Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Бібліотечна справа arrow Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

Анотації

Яворська У. П. Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького.– Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського.– Київ, 2008.

   У дисертації на основі архівних та друкованих джерел здійснено комплексне дослідження основних етапів і напрямів формування творчої спадщини та бібліотечної діяльності І. Кревецького. Відтворено основні сторінки біографії вченого, простежено процес становлення І. Кревецького як науковця, бібліотекаря та бібліографа. Розкрито провідні напрями та результати роботи І. Кревецького у бібліотеці Наукового товариства ім. Т. Шевченка (НТШ) у Львові та Всенародній бібліотеці України (ВБУ) у Києві в контексті загальнополітичних, економічних і культурних процесів, що відбувалися в країні. Здійснено тематико-типологічний аналіз науково-бібліографічної спадщини вченого, яка загалом нараховує понад 230 рецензій, опублікованих на сторінках трьох львівських часописів – “Записок НТШ”, “ЛНВ” та “Нової зорі”. Створено бібліографічний покажчик праць І. Кревецького, яких зареєстровано і систематизовано у хронологічному порядку понад 500 позицій. З’ясовано історичну роль ученого у науковій і бібліотечно-бібліографічній сферах діяльності та загалом визначено місце І. Кревецького у національно-культурному житті західноукраїнських земель першої половини ХХ ст.
   Ключові слова: І. Кревецький, Галичина, бібліотечна і бібліографічна діяльність, НТШ, ВБУ, бібліотека, “Записки НТШ”, “ЛНВ”, “Нова зоря”.

Яворская У. П. Библиотеко-библиографическая деятельность Ивана Кревецкого.– Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.08 – книговедение, библиотековедение, библиографоведение. Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.– Киев, 2008.

   В диссертации на основе архивных и печатных источников проведено комплексное исследование главных этапов и направлений формирования творческого наследия, а также библиотечной деятельности И. Кревецкого. Воспроизведены основные страницы биографии ученого, прослеживается процесс становления И. Кревецкого как научного работника, библиотекаря и библиографа. Раскрыты главные направления и результаты работы И. Кревецкого в библиотеке Научного товарищества им. Т. Шевченка (НТШ) во Львове и Всенародной библиотеке Украины (ВБУ) в Киеве в контексте общеполитических, экономических и культурных процессов, которые происходили в регионе. Проведен тематико-типологический анализ научно-библиографического наследия ученого, которое в общей сложности насчитывает более 230 рецензий, опубликованного на страницах трех львовских периодических изданий – “Записок НТШ”, “ЛНВ”, “Новой зари”. Создан библиографический указатель работ И. Кревецкого, которых обнаружено и систематизировано в хронологическом порядке в количестве 500. Исследована историческая роль ученого в научной и библиотечно-библиографической сферах деятельности, определено место И. Кревецкого в национально-культурной жизни на западноукраинских землях первой половины ХХ века.
   Ключевые слова: И. Кревецкий, Галичина, библиотечная и библиографическая деятельность, НТШ, ВБУ, библиотека, “Записки НТШ”, “ЛНВ”, “Новая заря”.

U. P. Javorska – The library and bibliography activity of Ivan Kreveckyі’s.– The manuscript.

The dissertation to obtain Candidate of historical science on 07.00.08 speciality – knowledge of books, librarianship, bibliography. The Vernadsky National Library of Ukraine.– Kyiv, 2008.

   In the dissertation the complex research of the main stages and directions of forming of creative heritage and library activity of I. Krevetskyi was accomplished basing on the archival and printed sources. The main pages of the scientist’s biography were recreated, the process of Krevetskyi’s formation as a scientist, librarian and bibliographer was followed.
   Special attention was paid to opening of the main directions and results of Krevetskyi’s work in the library of Naukove tovarystvo named after T. Shevchenko (NTSH) in Lviv and Vsenarodna library of Ukraine (VLU) in Kyiv in political, economical and cultural process context which were taking place in the country during the beginning of the XX-th century.
   It was ascertained that the librarian work of Krevetskyi was signified by commonness and stability till the First World War as well as filled with fighting with inner and difficult outer factors in the post war period.
   The determinant factors that had a negative influence on librarian work of NTSH in the post war period were characterized, namely: a) lack of necessary number of librarian staff; b) lack of librarian area; c) prohibition to receive Ukrainian publication from out of the border (as well as Ukrainian edition in Poland); d) lack of state funding; f) introduction of covered books or edition that had illustrations, notes, maps, catalogues etc. duty; g) lack of connections with Russia and Great Ukraine which lasted from late 1914 till 1922.
   The research of Krevetskyi’s librarian activity in the background of social and political changes gave the opportunity to define that the director carried out great and successful organizing work in collecting librarian materials, especially Ukrainian, according to the main task of the library. It was ascertained that thanks to Krevetskyi’s hard and prolonged work, his connections with Ukrainian, foreign institutions and private people in particular, library became an exclusive institution – the only centre of knowledge of Ukrainian literature collection in Western Ukraine.
   In the research Krevetskyi’s short work (April 1920 – October 1921) in VLU was considered. Having already 9 year work experience in NTSH library, Krevetskyi helped in book acquisition, moreover he developed new general methodical recommendations and rules for cataloguing editions. Being a head of “Ukrainika” department, Krevetskyi propounded first methodical suggestions concerning creating of the fund “Ukrainika” and began to catalogue Ukrainian books. All this provided the foundation of further work of VBU, for creating Ukrainian-speaking literature fund and bibliography of Ukrainika.
   In the dissertation detailed thematic-typological analysis of numeral bibliographical heritage of Krevetskyi was carried out which includes more than 230 opinions in general, published in magazines – “Zapysky NTSH”, “Literaturno-naukovyj Vistnyk”, “Nova zoria”.
   The analysis of Krevetskyi’s bibliographical heritage proved, that the scientist was engaged in writing reviews of new publication and systematical viewing of periodical, working in library gave the opportunity to become acquainted with novelties of literature and the scientist’s high cultural and intellectual level – to view polythematic works. Systematical viewing of new publication proved that the scientist paid great attention to periodical bibliography, understanding its importance as a valuable source of material.
   As a result of the dissertation, especially the sum up of periodicals of the beginning of the XX century and other sources, bibliographical guide of Krevetskyi’s works was created, more than 500 works were registered and systematized in chronological order. The creation of the bibliographical guide let introduce bibliographical research of the scientist for the first time and acquaint with his various activity in scientific field in general.
   Key words: I. Kreveckyі, Galychyna, library and bibliography activity, Naukove tovarystvo named after T. Shevchenko (NTSH), Vsenarodna library of Ukraine (VLU), library, “Zapysky NTSH”, “Literaturno-naukovyj Vistnyk”, “Nova zoria”.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net