Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Оцінка впливу уразливості підземних вод на екологічну безпеку Центрального Донбасу в умовах закриття вугільних шахт
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Оцінка впливу уразливості підземних вод на екологічну безпеку Центрального Донбасу в умовах закриття вугільних шахт

Анотації 

Сляднєв В. О. Оцінка впливу уразливості підземних вод на екологічну безпеку Центрального Донбасу в умовах закриття вугільних шахт. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. – Інститут геохімії навколишнього середовища НАН і МНС України, Київ, 2006.

   Метою роботи є оцінка УПВ як основного чинника екологічної безпеки ГС в умовах масового закриття вугільних шахт і принципових змін механізмів підземного водообміну під впливом регіонального порушення водотривів, параметрів поверхневого стоку, геохімічних показників ландшафтів. Об’єктом дослідження є ГС зон впливу вугільних шахт, що закриваються на території вуглепромислових районів Центрального Донбасу. Предмет дослідження – сучасні гідрогеодинамічні процеси, що відбуваються на території вуглепромислових районів Центрального Донбасу та обумовлюють рівень екологічної безпеки регіону.
   Запропоновано концептуальні положення УПВ, сформульовано основні понятійні визначення проблеми. Подано загальну структуру картографічної моделі оцінки та прогнозування УПВ з використанням ГІС-технологій, що має здатність відобразити зміни екологічної безпеки підземної гідросфери в процесі масового закриття вугільних шахт.
   Оцінено основні природні і техногенні фактори збільшення УПВ в умовах масового закриття вугільних шахт. Доведено, що зменшення водовідливу і скорочення площ депресій рівнів підземних вод збільшує невпорядкованість ГС і підвищує його ентропію в зоні стохастично організованих геофільтраційних шахтних систем, що істотно впливає на зростання УПВ.
   Розглянуто питання використання ГІС-технологій і створених на їх основі баз даних для оцінки УПВ в умовах впливу масового закриття шахт. Запропоновано методологію оцінки уразливості як функції зв’язку природної захищеності підземних вод та техногенного навантаження на ГС в умовах автореабілітаційного підйому рівнів підземних вод через закриття численних вугільних шахт.
   Запропоновано напрями удосконалення системи моніторингу ГС як ефективного засобу управління екологічною безпекою територій ВПР при закритті вугільних шахт.
   Ключові слова: уразливість підземних вод, закриття шахт, геологічне середовище, моніторинг геологічного середовища, забруднення підземних вод, вуглепромисловий район, екологічна безпека.

Сляднев В. А. Оценка влияния уязвимости подземных вод на экологическую безопасность Центрального Донбасса в условиях закрытия угольных шахт. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук по специальности 21.06.01 – экологическая безопасность. – Институт геохимии окружающей среды НАН и МЧС Украины, Киев, 2006.

   Целью работы является оценка уязвимости подземных вод (УПВ) как основного фактора экологической безопасности геологической среды (ГС) в условиях массового закрытия угольных шахт и принципиальных изменений механизмов подземного водообмена под влиянием регионального нарушения водоупоров, параметров поверхностного стока, геохимических показателей ландшафтов. Объект исследования – ГС в пределах влияния закрывающихся угольных шахт на территории углепромышленных районов Центрального Донбасса. Предмет исследования – современные гидрогеодинамические процессы, которые развиваются на территории углепромышленный районов Центрального Донбасса и обусловливают экологическую безопасность региона.
   Рассматриваются концептуальные положения УПВ, формулируются основные понятийные определения проблемы. Предлагается общая структура картографической модели оценки УПВ с использованием ГИС-технологий, способной отобразить изменения экологической безопасности подземной гидросферы в процессе массового закрытия угольных шахт.
   Оцениваются природные и техногенные факторы активизации УПВ в условиях массового закрытия угольных шахт.
   В качестве природных рассматриваются три основных фактора, в значительной мере контролирующие влияние ГС на степень УПВ: структурно-геологические, гидрогеологические, гидрологические.
   К основным техногенным факторам, влияющим на степень УПВ отнесены следующие: источники загрязнения подземных вод; вид инженерного освоения исследуемой территории.
   Показано, что уменьшение водоотлива и сокращение площадей депрессий уровней подземных вод увеличивает неустойчивость ГС к техногенному воздействию и повышает ее энтропию в зоне стохастично организованных геофильрационных шахтных систем, которые существенным образом влияют на возрастание УПВ.
   Рассматриваются вопросы использования ГИС-технологий и созданных на их основе баз данных для оценки УПВ в условиях влияния массового закрытия шахт. Предложена усовершенствованная методология оценки уязвимости как функции связи естественной защищенности подземных вод и техногенной нагрузки на ГС в условиях автореабилитационного подъема уровней подземных вод из-за закрытия многочисленных угольных шахт. Принятая схема картографирования УПВ территории исследований основана на картографическом отражении тех или иных факторов, влияющих на ухудшение условий формирования и снижение экологических показателей состояния и использования подземных вод. Оценка УПВ базируется на применении ГИС-технологий и баз данных, созданных на их основе и содержащих параметры, характеризующие различные группы факторов, обусловливающих уровень УПВ.
   Предложена усовершенствованная система мониторинга ГС как эффективного средства управления экологической безопасностью территорий углепромышленных районов при закрытии шахт.
   Ключевые слова: уязвимость подземных вод, закрытие шахт, геологическая среда, мониторинг геологической среды, загрязнение подземных вод, углепромышленный район, экологическая безопасность.

Slyadnev V. A. Estimation of influence of underground water vulnerability on ecological safety within the Central Donbass in conditions of mine closure. - Manuscript.

Dissertation for a scientific degree of the candidate of geological sciences in the speciality 21.06.01. – ecological safety. – Institute of Environmental Geochemistry of National Academy of Science, Ministry of Emergencies of Ukraine. – Kyiv, 2006.

   The purpose of this work is the estimation of underground water vulnerability, as a major factor of ecological safety of geological environment in conditions of mass mine closure and principal changes in mechanisms of underground water exchange under the influence of regional disturbance of aquicludes, parameters of surface drain, the geochemical parameters of landscapes. The object of research is geological environment within borders of zone of influence of mine closure on changes of underground waters regimes (level and hydrochemical) within the Donetsk-Makeevka and Central regions.
   The conceptual positions of the underground water vulnerability are considered; the basic conceptual definitions of a problem are formulated. The general structure of cartographical model with GIS-technologies, capable to display of the changes in underground hydrosphere during the mass mine closure have been proposed.
   Natural and technogenic factors of activization the underground water vulnerability in conditions of mass mine closure are estimated. It is shown that reduction of water-outflow and abridgement of areas with deep underground water levels increases instability in geological environment towards technogenic effect and raises entropy, that significally influences on the increasing of underground water vulnerability.
   Questions connected with implementation of GIS-technologies and created databases elaboration for estimation of underground water vulnerability are considered. The advanced methodology of estimation vulnerability as communication function of natural security of the underground water and technogenic loading on the geological environment in conditions of autoreabilitation underground water rising in consequence of mine closure are proposed. The advanced system for geological environment monitoring is proposed also.
   Keywords: vulnerability of underground water, mine closure, geological environment, monitoring of the geological environment, underground water pollution, coal-mining area, ecological safety.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Оцінка впливу уразливості підземних вод на екологічну безпеку Центрального Донбасу в умовах закриття вугільних шахт

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net