Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування параметрів зміцнення трубчастими анкерами слабких приконтурних порід підземних виробок
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування параметрів зміцнення трубчастими анкерами слабких приконтурних порід підземних виробок

Анотації 

Поротніков В.В. "Обґрунтування параметрів зміцнення трубчастими анкерами слабких приконтурних порід підземних виробок". – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю: 05.15.11 – "Фізичні процеси гірничого виробництва". Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2006.

   Дисертація присвячена питанню підвищення ефективності зміцнення слабких гірських порід анкерним кріпленням. Захищаються встановлені закономірності керування параметрами силової взаємодії трубчастих анкерів ТА2 з породними стінками шпуру шляхом регулювання механічних характеристик матеріалу заповнювача внутрішньої порожнини металевої труби. На основі розробленого методу розрахунку напружено-деформованого стану (НДС) системи "трубчастий анкер-стінки шпуру" встановлені нові закономірності зв'язку поля напружень у системі з механічними характеристиками заповнювача. Сформульовані критерії оптимізації НДС системи та виявлені залежності щодо розрахунку необхідних параметрів заповнювача, які забезпечують досягнення високоефективного режиму роботи анкера ТА2 у слабких гірських породах. Здійснене наукове обґрунтування доцільності застосування у ролі заповнювача піщано-цементної суміші з додаванням портландцементу, що розширюється, (РПЦ) на основі експериментально встановлених залежностей механічних характеристик заповнювача від складу суміші та розроблений метод вибору її раціональної рецептури. Розроблена інженерна методика розрахунку раціональних параметрів анкера ТА2 і комплекс номограм щодо оперативного виконання обчислювань. Основний зміст роботи відображений у монографії, 6 статтях та 3 доповідях на міжнародних симпозіумах і конференціях.
   Ключові слова: гірнича виробка, стійкість, слабкі гірські породи, трубчастий анкер, зміцнення, параметри, заповнювач, розрахунок.

Поротников В.В. "Обоснование параметров упрочнения трубчатыми анкерами слабых приконтурних пород подземных выработок". – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности: 05.15.11 – "Физические процессы горного производства". Национальный горный университет, Днепропетровск, 2006.

   Диссертация посвящена вопросу повышения эффективности упрочнения слабых горных пород анкерной крепью. Доказано, что достижение режима работы постоянно высокого сопротивления (до 150...250 кН) на протяжении всего периода податливости (200...500 мм и более) наиболее полно реализуется в усовершенствованной конструкции трубчатого анкера ТА2 с заполнителем внутренней полости металлической трубы. На основе комплекса исследований получено соотношение для определения радиуса зоны предельного равновесия вокруг выработки, формирующей нагрузки на крепь и разработаны номограммы для оперативного расчета основных рациональных параметров упрочнения для условий шахт Западного Донбасса. Обоснованы механизм силового взаимодействия анкера ТА2 со слабыми породными стенками шпура и принципы управления его параметрами путем регулирования механических характеристик заполнителя. На основе разработанного метода расчета напряженно-деформированного состояния (НДС) системы "трубчатый анкер-стенки шпура" установлены новые закономерности связи поля напряжений в системе с механическими характеристиками заполнителя. Сформулированы критерии оптимизации НДС системы и выявлены зависимости по расчету требуемых параметров заполнителя, обеспечивающих достижение высокоэффективного режима работы анкера ТА2 в слабых горных породах. Выполнено научное обоснование целесообразности применения в качестве заполнителя песчано-цементной смеси с добавкой расширяющегося портландцемента (РПЦ). На основе экспериментально установленных зависимостей механических характеристик заполнителя от процентного содержания РПЦ разработан метод выбора рациональных рецептур песчано-цементной смеси материала заполнителя. Проведен комплекс шахтных исследований деформационно-силовой характеристики конструкций трубчатых анкеров, который подтвердил адекватность реальным условиям предложенной модели взаимодействия анкера ТА2 со слабыми горными породами. Разработана инженерная методика расчета рациональных параметров анкера ТА2 и комплекс номограмм для оперативного выполнения расчетов. Основное содержание работы отражено в монографии, 6 статьях и 3 докладах на международных симпозиумах и конференциях.
   Ключевые слова: горная выработка, устойчивость, слабые горные породы, трубчатый анкер, упрочнение, заполнитель, параметры, расчет.

Porotnikov V.V. “Substantiation of strengthening parameters by tubular anchors of weak rocks of underground working” – Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of Cand.Tech.Sci. on specialties: 05.15.11 - "Physical processes of mining". National Mining University, Dnipropetrovsk, 2006.

   The dissertation is devoted to the question of increase of strengthening efficiency of weak rocks by anchor fastening. The established laws of management in parameters of power interaction of tubular anchors TA2 with rock walls of bolt hole are protected by regulation of mechanical characteristics of a material of a filler of internal emptiness of a metal pipe. On the basis of the developed method of calculation of tensely - deformed conditions (TDC) of system "tubular anchor - walls of hole" are established new laws of field of pressure communication in system with mechanical characteristics of a filler. Criteria of TDC optimization of system are formulated and dependences by calculation of necessary parameters of filler, which provide achievement of a highly effective operating mode of anchor TA2 in weak rocks, are revealed. The scientific substantiation of expediency application is carried out as a filler of the sand-cement mix with addition extending Portland cement (EPC), on a basis of experimentally established dependences of mechanical characteristics of a filler from structure of a mix and the developed method of a choose of its rational compounding. The lead complex of mine researches of the tension power characteristic of tubular anchors that confirms adequacy to real conditions of the offered model of interaction of anchor TA2 with weak rocks. The developed design procedure of rational parameters of anchor TA2 and a complex schedule concerning operative calculation performance. The basis of work displayed in one monograph, six articles and 3 report on the international symposiums and conferences.
   Key words: mining workings, stability, weak rock massive, tubular anchor, strengthening, parameters, calculation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування параметрів зміцнення трубчастими анкерами слабких приконтурних порід підземних виробок

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net