Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розвиток теорії вібропневмотранспортування закладальних матеріалів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток теорії вібропневмотранспортування закладальних матеріалів

Анотації 

Пономарьов Б.В. Розвиток теорії вібропневмотранспортування закладальних матеріалів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового степеня доктора технічних наук по спеціальності: 05.15.11 – “Фізичні процеси гірничого виробництва”. – Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Дніпропетровськ, 2005.

   Дисертація присвячена розвитку теорії динамічних процесів вібропневмотранспортування сипких матеріалів трубопроводами і розробці на її основі сучасних інженерних алгоритмів та методик розрахунку вібропневмотранспортних машин і систем для закладки виробленого простору шахт і в інших технологіях гірничодобувної промисловості.
   Отримано співвідношення для критичної швидкості зважування часток сипкого матеріалу, а також співвідношення для дальності пневмотранспортування, що разом з умовою максимуму дальності або рівнянням характеристики компресора утворюють систему рівнянь, що дозволяють розв’язати пневмотранспортну задачу.
   З урахуванням розроблених методик створено типорозмірний ряд машин ежекторного типу (ВПМН). Комплекси устаткування з такими машинами пройшли широкомасштабні випробування при підготовці до впровадження у виробництво технології робіт по зведенню бутових смуг для охорони виїмкових штреків на шахтах Центрального і Західного Донбасу.
   Ключові слова: вібропневмотранспортні машини і системи, зважування часток, критична швидкість зважування, двофазный потік “газ – тверді частки”, інженерний алгоритм розрахунку.

Пономарев Б.В. Развитие теории вибропневмотранспортирования закладочных материалов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности: 05.15.11 – “Физические процессы горного производства”. – Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины, Днепропетровск, 2005.

   Диссертация посвящена развитию теории динамических процессов вибропневмотранспортирования сыпучих материалов по трубопроводам и разработке на ее основе современных инженерных алгоритмов и методик расчета вибропневмотранспортных машин и систем для закладки выработанного пространства шахт и в других технологиях горнодобывающей промышленности.
   На основе разработанных математических моделей получены теоретически и экспериментально подтверждены зависимости средней скорости материала от параметров воздуха, вибрации и др., которые вместе с критериями прочности и стационарности работы машины являются рабочими характеристиками ВПМ, зависимости для критических (минимальных) скоростей частиц и воздуха, при которых происходит взвешивание частиц, что подтверждено в виде открытия, зависимости для скоростей трогания и отрыва частиц, форма которых отклоняется от эквивалентной сферы; открыты и изучены периодические режимы движения вращающихся частиц в потоке воздуха по горизонтальному трубопроводу (каналу) без столкновений между собой и ударами о верхнюю и нижнюю стенки с проскальзыванием и без проскальзывания; получены для движения частиц в трубопроводе по нижней стенке или с ударами об обе стенки, зависимости сил сопротивления, которые для случая проскальзывания являются убывающими, а для непроскальзывания возрастающими функциями скорости воздуха.
   Получена формула дальности пневмотранспортирования, явившаяся базой для создания физически обоснованного инженерного алгоритма расчета пневмотранспортных систем. Эта формула совместно с формулой для минимальной (критической) скорости частиц, уравнением характеристики пневмотрассы, условием максимума дальности транспортирования и уравнением характеристики компрессора образуют инженерный алгоритм расчета пневмотранспортных систем.
   В рамках созданного инженерного алгоритма расчета были определены кинематические характеристики: дальность вылета, скорость выпадения на почву шахтной выработки полидисперсного материала, в зависимости от крупности частиц, определяющие параметры формирования закладочного массива.
   Инженерные методики переданы в проектные институты: Днепрогипрошахт, ДонУГИ, и используются при разработках технологий отработки угольных пластов.
   С учетом разработанных методик создан типоразмерный ряд машин эжекторного типа (ВПМН). Комплексы оборудования с такими машинами прошли широкомасштабные испытания при подготовке к внедрению в производство технологии работ по возведению бутовых полос для охраны выемочных штреков на шахтах Центрального и Западного Донбасса.
   Ключевые слова: вибропневмотранспортные машины и системы, взвешивание частиц, критическая скорость взвешивания, двухфазный поток “газ – твердые частицы”, инженерный алгоритм расчета.

Ponomaryov B.V. Development theory of filling material vibroconveing. - Manuscript.

Doctor of technical siences thesis in field: 05.15.11 – “Physical processes in mining”. - The Polyakov Institute of geotechnical mechanics, the National Academy of sciences of Ukraine, Dnepropetrovsk, 2005.

   The dissertation is devoted to development of the theory of dynamic processes vibroconveying loose materials on pipelines and development on its basis of modern engineering algorithms and design procedures vibroconveying machines and systems for a bookmark of the produced space of mines and in other technologies of the mining industry.
   Formulas for critical speed of weighing of particles of a loose material, and also the formula of range of pneumotransportation which together with a condition of a maximum of range of transportation or the equation of the characteristic of the compressor form system of the allowing equations for a pneumotransport problem are received.
   In view of the developed techniques the prototype series of machines ejecting type (VPMI) is created. Complexes of the equipment with such machines have passed large-scale tests by preparation for introduction to manufacture of technology of works on erection a strips from breed strips for protection preparatory developments on mines of the Central and Western Donbass.
   Key words: vibro-pneumatic transporting machines and systems, weighing of particles, stalling speed of weighing, stream, are “gas are hard particles” consisting of two phases, engineering algorithm of calculation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток теорії вібропневмотранспортування закладальних матеріалів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net