientific degree of Cand.Tech.Sci. on a speciality 05.09.03 – Electrotechnical complexes and systems. – National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv, 2006.

   The thesis is devoted to improvement of power metrics of operation of a hammer bucker. The operation of a bucker is parsed and the model of the asynchronous machine, suitable for her research designed at regulation on a rotor. The synthesis of relay modal regulations in systems oriented on generalized vectors of linkages stator, rotor and main linkage is manufactured. In operation the way of build-up of the relay system providing improvement of properties of filtering of currents is offered at presence of a random component in the moment of a resistance. The system of relay vector control oriented on a generalized voltage stator, outline of stabilization of a reactive component of a magnetizing current is offered. Is shown, that the given system allows to regulate a wattless power stator and has the best properties of filtering of currents stator and rotor. The experimental research of the offered system and algorithms of relay regulatin is manufactured.
   Keywords: the adjustable asynchronous electric drive, vector relay-type system of the control, the slipping mode, the hammer bucker.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Синтез релейних систем векторного керування асинхронним електроприводом молоткової дробарки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net