Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Наукові основи об’ємного моделювання і маркшейдерського інформаційного забезпечення відкритих гірничих робіт
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Наукові основи об’ємного моделювання і маркшейдерського інформаційного забезпечення відкритих гірничих робіт

Анотації 

Шоломицький А.А. Наукові основи об’ємного моделювання і маркшейдерського інформаційного забезпечення відкритих гірничих робіт. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.01 - "Маркшейдерія" - Донецький національний технічний університет, Донецьк, 2006.

   Сучасна практика показує, що можливості традиційних методів маркшейдерського забезпечення гірничих робіт практично вичерпані. Підвищення ефективності маркшейдерських робіт можливо лише шляхом використання сучасних комп’ютерних технологій і методів математичного моделювання відкритих розробок. На основі теорії множин розроблені алгебраїчні основи комп’ютерного моделювання відкритих розробок і принципи взаємодії моделі і автоматизованої системи маркшейдерського забезпечення відкритих гірничих розробок (ВГР). Розроблена цифрова модель денної поверхні відкритих розробок, котра заснована на точках і структурних лініях. Визначені базові геометричні класи для моделювання ВГР, сформульовані правила їх створення та їх обмеження. Узагальнені і систематизовані відносини між об’єктами, як у межах свого класу, так і між класами, що визначає можливості просторового аналізу у межах автоматизованої системи маркшейдерського забезпечення відкритих гірничих розробок (АСМЗ). Виконана класифікація об’єктів відкритих розробок по їх походженню на природні і штучні. Розроблена структура наслідування властивостей типа „батько-нащадок” і методів об’єктів відкритих розробок від простих до складних. Виявлені закономірності створення складних композиційних об’єктів відкритих розробок на основі відносин агрегування. Розроблені моделі динамічних об’єктів, котрі можуть змінювати свій стан у часі. Розроблена структурна основа у вигляді „Основної конструктивної площини” і об’єктні моделі віртуальних об’єктів, на базі котрих виконується проектування у АСМЗ. Виконана формалізація представлення параметрів буровибухових робіт і створено Автоматизоване робоче місце БВР, на основі цифрової моделі ВГР, котре дозволяє автоматизувати збір і обробку маркшейдерської і геологічної інформації. Досліджені питання калібрування цифрових камер і корекції цифрових зображень. Розроблена технологія автоматизації вимірів сіток при калібруванні сканерів.
   Ключові слова: автоматизоване робоче місце, буровибухові роботи, відкриті розробки, виробки, уступи, моделі, об’єкти, маркшейдерські зйомки, автоматизована система, операції, відносини.

Шоломицкий А.А. Научные основы объемного моделирования и маркшейдерского информационного обеспечения открытых горных работ. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.01 - “Маркшейдерия” - Донецкий национальный технический университет, Донецк, 2006.

