Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування раціональної технології руйнування гірських порід в умовах дії гідростатичного тиску
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування раціональної технології руйнування гірських порід в умовах дії гідростатичного тиску

Анотації 

Пащенко О.А. Обґрунтування раціональної технології руйнування гірських порід в умовах дії гідростатичного тиску. – Рукопис.

Дисертаційна робота на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.10. – "Буріння свердловин" – Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2005.

   Дисертація присвячена питанням обґрунтування параметрів і розробки технології руйнування гірської породи, які забезпечують підвищення продуктивності і зниження енергоємності процесу руйнування гірських порід на вибої свердловини в умовах дії гідростатичного тиску.
   Вибрано і обґрунтовано критерій руйнування гірської породи в умовах дії гідростатичного тиску - енергоємність відділення елемента убік вільної поверхні. Даний критерій є власною характеристикою процесу руйнування матеріалу, що відображає витрати енергії на відділення визначеного обсягу гірської породи і залежить від фізико-механічних властивостей породи і процесу руйнування.
   На основі аналітичних, стендових і виробничих досліджень запропоновано рекомендації для підвищення ефективності руйнування породи в умовах дії гідростатичного тиску та розроблено методику розрахунку параметрів руйнування: величини прикладених сил і швидкості переміщення породоруйнівного інструмента. Експериментально і теоретично встановлено залежність енергоємності руйнування від величини гідростатичного тиску, типу породи та швидкості навантаження. На основі аналітичних досліджень складено математичні моделі процесів руйнування та впливу на них промивальної рідини.
   Результати теоретичних досліджень знайшли підтвердження в експериментів і стали базою для обґрунтування параметрів і розробки технології руйнування гірської породи, успішно апробованих у виробничих умовах: Петропавлівський водозабір Дніпропетровської області, бурове управління "Укрбургаз", прийняті і рекомендовані до використання Державною геологічною службою Міністерства екології і природних ресурсів України.
   Ключові слова: буріння, свердловина, руйнування, енергоємність, гідростатичний тиск, ефективність, промивальна рідина.

Пащенко О.А. Обоснование рациональной технологии разрушения горных пород в условиях действия гидростатического давления. – Рукопись.

Диссертационная работа на получение ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.10. – "Бурение скважин" – Национальный горный университет, Днепропетровск, 2005.

   Диссертация посвящена вопросам обоснования параметров и разработки технологии разрушения горной породы, которые обеспечивают повышение производительности и снижение энергоемкости процесса разрушения горных пород на забое скважины в условиях действия гидростатического давления.
   На основе анализа литературных источников и экспериментальных данных, а также моделирования процесса отрыва элемента от массива, доказано угнетающее действие гидростатического давления на процесс разрушения горной породы. Проведен обзор существующих методов определения физико-механических характеристик горных пород с целью установления методик приемлемых для определения влияния гидростатического давления на процесс разрушения.
   Выбран и обоснован критерий разрушения горной породы в условиях действия гидростатического давления - энергоемкость отделения элемента в сторону свободной поверхности. Данный критерий является собственной характеристикой процесса разрушения материала, который отображает затраты энергии на отделение определенного обьема горной породы и зависит от физико-механических свойств породы и процесса разрушения.
   Разработана методика определения энергоемкости отделения элемента при гидростатическом давлении и проведены экспериментальные исследования. Экспериментально и теоретически установлена зависимость энергоемкости разрушения от величины гидростатического давления, типа породы и скорости нагружения. Количественные показатели позволяют судить о степени влияния на разрушение различных пород гидростатического давления.
   В ходе аналитических исследований разработаны математические модели процессов разрушения и влияния на них промывочной жидкости. На основе аналитических, стендовых и производственных исследований предложены рекомендации для повышения эффективности разрушения породы в условиях действия гидростатического давления и разработана методика расчета основных параметров разрушения: величины приложенных сил и скорости перемещения породоразрушающего инструмента.
   Результаты теоретических исследований нашли подтверждение в экспериментах и стали базой для обоснования параметров и разработки технологии разрушения горной породы, успешно апробированных в производственных условиях: Петропавловский водозабор Днепропетровской области, буровое управление "Укрбургаз", приняты и рекомендованы к выполнению Государственной геологической службой Министерства экологии и природных ресурсов Украины.
   Ключевые слова: бурение, буровая скважина, разрушение, энергоемкость, гидростатическое давление, эффективность, промывочная жидкость.

Pashchenko O.A. Substantiation of rational technology of rocks destruction in requirements of activity of hydrostatic pressure. - the Manuscript.

Thesis on obtaining a scientific degree of Candidate Technical Science on a specialty 05.15.10. - "Drilling of boreholes" - National mining university, Dnipropetrovs'k, 2005.

   The dissertation is devoted to questions of a substantiation parameters and mining of rock destruction technology which provide pinch of productivity and a decrease of power consumption of fracture process on borehole bottom in requirements of activity of hydrostatic pressure.
   The criterion of rock destruction in conditions of action of hydrostatic pressure - power consumption of separation of an element aside a free surface is chosen and proved. The given criterion is own characteristic of destruction process of a material which displays expenses of energy for separation of the certain volume of rock and depends on physicomechanical properties of soil and process of destruction.
   On the basis of analytical, bench and industrial examinations recommendations for pinch of efficiency of rock breaking in requirements of activity of hydrostatic pressure are offered, and the design procedure of key parameters of fracture designed: quantities of the enclosed forces and velocities of travel of a rock-breaking tool. Observationally also dependence of power consumption of fracture on quantity of hydrostatic pressure, such as soil and velocity of a loading of a material theoretically sets. On the basis of analytical examinations mathematical models of processes of fracture and influence on them fluids designed.
   Results of theoretical examinations have found confirmation in experiments and became basis for a substantiation of parameters and mining of technology of fracture of the rock, successfully approved under production conditions.
   Key words: drilling, a borehole, fracture, power consumption, hydrostatic pressure, efficiency, a fluid.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування раціональної технології руйнування гірських порід в умовах дії гідростатичного тиску

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net