Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування параметрів технології зміцнення порід на кінцевих ділянках лав
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування параметрів технології зміцнення порід на кінцевих ділянках лав

Анотації 

Склепович К.З. „Обґрунтування параметрів технології зміцнення порід на кінцевих ділянках лав”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.15.02 – „Підземна розробка родовищ корисних копалин”. Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2006 р.

   Дисертація присвячена обґрунтуванню параметрів технології зміцнення порід нагнітанням скріплювальних речовин на кінцевих ділянках лав. Аналіз технічної літератури й досвіду зміцнення порід на шахтах Донбасу показав, що основною причиною малого обсягу застосування зміцнення є висока вартість цих робіт, яка визначається параметрами технології, і тому необхідне обґрунтування параметрів на геомеханичній підставі.
   Досліджені властивості масиву порід на кінцевих ділянках лав і попереду очисних вибоїв: тріщинуватість, проникність, пустотність та деформації. Установлені їх залежності від гірничо-геологічних і гірничотехнічних чинників.
   Розроблено розрахункову схему для визначення контуру фільтраційного потоку ін’єкції речовини за нагнітання через шпур і запропоновано формулу для визначення витрати скріплювальної речовини на шпур, згідно з якою витрата в три рази менша за встановлену в нормативних документах.
   Розроблені скріплювальні речовини на основі карбамідної смоли з тривалим терміном ствердіння і досліджені їхні технологічні властивості.

У результаті математичного моделювання, лабораторних і шахтних досліджень обґрунтовано параметри технології зміцнення порід на кінцевих ділянках лав та розроблено методику визначення параметрів, які впроваджено на шахті ім. XІX з'їзду КПРС ДП "Луганськвугілля". Основний зміст роботи відображено в дев’яти статтях і доповідях на міжнародних і вітчизняних науково-технічних конференціях та одному патенті.Ключові слова: зміцнення порід, проникність, деформація, пустотність, карбамідна речовина, кінцева ділянка лави.

Склепович К.З. „Обоснование параметров технологии упрочнения пород на концевых участках лав”. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.02 – "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых". Национальный горный университет, Днепропетровск, 2006 г.

   Диссертация посвящена обоснованию параметров технологии упрочнения пород, нагнетанием скрепляющих составов, на концевых участках лав. Анализ технической литературы и опыта упрочнения пород на шахтах Донбасса показал, что основной причиной малого объема применения упрочнения, является высокая стоимость этих работ. Она определяется параметрами технологии и поэтому необходимо обоснование параметров на геомеханической основе, а не на организационных требованиях.
   На основании собранных данных горно-геологических и горнотехнических условий отработки пластов Донбасса была изучена нарушенность кровель угольных пластов и установлен объем применения упрочнения пород, нагнетанием составов, на концевых участках лав – 14,7 тыс.м3/год.
   Для обоснования параметров технологии упрочнения были исследованы свойства пород кровли на концевых участках лав и впереди очистных забоев: трещиноватость, проницаемость, пустотность и деформации.
   По результатам шахтных измерений проницаемости пород получено уравнение множественной регрессии коэффициента проницаемости на расстояниях – до лавы (5-30 м), и от устья шпура до замерного 0,2 м участка шпура, при различной прочности пород (1–3 МПа). Согласно этой зависимости были обоснованны основные параметры технологии упрочнения – глубина шпура и глубина герметизации шпура.
   Расход скрепляющего состава на шпур был обоснован на основании предложенной формулы для определения объема упрочняемых пород и установленной зависимости пустотности пород от интенсивности сейсмоакустических волн, которые проходят через массив пород, при бурении шпура от резца.
   В шахтных условиях измерены деформации пород в плоскости напластования и установлены их качественные и количественные значения. А математическим моделированием массива пород установлены параметры зон потери устойчивости пород впереди очистных забоев.
   Для снижения стоимости упрочнения разработаны недорогие, но эффективные скрепляющие составы на основе карбамидной смолы. Технологические и адгезионные свойства которых, отвечают требованиям к упрочнению пород, а продолжительный срок отвердевания позволяет производить предварительное упрочнение – за 1-5 суток до подхода очистного забоя.
   На основании исследований свойств пород, обоснованных параметрах технологии упрочнения и установленных свойствах скрепляющих составов разработана методика определения параметров упрочнения пород на концевых участках лав, которая внедрена на шахте им. XІX съезда КПСС ДП "Луганськвугілля". Основное содержание работы отображено в девяти статьях и докладах на международных и отечественных научно-технических конференциях и одном патенте.
   Ключевые слова: упрочнение пород, проницаемость, деформация, пустотность, карбамидный состав, концевой участок лавы.

Sklepovich K.Z. “The Substantiation of parameters of the rocks strengthening technology on the concluding fields of drifts” – Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree in technical sciences in speciality 05.15.02 – “Underground mining of minerals deposits”. National Mining University, Dniepropetrovsk, 2006.

   The thesis is dedicated to the substantiation of parameters of the rocks strengthening technology by means of forcing of fastening compounds on the concluding fields of drifts. The analysis of the technical literature and the experiment of rocks strengthening on the Donbass mines showed, that the main reason for small volume of strengthening use is the high cost of these works, which is determined by the technology parameters and that’s why the substantiation of parameters on the geomechanical principles is necessary.
   The properties of rock massif on the concluding fields of drifts and in frond of the purifying faces were studied: riftability, permeability, emptiness and deformations. Their dependence on mining - geological and mining - technical factors is established.
   The pay - scheme for determination of the outline of the filtration flow of the compound injection by the forcing through the bore–hole is worked out and formula for the determination of consumption of the fastening compounds on bore–hole is suggested. According to the scheme consumption is three times less than it is set in the normative documents.
   The fastening compounds on the basis of carbamid tar with prolonged term of becoming firm are worked out and their technological properties are studied.
   As a result of mathematical designing, laboratory and mine studies the parameters of rocks strengthening technology on the concluding field of drifts are motivated and the methods of parameters determination, which are introduced in mine by name of the XІXth Congress of CPSU, ME “Luganskugol`”, are worked out. The main subject of the work is reflected in nine articles and reports on the international and home scientific - technical conferences and in one patent.
   Key words: the rocks strengthening, permeability, deformation, emptiness, carbamid compound, concluding field of drift.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування параметрів технології зміцнення порід на кінцевих ділянках лав

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net