Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розвиток наукових основ кінетики мокрої високоградієнтної магнітної сепарації слабомагнітних руд
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток наукових основ кінетики мокрої високоградієнтної магнітної сепарації слабомагнітних руд

Анотації 

Мостика Ю.С. Розвиток наукових основ кінетики мокрої високоградієнтної магнітної сепарації слабомагнітних руд. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.08 "Збагачення корисних копалин". Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2006.

   Виконаний аналіз основних чинників, що визначають закономірності руху, уловлювання і накопичення слабомагнітних часток в робочих зонах ВГМ сепараторів. Отримана система диференціальних рівнянь, що описують рух слабомагнітних часток біля циліндричного феромагнітного елемента з урахуванням гравітаційних та інерційних компонент сил. Розроблена математична модель руху часток в робочій зоні ВГМ сепаратора, що враховує гравітаційну та інерційну компоненти сил, які діють на частку, і зміну гідродинамічного опору руху частки на різних ділянках траєкторії.
   Розроблена модель кінетики процесу ВГМС дозволяє розрахувати основні технологічні параметри процесу сепарації і оцінювати їх зміну залежно від тривалості циклу роботи сепаратора з циклічним і безперервним режимами роботи.
   Вдосконалена методика магнітного фракціонування слабомагнітних руд як способу якнайповнішого опису властивостей живлення сепаратора.
   За результатами теоретичних і експериментальних досліджень створена комплексна модель для вдосконалення технології збагачення слабомагнітних руд і конструкцій розділових апаратів.
   Ключові слова: висоградієнтна магнітна сепарація, траєкторії руху часток, модель кінетики.

Мостыка Ю.С. Развитие научных основ кинетики мокрой высоко-градиентной магнитной сепарации слабомагнитных руд. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.08 "Обогащение полезных ископаемых". Национальный горный университет, Днепропетровск, 2006.

   В диссертационной работе приведены результаты исследований, направленные на решение крупной научной проблемы определения закономерностей кинетики мокрого магнитного обогащения полидистерсных материалов и разработку модели кинетики процесса обогащения слабомагнитных руд с широким диапазоном крупности и магнитной восприимчивости частиц.
   Решение этой проблемы имеет важное значение не только для создания рациональных конструкций высокоградиентных сепараторов с минимальным расходом материалов и низкой удельной энергоемкостью, но и для совершенствования существующих и создания новых экологически благоприятных технологий обогащения слабомагнитных руд и нерудных материалов.
   Основная идея работы заключается в том, что моделирование процесса ВГМС производится на основе расчета траекторий движения частиц и анализа процесса заполнения активной части рабочей зоны магнитным продуктом с учетом приоритета улавливания частиц с различными свойствами и функциями распределения крупности и удельной магнитной восприимчивости исходного питания.
   В результате выполненных исследований разработана модель кинетики разделения, основанная на анализе процесса заполнения активной части объема рабочей зоны уловленными частицами различной крупности и удельной магнитной восприимчивости, при этом приоритет улавливания и закрепления определяется по величине параметра жRpn . Получена система дифференциальных уравнений движения частиц в окрестностях элементов матриц цилиндрической формы, которая впервые учитывает гравитационные силы, действующие на частицу, и силы инерции. Разработана математическая модель улавливания частиц цилиндрическими элементами матрицы, основанная на определении предельной траектории, расчет которой впервые производится с учетом изменения коэффициента гидродинамического сопротивления движению частицы. Разработана методика количественного анализа свойств разделяемых материалов с частицами широкого диапазона крупности и удельной магнитной восприимчивости и предложен комплексный параметр жRpn, количественно описывающий свойства частиц и определяющий очередность улавливания и закрепления на ферромагнитных элементах матрицы мелких слабомагнитных частиц в рабочих зонах ВГМ сепараторов. Разработана новая методика расчета производительности высокоградиентных магнитных сепараторов циклического и непрерывного действия и определены рациональные области применения сепараторов с движущейся рабочей зоной и с циклическим режимом работы.
   В ходе исследований впервые установлено, что при определенном сочетании параметров движение частиц в окрестности точки равновесия сил носит колебательный характер. Показано влияние инерционных сил, действую-щих на частицу в рабочей зоне ВГМС, на сечение захвата и коэффициент улавливания.
   Кроме того, показано, что для анализа процесса кинетики разделения минералов необходимо учитывать свойства исходного питания в виде функций выхода и содержания основного полезного компонента от основного разделительного признака жRpn. На основании изучения кинетики заполнения рабочей зоны сепаратора впервые установлены границы рациональных областей применения сепараторов с движущимися рабочими зонами и сепараторов с неподвижными рабочими зонами.
   Результаты исследований положены в основу технологии производства ильменитовых концентратов с повышенным содержанием TiO2 для производства электрокорунда легированного окислами титана на ОАО „Запорожский абразивный комбинат”. На основе модели кинетики процесса мокрой высокоградиентной магнитной сепарации и расчета траекторий движения частиц и кинетики разделения мелкозернистой марганцевой руды в сепараторах типа VMS-100/2 на Грушевской фабрике ОАО “Марганецкий ГОК” обоснована целесообразность модернизации конструкции рабочей зоны сепаратора, что позволило устранить проблему забивки матрицы при сохранении технологических параметров работы сепаратора. Разработана и внедрена в проект опытно-промышленной обогатительной фабрики Ивановского спецкарьера технология обогащения гнейсов биотит-гранатовых и производства гранатовых концентратов.
   Ключевые слова: высоградиентная магнитная сепарация, траектории движения частиц, модель кинетики.

Mostyka Yu.S. Development of scientific bases of kinetics of wet high-gradient magnetic separation of weakmagnetic ores. - Manuscript.

The Dissertation for granting doctor of technical sciences degree on speciality 05.15.08 "Mineral dressing". National Mining University, Dnepropetrovsk, 2006.

   The analysis of main factors, determining objective laws of movement, catching and accumulation of weakmagnetic particles, in the working areas of wet high-gradient magnetic separators is carried out. System of differential equations describing motion of weakmagnetic particle in neighbouring of cylindrical ferromagnetic element taking into account gravitations and inertia component of forces is obtained. The equations of movement earlier published in literature are the special case of the given system of equations. On the basis of these equations mathematical model of particle movement in the working area of high-gradient magnetic separator, taking into account gravitation and inertia components of forces influence on the particle and change of hydrodynamic resistance in different points of trajectory of its movement, is developed. The model of kinetics of the VGMS process, allowing to calculate the main technological parameters of separation process and estimate their change depending on duration of separator work cycle, is developed with cyclic and continuous modes of operations.
   The results of theoretical and experimental investigation allowed to create a complex model allowing to analyze the process of wet high-gradient magnetic separation.
   Key words: high-gradient magnetic separation, trajectories of particle movement, model of kinetics.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток наукових основ кінетики мокрої високоградієнтної магнітної сепарації слабомагнітних руд

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net