Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Стабілізація навантаженості фрикційних вузлів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Стабілізація навантаженості фрикційних вузлів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок

Анотації 

Сторож Я.Б. "Стабілізація навантаженості фрикційних вузлів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок". - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.12 - машини нафтової і газової промисловості. - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Івано-Франківськ, 2006.

   Робота присвячена підвищенню ефективності роботи фрикційного вузла стрічково-колодкових гальм шляхом стабілізації навантаженості фрикційного вузла на основі моделювання його напружено-деформованого стану та зношування на режимах спуску бурильної колони та буріння й обґрунтування методик розрахунків конструктивних і експлуатаційних параметрів гальма. Створені та досліджені математичні моделі фрикційного вузла – аналітична ділянки гальмівної стрічки, скінчено-елементна фрикційної накладки при її зношуванні та скінчено-елементна фрикційного вузла в розімкненому стані та на початку гальмування – в широкому діапазоні зміни його конструктивних параметрів і навантажень. Дано обґрунтування вдосконалених конструктивних рішень на основі стабілізації навантаженості деталей фрикційного вузла.
   Наведені результати стендових експериментальних досліджень, виконаних для перевірки адекватності математичних моделей і працездатності дослідної конструкції ділянки фрикційного вузла, а також дана оцінка натурних параметрів фрикційних вузлів гальм із застосуванням методів теорії подібності й аналізу розмірностей.
   Запропоновані уточнені методики розрахунку основних конструктивних та експлуатаційних параметрів фрикційних вузлів гальма.
   Ключові слова: бурова лебідка, стрічково-колодкове гальмо, фрикційний вузол, гальмівна стрічка, фрикційна накладка, напружено-деформований стан, зношування, модель, конструктивні та експлуатаційні параметри.

Сторож Я.Б. "Стабилизация нагруженности фрикционных узлов ленточно-колодочных тормозов буровых лебедок". – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.12 – машины нефтяной и газовой промышленности. Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа. Ивано-Франковск, 2006.

   Диссертация посвящена повышению эффективности работы фрикционного узла ленточно-колодочных тормозов путем стабилизации нагруженности фрикционного узла на основе моделирования его напряженно-деформируемого состояния (НДС) и изнашивания на режимах спуска бурильной колоны и бурения и обоснования методик расчета конструктивных и эксплуатационных параметров тормоза. Созданы и исследованы математические модели фрикционного узла – аналитическая участка тормозной ленты, конечно-элементные НДС фрикционной накладки при ее изнашивании и деформации фрикционного узла в разомкнутом состоянии и в начале торможения – в широком диапазоне изменения его конструктивных параметров и нагрузок. Дано обоснование усовершенствованных конструктивных решений на основе стабилизации нагруженности деталей фрикционного узла.
   Приведены результаты стендовых экспериментальных исследований для проверки адекватности математических моделей и работоспособности опытной конструкции участка фрикционного узла, а также оценка натурных параметров фрикционных узлов тормозов с использованием методов теории подобия и анализа размерностей.
   Предложены уточненные методики расчета основных конструктивных и эксплуатационных параметров тормоза.
   Во вступлении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы цель и задачи исследований, научная новизна и практическое значение полученных результатов, указан личный вклад соискателя.
   В первом разделе проведен анализ современных конструкций фрикционных узлов ленточно-колодочных тормозов буровых лебедок, нагруженности, изнашивания и долговечности их деталей в процессе выполнения спускоподъемных операций и бурения, способов уменьшения неравномерности нагруженности и изнашивания фрикционных накладок, методик расчета эксплуатационных параметров тормозов.
   Показано, что существующие конструкции главного механического тормоза буровых лебедок имеют значительный резерв для их усовершенствования, а обоснование методов и средств повышения эффективности его работы и точности проектного расчета должно базироваться на исследованиях НДС его деталей, распределения удельных нагрузок во фрикционных парах и их изнашивания.
   Второй раздел посвящен обоснованию выбора методов моделирования, созданию математических (аналитических, многофакторных полиномиальных, конечноэлементных) моделей НДС и изнашивания фрикционного узла.
   В третьем разделе изложены результаты исследования математических моделей фрикционного узла и его деталей, распределения удельных нагрузок в рабочем и нерабочем контакте фрикционной накладки и ее изнашивания в широком диапазоне нагрузок и конструктивных параметров фрикционного узла.
   В четвертом разделе приведены описания конструкции тормозного стенда и оригинальных приспособлений для измерений параметров НДС и изнашивания деталей фрикционного узла, проведенных с целью проверки адекватности разработанных математических моделей и оценки работоспособности опытной конструкции участка фрикционного узла, а также методики и результаты экспериментальных исследований.
   В пятом разделе дается анализ и обоснование путей совершенствования конструкций фрикционного узла и методики расчета конструктивных и эксплуатационных параметров тормоза. Описаны усовершенствованные конструкции фрикционного узла, положительный эффект которых достигается стабилизацией его нагруженности.
   Ключевые слова: буровая лебедка, ленточно-колодочный тормоз, фрикционный узел, тормозная лента, фрикционная накладка, напряженно-деформированное состояние, изнашивание, модель, конструктивные и эксплуатационные параметры.

Storozh Y.B. "The friction unit load stabilizing for drawworks band-shoe brakes". – Manuscript.

The thesis on getting a scientific degree of the candidate of engineering sciences on a speciality 05.05.12 – Machines of a petroleum and gas industry. Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas. Ivano-Frankivsk, 2006.

   The work is devoted to bettering of operating efficiency of the band-shoe brake friction unit through its loading stabilization by simulating its stress deformation state and wearing in conditions of drilling pipe column lowering and well drilling and by refining the techniques for brake design and operating parameter evaluating. The mathematical models have been developed and studied – the analytical one for the brake band part, the finite element ones for the friction shoe while wearing and the friction unit at its open state and brake starting – over wide ranges of the design parameter and loading changes. The friction unit design advancements achieving by load stabilization are born out.
   The results of experimental testing are shown to illustrate quality of mathematical models and working abilities of the proposed friction unit part design. Drawworks band-shoe performance is estimated by using the modelling experiment data and dimension analysis and similarity theory methods.
   The refined techniques for estimating main brake design and operating parameters are proposed.
   Key words: drawworks, band-shoe brake, friction unit, brake band, friction shoe, stress deformation state, wearing, model, design and operating parameters.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Стабілізація навантаженості фрикційних вузлів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net