Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування параметрів тампонажу зон розущільнення породного масиву в’язкопластичними розчинами
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування параметрів тампонажу зон розущільнення породного масиву в’язкопластичними розчинами

Анотації 

Пронський Д.В. “Обґрунтування параметрів тампонажу зон розущільнення породного масиву в’язкопластичними розчинами”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.09 – “Механіка ґрунтів та гірських порід”. Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2006 р.

   Дисертація присвячена питанням ліквідації в дисперсних піщано-глинистих ґрунтах розущільнених зон неглибокого залягання, утворення й розвиток яких переважно пов’язані з експлуатацією об'єктів гідротехнічного будівництва, а також інтенсивної розробки корисних копалин. На основі комплексного методу тампонажу гірських порід запропоновано новий підхід до ліквідації таких локальних структур, який полягає у поінтервальному ін’єктуванні в’язкопластичного розчину в зону розущільнення з утворенням у ній каналів гідророзчленування й консолідацією скелету ґрунту під дією тиску розчину в цих каналах. На підставі теоретичних й експериментальних досліджень обґрунтовані технологічні параметри тампонажу зон розущільнення породного масиву в’язкопластичними розчинами, що забезпечать надійність та екологічну безпеку інженерних об’єктів.
   Результати дисертаційної роботи дозволили розробити нову методику проектування технологічних параметрів тампонажу зон розущільнення породного масиву в’язкопластичними розчинами. Методика проектування успішно впроваджена при розробці проекту тампонажу зон розущільнення глинисто-гіпсової шапки рудника №2 Стебницького ДГХП “Полімінерал”.
   Ключові слова: породний масив, розущільнена зона, тампонаж, гідророзчленовування, в’язкопластичний розчин, консолідація, фільтраційні й міцнісні властивості.

Пронский Д.В. “Обоснование параметров тампонажа зон разуплотнений породного массива вязкопластичными растворами”. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.09 – “Механика грунтов и горных пород”. Национальный горный университет, Днепропетровск, 2006 г.

   Диссертация посвящена вопросам ликвидации в дисперсных песчано-глинистых грунтах зон разуплотнений неглубокого заложения, образование и развитие которых преимущественно связано с эксплуатацией объектов гидротехнического строительства, а также интенсивной разработки полезных ископаемых. На основе комплексного метода тампонажа горных пород предложен новый подход к ликвидации таких локальных структур, заключающийся в поинтервальном инъецировании вязкопластичного раствора в зону разуплотнения с образованием в ней каналов гидрорасчленения и консолидацией скелета грунта под действием давления раствора в этих каналах. На основании теоретических и экспериментальных исследований обоснованы технологические параметры тампонажа зон разуплотнений породного массива вязкопластичными растворами, обеспечивающие надежность и экологическую безопасность инженерных объектов.
   В результате выполненных исследований введен новый критерий, взаимосвязанный с фильтрационно-прочностными свойствами пород разуплотненной зоны и позволяющий оценить степень их разуплотнения – коэффициент деконсолидации; разработана модель тампонажа разуплотненной зоны вязкопластичным раствором, на основании которой определены основные технологические параметры инъецирования, взаимосвязанные с коэффициентом деконсолидации – максимальный и эффективный радиусы распространения, предельное и эффективное давление нагнетания и необходимый объем раствора; лабораторными экспериментами установлены зависимости коэффициента деконсолидации, коэффициента фильтрации, сцепления и угла внутреннего трения разуплотненных пород от давления тампонажного раствора, наиболее адекватно описывающиеся экспоненциальной и полиномиальной функциями, включающими начальный коэффициент деконсолидации; доказано, что гидродинамическое воздействие вязкопластичного раствора на разуплотненную зону при давлении до 8 МПа приводит к изменению ее физико-механических свойств, причем давление инъекции линейно распределяется вдоль канала течения раствора; доказано, что тампонаж разуплотенных пород с коэффициентами деконсолидации, изменяющимися от 1,4 до 1,0 позволяет изменять фильтрационные свойства пород в 5-30 раз, а прочностные – в 2-4 раза. Проведенные аналитические и лабораторные исследования подтверждены натурным экспериментом на дамбе шламоотстойника шахты “Суходольская-Восточная” с относительной ошибкой не более 14 %.
   Результаты диссертационной работы позволили разработать новую методику проектирования технологических параметров тампонажа зон разуплотнений породного массива вязкопластичными растворами. Методика проектирования успешно внедрена при разработке проекта тампонажа зон разуплотнений глинисто-гипсовой шапки рудника №2 Стебницкого ГГХП “Полиминерал”.
   Ключевые слова: породный массив, разуплотненная зона, тампонаж, гидрорасчленение, вязкопластичный раствор, консолидация, фильтрационные и прочностные свойства.

Pronskiy D.V. “Substantiation of parameters of grouting the zones of decompaction of a rock massif by clay grouts”. – Manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of the candidate of engineering science at the speciality 05.15.09 – “Grounds and rocks mechanics”. National Mining University, Dnipropetrovsk, 2006.

   The thesis is devoted to the questions of liquidating the shalolow bedded zones of decompaction in the disperse sandy-clayish soils, the formation and development of which are mainly connected with the operation of objects of hydrotechnical construction as well as intensive mining of mineral resources. On the basis of the Integrated Grouting Method the new approach to the liquidation of such local structures has been offered which consists in the injection of the clay grout in the zone of decompaction with the formation of canals of hydrobreaking and consolidation of a soil skeleton under the action of grout pressure in those canals. On the basis of theoretical and experimental research the technological parameters of grouting the zones of decompaction of a rock massif by clay grouts have been grounded. Those parameters ensure reliability and ecological safety of engineering objects.
   The results of the thesis allowed us to develop the new methodology of designing the technological parameters of grouting the zones of decompaction of a rock massif by clay grouts. The methodology of the design has been successfully introduced under the development of the project of grouting the zones of decompaction of the clayey-gypsum layer of the mine № 2 belonging to the Stebnitsky state mining and chemical enterprise “Polimineral”.
   Keywords: rock massif, zone of decompaction, grouting, hydrobreaking, clay grout, consolidation, filter and firmness characteristics.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування параметрів тампонажу зон розущільнення породного масиву в’язкопластичними розчинами

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net