Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Прогнозування та підвищення стійкості виробок в умовах слабкометаморфізованих порід Західного Донбасу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Прогнозування та підвищення стійкості виробок в умовах слабкометаморфізованих порід Західного Донбасу

Анотації 

Татаринов А.А. Прогнозування та підвищення стійкості виробок в умовах слабкометаморфізованих порід Західного Донбасу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.04 – Шахтне та підземне будівництво. – Національна гірнича академія України, Дніпропетровськ, 1999.

   Дисертація присвячена питанням прогнозування та оцінки стійкості виробок, розробці та впровадженню конструкції металевого кріплення криволінійної форми. В роботі викладені теоретичні та експериментальні дослідження процесу здимання слабкометаморфізованих порід Західного Донбасу, що мають дуже високий рівень структурної неоднорідності та пов’язану з цим змінність їх фізико-механічних властивостей. Розроблено методику прогнозування та кількісної оцінки стійкості виробок на основі ймовірнісно-статистичних моделей. Це дозволяє при проектуванні виробок прогнозувати їх стійкість з аналізом можливих ефективних варіантів підтримання, одним з яких є апробоване в умовах Західного Донбасу підковоподібне металеве кріплення.
   Результати досліджень опубліковано в чотирьох наукових статтях.
   Ключові слова: прогнозування стійкості виробок, здимання порід, статистичні параметри, ймовірнісна модель, підковоподібне металеве кріплення.

Татаринов А.А. Прогнозирование и повышение устойчивости выработок в условиях слабометаморфизованных пород Западного Донбасса. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.04. - Шахтное и подземное строительство. - Национальная горная академия Украины, Днепропетровск, 1999.

   Диссертация посвящена вопросам прогнозирования и оценки устойчивости выработок, разработке и внедрению конструкций металлической крепи кпиволинейной формы. В работе изложены теоретические и экспериментальные исследования процесса пучения слабометаморфизованных пород Западного Донбасса, которые имеют высокий уровень структурной неоднородности и связанное с этим изменение физико-механических свойств. Разработана методика прогнозирования и количественной оценки устойчивости выработок на основании вероятностно-статистических моделей. Это позволяет при проектировании сооружения выработок прогнозировать их устойчивость с анализом возможных эффективных вариантов поддержания, одним из которых есть апробированная в условиях Западного Донбасса подковообразная металлическая крепь.
   Результаты исследований опубликованы в четырех научных статьях.
   Ключевые слова: прогнозирование устойчивости выработок, пучение пород, статистические параметры, вероятностная модель, подковообразная металлическая крепь.

А.А.Tatarinov. Forecasting and stability augmentation of developments in conditions of weakly metamorphosing rocks of Western Donbass. - Manuscript.

Thesis for a degree of candidate of engineering science on a speciality 05.15.04.- Mine and underground construction.- National Mining University of Ukraine, Dnipropetrovsk, 1999.

   The thesis is dedicated to problems of forecasting and estimation of stability of developments, mining and intrusion of a curvilinear steel timbering design. Theoretical and experimental researches of process of rising of Western Donbass’ weakly metamorphosing rocks, which have a high level of a structural non-uniformity and bound with it change of physical and mechanical properties are considered in this work.
   The forecasting technique and quantitative assessment of stability of developments on the basis of random-statistical models is designed. It allows at designing of facility of developments to forecast their stability with the analysis of probable effective versions of maintenance, one of which is approved in conditions of Western Donbass a horse-shoe steel timbering.
   The results of researches are published in four scientific articles.
   Keywords: forecasting of stability of developments, rock heaving, statistical parameters, probabilistic model, horse-shoe steel timbering.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Прогнозування та підвищення стійкості виробок в умовах слабкометаморфізованих порід Західного Донбасу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net