   Современная практика производства маркшейдерских работ показывает, что возможности совершенствования и автоматизации традиционных методов маркшейдерского обеспечения открытых горных разработок практически исчерпаны. Повышение эффективности маркшейдерских работ возможно только путем использования современных методов съемки, компьютерных технологий и методов математического моделирования открытых разработок. В диссертационной работе на основе теории множеств разработаны алгебраические основы компьютерного моделирования открытых разработок и принципы взаимодействия модели и автоматизированной системы маркшейдерского обеспечения открытых разработок. Рассмотрены вопросы образования базовых геометрических типов на дискретном множестве точек маркшейдерской съемки ОГР и определены операции на каждом из этих множеств. Определены алгебраические основы для множества объектов ОГР. Сформулирована и формализована полная модель ОГР и автоматизированной системы для её интерпретации, как алгебраических систем.
   Разработана ссылочная цифровая модель дневной поверхности открытых разработок, которая основана на точках и структурных линиях. Определены базовые геометрические классы для моделирования ОГР и сформулированы правила их создания и присущие им ограничения. Обобщены и систематизированы отношения между объектами, как в рамках своего класса, так и между классами, что определяет возможности пространственного анализа модели в рамках автоматизированной системы маркшейдерского обеспечения открытых горных работ (АСМО).
   Выполнена классификация объектов открытых разработок по генезису на естественные и искусственные. Разработана структура наследования свойств типа “родитель-потомок” и методов объектов открытых разработок от простых к сложным. Выявлены закономерности построения сложных композиционных объектов открытых разработок на основе отношений агрегирования. Разработаны модели динамических объектов, которые могут изменять своё состояние во времени.
   Исследования показали, что применение объектно-ориентированного подхода к объектам открытых горных разработок не всегда приемлемо в полной мере. Так наследование свойств и методов возможно только у элементарных геометрических элементов и объектов, которые имеют однотипную структуру и могут быть получены добавлением к базовому классу новых свойств и методов. Объекты открытых разработок имеют в своем большинстве различную структуру и наследование к ним не применимо. Кроме того, чисто объектное представление осложняет поиск информации, поэтому в автоматизированной системе маркшейдерского обеспечения открытых разработок принята объектно-реляционная модель данных.
   Разработана структурная основа в виде “Основной конструктивной плоскости” и объектные модели виртуальных объектов открытых разработок, на базе которых выполнятся проектирование в АСМО.
   Выполнена формализация представления параметров буровзрывных работ, на основе взрывного блока и создано автоматизированное рабочее проектировщика место БВР, на основе цифровой модели ОГР, которое позволяет автоматизировать сбор и обработку маркшейдерской и геологической информации и подготавливает необходимую информацию и горную графическую документацию для взрыва блока скважин. Трехмерное представление скважин взрывного блока и горных пород позволяет лучше представить условия залегания пород и повысить качество проектирования БВР. Время обработки одного взрывного блока сокращается в 2..2,5 раза. Исследованы вопросы получения метрических цифровых изображений для маркшейдерских фотограмметрических съемок с помощью цифровых камер. Предложенная методика калибровки цифровых изображений позволяет точность в 1,5..2 раза при построении цифровых моделей. Разработана технология автоматизации измерений сеток при калибровке планшетных сканеров.
   Ключевые слова: автоматизированное рабочее место, буровзрывные работы, открытые разработки, выработки, уступы, модели, множества, объекты, маркшейдерские съемки, автоматизированная система, операции.

Sholomitskij A.A. “ Scientific fundamentalses of spatial modeling and surveying supply with information of open mining operations ”. - Manuscript.

Thesis for D.Sc. (Tech.) degree by specialty 05.15.01 - “Mine surveying” - Donetsk National Technical University, Donetsk, 2006.

   Modern practice shows that possibilities of the conventional methods of surveying ensuring of mining operations practically are depleted. The raise of efficiency of surveyings is possible only by application of modern computer technologies and methods of mathematical modelling of open-cast minings. In dissertation work on the basis of the theory of sets the algebraic fundamentalses of computer modeling of open-cast minings and principles of interaction of the model and automated system of surveying ensuring of open-cast minings are developed. The reference digital model of a day-light area of open-cast minings is developed, which one is founded on points and structural lines. The base geometrical classes for modeling open-cast minings works are defined and the rules of their creation and limitations, intrinsic by them are formulated. Relations between objects are generalized and systemized , both within the framework of the class, and between classes, that defines possibilities of a spatial model study within the framework of the automated system of surveying ensuring of open mining operations (SAS- surveyings automated system ). The classification of objects of open-cast minings on genesis on natural and artificial is executed. The frame of succession of properties of a type “parent - descendant” and methods of objects of open-cast minings from simple to composite is developed. A structural basis in kind of “Main designed plane” and object models of virtual objects of open-cast minings ia developed, on basis which one will be executed design in SAS. The formalising of performance of parameters of drilling-and-blastings is executed, on the basis of the explosive unit and the Automated workstation DBW (drilling-and-blasting works ) is generated, on the basis of the digital pattern open-cast miming works, which one allows to automize the collecting and processing of the surveying and geologic information. The problems of receiving of the metric digital maps for surveying photogrammetric shootings with the help of digital chambers are studied. The technology of automation of measurements of grids is developed at calibration of tabled scanners.
   Keywords: the automated workstation, drilling-and-blastings, open-cast minings, developments, benches, pattern, sets, objects, surveying automated system, operation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Наукові основи об’ємного моделювання і маркшейдерського інформаційного забезпечення відкритих гірничих робіт

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net