Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Моніторинг земельної поверхні підземних сховищ газу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Моніторинг земельної поверхні підземних сховищ газу

Анотації 

Перович І.Л. Моніторинг земельної поверхні підземних сховищ газу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.24.04 – кадастр та моніторинг земель. – Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2006 р.

   Роботу присв’ячено вдосконаленню системи моніторингових спостережень за рухами земної поверхні на підземних сховищах газу.
   В процесі виконання досліджень встановлено неадекватність фінансувань на охорону забруднених земель в порівнянні з витратами на природоохоронні заходи інших природних ресурсів. Проведений аналіз стану територій підземних сховищ газу дозволив встановити, що земельні ресурси цих територій є не тільки забрудненими, але й на них виникають процеси еродованості грунтів, які в багатьох випадках призводять до їх деградації. Розроблена модель функціонування кадастру територій, яка включає різні джерела інформації. Зокрема, геохімічні, ґрунтові, геодезичні, агрохімічні та інші дані.
   Для достовірного відображення стану різних земельних ділянок створено універсальний класифікатор земель за їх категоріями, формами власності, сервітутами та цільовим призначенням.
   На основі моніторингових спостережень за рухами земної поверхні стало можливим виявлення та обґрунтування ступеня деградації грунтів. Зокрема, практична реалізація цього положення дозволила визначити зони еродованості грунтів на підземному сховищі газу Богородчани.
   Моніторингові дані за рухами земної поверхні на різних газосховищах країни дозволили встановити загальні закономірності вертикальних рухів земної поверхні та робочих свердловин в різних ділянках територій підземних сховищ газу.
   Проведені дослідження дозволили зробити пропозиції щодо вдосконалення побудови висотної мережі на підземних сховищах газу шляхом використання в якості робочих реперів фіксованих точок устя свердловин.
   На основі отриманих статистичних даних стало можливим розробити прогнозні моделі вертикальних рухів земної поверхні та робочих свердловин на підземних сховищах газу.
   Ключові слова: підземне сховище газу, моніторинг, вертикальні рухи, прогнозування, модель, земля, охорона.

Перович И. Л. Мониторинг земной поверхности подземных хранилищах газа. – Рукопись.

Диссертация на соискания ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.24.04 – кадастр и мониторинг земель. – Киевский национальный университет строительства и архитектуры, Киев, 2006.

   Работа посвящена совершенствованию системы мониторинговых наблюдений за движениями земной поверхности на подземных хранилищах газа.
   В процессе выполнения исследований установлена неадекватность финансирования на охрану загрязненных земель в сравнении с затратами на природоохранные мероприятия других природных ресурсов. Проведенный анализ состояния территорий подземных хранилищ газа привел к заключению, что земельные ресурсы этих территорий не только загрязненные, но на них возникают процессы эродованости грунтов, которые во многих случаях приводят к их деградации. Таким образом, проведенные исследования подтвердили необходимость разработки комплексного подхода к решению проблемы рационального использования и охраны земель на подземных хранилищах газа.
   С целью решения поставленных задач разработана модель функционирования кадастра территорий, которая включает разные источники информации. В частности, геохимические, грунтовые, геодезические, агрохимические и другие с целью достоверного отображения состояния разных земельных участков создан универсальный классификатор земель за их категориями, формами собственности, сервитутами а целевым назначением.
   На основе мониторинговых наблюдений за движениями земной поверхности стало возможным выявлением и обоснованием степени деградации грунтов. В частности, практическая реализация данного положения разрешила определить зоны эродованости грунтов на подземном хранилище газа Богородчаны.
   Мониторинговые исследования за движениями земной поверхности на разных газохранилищах страны разрешили установить общие закономерности вертикальных движений земной поверхности и рабочих скважин на разных участках территорий подземных хранилищ газа. Определено, что в центральной части газохранилищ амплитуда вертикальных движений земной поверхности примерно в 2,5 раза выше, чем на краях.
   Проведенные исследования разрешили выработать предложения о совершенствовании построения высотной сети на подземных хранилищах газа путем использования в качестве рабочих реперов фиксированных точек устья скважин.
   На основе статистических данных стало возможным разработать прогнозные модели вертикальных движений земной поверхности и рабочих скважин на подземных хранилищах газа.
   Ключевые слова: подземное хранилище газа, мониторинг, вертикальные движения, прогнозирование, модель, земля, охрана.

Perovych I.L.  Monitoring earthly surface  dug-outs of gas. -  Manuscript.

Candidate of Science Dissertation on speciality 05.24.04 – Cadastre and Land Monitoring.   Kiev national university of building and architecture, Kiev, 2006.

   Work is devoted to perfection of the system of monitoring supervisions after motions of earthly surface on the dug-outs of gas.
    In the process of implementation of researches inadequacy of financing is set on the guard of muddy earths by comparison to expenses on the nature protections measures of other natural resources. The conducted analysis of the state of territories of dug-outs of gas resulted in the conclusion, that the landed resources of these territories are not only muddy, but on them there are the processes of erosion soils which in many cases result in their degradation. Thus, the conducted researches confirmed the necessity of development of complex approach to the decision of problem of the rational use and guard of earths on the dug-outs of gas.
    With the purpose of decision of the set problems the model of functioning of cadastre of territories, which includes different information generators, is developed. In particular, geochemical, soil, geodesic, agricultural chemistries et al with the purpose of reliable reflection of the state of different lots lands the universal classifier of earths is created after their categories, patterns of ownership,  and having a special purpose setting.
    On the basis of monitoring supervisions the possible exposure and ground of degree of degradation of soils became after motions of earthly surface. In particular, practical realization of this position let to define the areas of erosion soils on the dug-out of gas of Bogorodchany.
    Monitoring researches after motions of earthly surface on the different gas-holders of country let to set general conformities to the law of vertical motions of earthly surface and working mining holes on the different areas of territories of dug-outs of gas. It is certain that in central part of gas-holders amplitude of vertical motions of earthly surface approximately in 2,5 time higher, than on edges.
    The conducted researches let to produce suggestions about perfection of construction of height network on the dug-outs of gas by the use as working high - altitudes of the fixed points of mouth of mining holes.
    On the basis of statistical information the possible became to develop the prognoses models of vertical motions of earthly surface and working mining holes on the dug-outs of gas.
    Keywords: dug-out of gas, monitoring, vertical motions, prognostication, model, earth, guard.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Моніторинг земельної поверхні підземних сховищ газу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net