Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Оцінка просторового розміщення та продуктивності пегматитів з метою їх геометризації для обґрунтування параметрів їх розробки підземним способом
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Оцінка просторового розміщення та продуктивності пегматитів з метою їх геометризації для обґрунтування параметрів їх розробки підземним способом

Анотації 

Панасюк А. В. оцінка просторового розміщення та продуктивності пегматитів з метою їх геометризації для обґрунтування параметрів їх розробки підземним способом . – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.01 – “Маркшейдерія”. – Донецький національний технічний університет, Донецьк, 2006 р.

   Дисертація присвячена питанням оцінки просторового розміщення та продуктивності пегматитів з метою їх геометризації для підвищення ефективності видобування кристалосировини підземним способом розробки. У результаті виконаних досліджень визначені основні закономірності впливу структури пегматитових тіл, на основі яких створена модель родовища каменесамоцвітної сировини і п’єзокварцу.
   На основі теоретичних та експериментальних досліджень встановлено і підтверджено аналітично, що використання об’єднаного критерію перспективності пегматитового тіла дає змогу визначити запаси ділянки розміщення пегматитів, що забезпечує визначення місцезакладення головних розкривних виробок та раціональні напрямки проведення підготовчих гірничих виробок. Створені методи оцінки продуктивності ділянок, на яких ведеться видобування, на основі врахування особливостей будови покладів пегматитів. Результати дисертаційної роботи дозволяють зменшити обсяги проведення підземних гірничих виробок, забезпечивши збільшення прибутків видобувних підприємств.
   Ключові слова: геометризація, кристалосировина, перспективність пегматитових тіл, каркасна модель родовища.

Панасюк А.  В. Оценка пространственного размещения и перспективностии пегматитов с целью их геометризации для обоснования параметров их разработки подземным способом . – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.01 – “Маркшейдерия”. – Донецкий национальный технический университет, Донецк, 2006 г.

   Диссертация посвящена вопросам оценки пространственного размещения и производительности пегматитов с целью их геометризации для повышения эффективности добычи кристаллосырья подземным способом. В результате выполненных исследований определены основные закономерности влияния структуры пегматитовых тел на их производительность. В работе проведена оценка форм и размеров пегматитов, на основе которых создана модель месторождения камнесамоцветного сырья и пьезокварца. Осуществлен анализ структурных элементов залежей с применением ГИС технологий.
   На основе теоретических и экспериментальных исследований установлено и подтверждено аналитически, что использование объединенного критерия перспективности пегматитового тела дает возможность определить запасы участка размещения пегматитов, что обеспечивает определение местозаложения главных вскрывающих выработок и рациональные направления проведения подготовительных горных выработок.
   На основе теоретических и экспериментальных исследований впервые доказана возможность геометризации количественных показателей, которые характеризуют пегматитовое тело и определяют количество запасов в нем. Разработана методика определения запасов на основе качественных и количественных характеристик пегматитовой залежи. Предложенная методика дает возможность получать информацию о запасах определенного месторождения или какого-либо его участка. Полученные результаты могут быть использованы для геометризации, создания различных электронных геологических, маркшейдерских и горно-геометрических отчетов, планов, приложений и карт.
   Определены основные закономерности изменения объемов пегматитового тела в зависимости от их географического расположения, разработаны методы геометризации количественных показателей пегматитовых залежей для месторождений пьезооптического и самоцветного сырья. Созданы методы оценки производительности участков, на которых ведется добыча, c учетом особенностей строения залежей пегматитов.
   Результаты диссертационной работы дают возможность уменьшить объемы проведения подземных горных выработок, обеспечив увеличение прибылей добывающих предприятий.
   Ключевые слова: геометризация, кристаллосырье, перспективность пегматитовых тел, каркасная модель месторождения.

Panasyuk A V.  Estimation of spatial placing and productivity of pegmatites with the purpose of them geometrical analysis for the ground of parameters of their development by an underground method – Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of candidate of engineering sciences оn a speciality 05.15.01 is "Mine survey". Donetsk national technical university, Donetsk, 2006

   Dissertation is devoted to the questions of estimation of the spatial placing and productivity of pegmatites with the purpose of them geometrical analysis for the increase of efficiency of booty by the crystal raw material underground method of development.. In the total executed researches certain basic conformities to the law of influencing of structure of pegmatite’s bodies, on the basis of which the created model of deposit of semiprecious stone raw material and pezoquartz.
   On the basis of theoretical and experimental researches it is set and confirmed analytically, that the use of the incorporated criterion of perspective of pegmatite’s body enables to define the supplies of area of placing of pegmatites, that provides determination of the location of the dissection making and rational directions of conducting of the preparatory mountain making. Created methods of estimation of perspective on the supplies of areas which a booty is conducted on, on the basis of account of features of structure of beds of pegmatites. Dissertation job performances allowed to decrease the volumes of conducting of the underground mountain making, providing the increase of incomes of extractive enterprises.
   Keywords: geometrical analysis , crystal raw material, perspective of pegmatites’ bodies, framework model of deposit.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Оцінка просторового розміщення та продуктивності пегматитів з метою їх геометризації для обґрунтування параметрів їх розробки підземним способом

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net