Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Вдосконалення методів розрахунку параметрів дегазації зближених пластів, що підробляються
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вдосконалення методів розрахунку параметрів дегазації зближених пластів, що підробляються

Анотації 

Пугач І.І. Вдосконалення методів розрахунку параметрів дегазації зближених пластів, що підробляються. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – “Охорона праці”, Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2006.

   Дисертація присвячена підвищенню ефективності та забезпеченню стабільної роботи системи дегазації вугільних пластів, що підробляються, за рахунок обґрунтування: топологічних параметрів дегазаційних свердловин за координатами вибою свердловини, вибору необхідних параметрів дегазації шляхом рішення системи рівнянь, що описують роботу дегазаційної мережі. Розроблено методику визначення топологічних параметрів дегазаційних свердловин за координатами вибою свердловини. Розроблено методи розрахунку дебіту МПС на виїмкових дільницях дегазаційної системи; витрати метану, що каптується на виїмкових дільницях з урахуванням підсмоктувань повітря в свердловини; розрідження на устях свердловин на всіх виїмкових дільницях, що входять у дегазаційну систему, з використанням залежностей витрат МПС і метану, що отримані у результаті натурних спостережень; відстані між свердловинами з урахуванням зміни концентрації метану за довжиною трубопроводу. При дегазації вугільних пластів свердловинами, які пробурені з поверхні, дається обґрунтування, що дозволяє розширити галузь застосування нагнітального способу провітрювання на газових шахтах.
   Ключові слова: дегазаційні свердловини, дебіт метану, метаноповітряна суміш, вугільні пласти, що підробляються, дегазаційна мережа.

Пугач И.И. Совершенствование методов расчета параметров дегазации подрабатываемых сближенных пластов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 – “Охрана труда”, Национальный горный университет, Днепропетровск, 2006.

   В диссертационной работе осуществлено решение актуальной научно-технической задачи повышения эффективности и обеспечения стабильной работы системы дегазации подрабатываемых угольных пластов за счет обоснования: топологических параметров дегазационных скважин по координатам забоя скважины, выбора необходимых параметров дегазации путем решения системы уравнений, описывающих работу дегазационной сети.
   Произведен анализ существующих методов расчета и оптимизации параметров дегазации подрабатываемых угольных пластов. Выявлена недостаточная степень охвата ими всех существующих горно-геологических условий. Установлены причины низкой эффективности современных дегазационных систем. Указано на необходимость совершенствования методов определения топологических параметров дегазационных скважин и основных параметров дегазационной системы.
   Предложено аналитическое обоснование расчета параметров дегазационных скважин с учетом горно-геологических условий. Разработана методика определения топологических параметров дегазационных скважин по координатам забоя скважины. По результатам методики составлена программа расчета на ЭВМ, позволяющая оперативно определять параметры скважин в меняющихся горно-геологических условиях выемочных участков.
   Разработаны методики расчета дебита МВС на выемочных участках, входящих в дегазационную систему, при известных значениях расхода каптируемого метана; расхода каптируемого на выемочных участках метана с учетом подсосов воздуха в скважины; разрежения на устьях скважин на всех выемочных участках, входящих в дегазационную систему, с использованием зависимостей дебитов МВС и метана, полученных в результате натурных наблюдений; расстояния между скважинами с учетом изменения концентрации метана по длине трубопровода.
   При дегазации угольных пластов скважинами, пробуренными с поверхности, дано обоснование, позволяющее расширить область применения нагнетательного способа проветривания на газовых шахтах, рекомендуемого к применению в настоящее время при метанообильности не выше 10 м3/мин.
   При выборе уровней дегазации и вентиляции при заданной нагрузке на очистной забой предложено использование метода конфликтных ситуаций.
   Результаты работы отражены в “Рекомендациях по повышению эффективности дегазации подрабатываемых угольных пластов при отработке пластов СВ8, СН8 и СВ10 шахты “Западно-Донбасская” ОАО “Павлоградуголь”.
   Ключевые слова: дегазационные скважины, дебит метана, метановоздушная смесь, подрабатываемые угольные пласты, дегазационная сеть.

Pugach I.I. The Improving Methods of Estimation for the Parameters of Degassing for the Worked-out Close Seams. – Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in technical sciences, specialization 05.26.01 – Labour Defense, the National Mining University, Dnipropetrovs’k, 2006.

   The present thesis deals with the solution of the topical scientific task of increasing both the efficiency and the provision with the stability in exploiting the degassing system for the worked-out close seams due to the validation of the topological parameters of degassing bore according to the well bottom’s position data and the choice of the necessary degassing parameters by means of solving the combined equations that describe the degassing network exploiting. The analysis of the existing estimating and optimizing parameters of the degassing methods for the worked-out seams was made. The methods of the definition of the topological parameters for the degassing bores according to the well bottom’s position data were elaborated. The methods of methane-air mixture low rate estimating on the hollow sites of degassing system together with the known wastes of the drawn-out methane values, the methods of estimating the wastes of the drawn-out methane values together with the air inflows to the bores, the methods of estimating the discharge on the bores’ mouths on the bore wells included to the degassing system together with using the dependencies of the methane-air mixture and methane flow rates, got as the result of the examinations, the methods of estimating the distance between the bores together with taking into account the methane concentration along the length of the pipeline were investigated. The basis for the applying to the widening the sphere of the forced way of ventilation at the gassy mines during the coal seams degassing by means of drilling the holes was created. The techniques of the choice of the degassing levels and ventilation for the charged load on the breakage face including the applying of the conflict situation methods were designed.
   Key-words: degassing bores, methane’s flow rate, methane-air mixture, worked-out coal seams, degassing network.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вдосконалення методів розрахунку параметрів дегазації зближених пластів, що підробляються

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net