Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Правове становище національних меншин Півдня України у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Одеси)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Правове становище національних меншин Півдня України у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Одеси)

Анотації 

Шевчук-Бєла Я.В. Правове становище національних меншин Півдня України у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Одеси). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008.

   Дисертація є дослідженням правового становища національних меншин Російській імперії наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. на матеріалах міста Одеса.
   Автор виходить із того, що національна меншина включає певну групу громадян країни (або не громадян, тих, які постійно проживають на її території), яка поступається в чисельному відношенні решті громадян, не займає домінуючого становища у суспільстві, що обумовлює відстоювання цією групою своїх політичних прав і встановлення засобів юридичного захисту. Означена група є достатньою для впливу на політичне життя регіону компактного проживання національної меншини або країни в цілому. Важливою ознакою національної меншини є також те, що вона прагне зберегти свої особливості в мові, культурі, релігії, для чого створює спеціальні інституції, національно-культурні центри, освітні або благодійні товариства тощо.
   В цілому наведені позиції можуть бути застосовані щодо представників неросійського населення міста Одеси та навколишніх територій, які проживали тут протягом ХІХ ст.
   Проаналізована національна політика Російської імперії та її особливості на території Південної України.
   На основі широкого кола використаних джерел проаналізовано права грецької, болгарської, німецької, польської, вірменської та єврейської національних громад міста Одеса і прилеглих територій та їхнє закріплення в законодавчих актах та інших документах Російської імперії. Висвітлено особливості складання нормативно-правової бази та її практичного застосування щодо прав національних меншин у галузях користування рідною мовою та здобуття освіти рідною мовою; віросповідання, економічної діяльності, представництва в міському самоврядуванні.
   Ключові слова: національна меншина, національна громада, місто Одеса, колоністи, правове становище, віросповідання, галузь мови та освіти, галузь економіки.

Шевчук-Белая Я.В. Правовое положение национальных меньшинств Юга Украины в составе Российской империи в конце ХVІІІ – начале ХХ вв. (на материалах Одессы). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.01 – теория и история государства и права; история политических и правовых учений. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2008.

   В диссертации исследуется правовое положение национальных меньшинств Российской империи в конце ХVІІІ – начале ХХ в. на материалах города Одесса.
   Автор исходит из того, что национальное меньшинство представляет собой определенную группу граждан страны (либо не граждан, которые постоянно проживают на ее территории), которая уступает в численном отношении остальным гражданам, не занимает доминирующего положения в обществе, что обусловливает отстаивание этой группой своих политических прав и установление юридической защиты. Данная группа является, тем не менее, достаточной для влияния на политическую ситуацию в регионе компактного проживания национального меньшинства или страны в целом. Важной составляющей национального меньшинства является также то, что группа стремится к сохранению своих особенностей в языке, культуре, религии, для чего создаются специальные институции, национально-культурные центры, учебные или благотворительные общества и т.д.
   В целом приведенные выше позиции могут быть применены к представителям нероссийского населения города Одессы и прилегающих территорий, которые проживали тут в течениеХІХ в.
   Проанализированы права греческого, болгарского, немецкого, польского, армянского и еврейского национальных меньшинств города Одесса и прилегающих к нему территорий, а также оформление прав в законодательных актах и других документах Российской империи.
   Проанализированы особенности создания нормативно-правовой базы и ее практического применения в отношении прав национальных меньшинств в области использования родного языка и получения образования на родном языке; вероисповедания, экономической деятельности, представительства в городском самоуправлении.
   Охарактеризована национальная политика Российской империи в отношении народов присоединенных территорий, а также ее особенности в регионе Южной Украины, в частности города Одесса.
   Подчеркивается, что правовое положение национальных общин находилось в непосредственной зависимости от конфессиональной принадлежности того или другого национального меньшинства. В то же время можно констатировать, что на территории города Одесса существовали определенные отличия от общеимперской политики, в частности в правовом положении евреев.
   Ключевые слова: национальное меньшинство, национальная община, город Одесса, колонисты, правовое положение, вероисповедование, сфера языка и образования, сфера экономики.

Shevchyuk-Bela Ya.V. Legal status of national minorities of the South of Ukraine in the structure of the Russian empire at the end of XVIII — at the beginning of XX c.c. (based on materials of Odesa). - The manuscript.

The thesis stands for a Candidate's degree in Law, speciality І2.00.01 – theory and history of state and law; history of political and legal doctrines. – Odesa National Academy of Law, Odesa, 2008.

   The dissertation is a research of the legal status of national minorities of the Russian empire at the end of XVIII - at the beginning of XX c.c. based on materials of Odesa city.
   The author proceeds from the assumption that a national minority includes a certain group of citizens of the country (or non-citizens who are constant residents on its territory) which is less numerous than other citizens, and is inferior in its position in a society. This causes upholding of the political rights and the establishment of the means of legal defence by this group. The defined group is sufficient for influencing the political life of the region of compact residing of a national minority or the country as a whole. The important attribute of a national minority is the fact that it aspires to preserve the features of the language, culture and religion. For this purpose it creates special establishments, national-cultural centers, educational or charitable societies, etc.
   The national policy of the Russian empire and the peculiarities of its enforcing on the territory of Southern Ukraine are analysed in this work.
   The rights of the Greek, Bulgarian, German, Polish, Armenian and Jewish national communities of Odesa city and region and their enactment in laws and other documents of Russian empire are analysed on the basis of the wide range of the written sources used by the author. Characteristic features of drafting the normative-legal basis concerning national minorities rights in the areas of the native language usage and education in the native language; religion, economic activity, representation in city self-government and its practical application are covered in the thesis.
   Keywords: a national minority, a national community, the national policy, colonists, legal status of national minorities, Greek national community, Bulgarian national community, German national community, Polish national community, Armenian national community, Jewish national community, confession, branch of language and education, branch of economics.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Правове становище національних меншин  Півдня України у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Одеси)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net