Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження)

Анотації 

Скрипіна Ю.В. Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес; криміналістика та судова експертиза. – Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2008.

   У дисертації розглядаються теоретичні та практичні проблеми реалізації кримінально-процесуального інституту слідчого судді. Досліджується його правова природа як гарантії судового захисту конституційних прав і свобод людини; аналізується процесуальний статус слідчого судді, його місце й роль у системі кримінально-процесуальної діяльності; особливості характеру здійснюваної ним функції на стадії досудового розслідування в кримінальній справі, яка визначена як забезпечення законності та обґрунтованості обмеження конституційних прав і свобод людини на досудовому провадженні.
   В роботі аналізуються процесуальні права і обов’язки слідчого судді при застосуванні заходів процесуального примусу; розгляді скарг на дії (бездіяльність), рішення особи, яка провадить дізнання, слідчого та прокурора; проведенні слідчих дій, які обмежують конституційні права людини і громадянина та інші повноваження. Розглядається специфіка предмету кримінально-процесуального пізнання слідчого судді, його межі та гносеологічні й правові вимоги, які повинні пред’являтися до його рішень.
   На підставі проведеного порівняльного аналізу кримінально-процесуального законодавства зарубіжних країн та окремих положень проектів КПК України, зроблено висновок про доцільність запровадження інституту слідчого судді та запропоновано його теоретичну модель.
   Ключові слова: слідчий суддя, судовий контроль, свобода оскарження до суду, змагальність, забезпечення захисту конституційних прав і свобод.

Скрыпина Ю.В. Следственный судья в системе уголовно-процессуальной деятельности (сравнительно-правовое исследование). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза. – Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого. – Харьков, 2008.

   В диссертации впервые исследована правовая природа института следственного судьи в уголовно-процессуальной деятельности. В первом разделе работы поднимаются актуальные вопросы места и роли данного субъекта в уголовном процессе, исследуются исторические предпосылки его возникновения. Выяснена специфика осуществляемой следственным судьёй функции, которая определяется как обеспечение законности и обоснованности ограничения конституционных прав и свобод человека. В работе сформулировано понятие следственного судьи, исследуется его правовой статус по законодательству зарубежных государств и проектам УПК Украины. На основе проведенного сравнительного исследования норм уголовно-процессуального законодательства зарубежных стран разработана классификация полномочий следственного судьи, рассмотрены организационно-правовые проблемы построения системы следственных судей Украины и их оптимальное решение.
   Во втором разделе определяется уголовно-процессуальная компетенция следственного судьи исходя из специфики осуществляемой им функции. По мнению автора, ограничение конституционных прав человека на досудебном производстве должно осуществляться только под контролем следственного судьи. Детально рассматриваются 4 группы его полномочий, предусмотренных проектами УПК Украины; обеспечивающих: - разрешение вопроса о применении мер уголовно-процессуального принуждения; - рассмотрение жалоб на действия (бездеятельность) и решения лица, которое осуществляет дознание, следователя и прокурора; - разрешение вопроса о проведении следственных действий, которые ограничивают конституционные права и свободы человека и гражданина; - иные полномочия (в частности, направленные на обеспечение процессуальных прав участников уголовного производства, а также на решения вопроса о признании полученных фактических данных допустимыми доказательствами). Автором предлагается расширить указанные полномочия и отнести к компетенции следственного судьи также разрешенние вопроса о применении краткосрочного принудительного медицинского лечения (в том числе и принудительного кормления) к лицу, которое содержится под стражей; об обеспечении безопасности лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве и др.
   В третьем разделе рассматривается специфика предмета уголовно-процессуального познания следственного судьи. Диссертант определяет следственного судью как субъекта доказывания в уголовном процессе, который в силу специфики своей деятельности и природы принимаемых им решений реализует свою функцию с разумным балансом активных полномочий по исследованию обстоятельств дела (ситуативная активность). Вносятся предложения по доработке положений проекта УПК Украины, регламентирующих процессуальный статус следственного судьи.
   Ключевые слова: следственный судья, судебный контроль, свобода обжалования в суд, состязательность, обеспечение защиты конституционных прав и свобод.

Yuliya V. Skrypina. – The investigating judge in the criminal procedure. – Manuscript.

Thesis for obtaining Degree of the Candidate of Science in law, specialty 12.00.09-criminal process and criminalistics; forensic examination. – National Law Academy of Jaroslav Mudrij Ukraine. – Kharkiv, 2008.

   The research is devoted to investigating theoretical and practical issues of establishment the institute of investigating judge in the criminal procedure.
   In the first section the peculiarities of different aspects of procedural status of the investigating judge, historical aspects of his appearance, his function in criminal procedure etc. have been researched. The nature of investigation judges’ function is the providence of legality and validity of limitation of the constitutional human rights.
   The second section is devoted to analysis of the investigation judge authorities such as the right to consider to affirm or disaffirm preventive punishment, to affirm an investigation action which is might limit constitutional human right, to decide different complaints of investigator’s or prosecutor’s decision and action (inaction), other authorities of investigation judge.
   The third section is devoted to the specific subject of criminal procedure cognition and characteristics of the investigation judge decisions.
   The specific offers as for the improvement of the procedural status of the investigation judge and the improvement of the future national legislation and law in the aspect of this problem have been formulated.
   Key words: the investigating judge, the judge control, the liberty of the protest of the court, the competition, the providence of constitutional rights defense.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Слідчий суддя в системі кримінально-процесуальної діяльності (порівняльно-правове дослідження)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net