Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Трибогравітаційна сепарація кам'яного вугілля методом "розгін – гальмування"
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Трибогравітаційна сепарація кам'яного вугілля методом "розгін – гальмування"

Анотації 

Тюря Ю.І. Трибогравітаційна сепарація кам'яного вугілля методом "розгін – гальмування". – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.08 "Збагачення корисних копалин". Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2006.

   Дисертація присвячена розвитку теорії процесів сухого збагачення кам'яного вугілля та удосконаленню на її основі даної технології.
   Застосування даних методів для технології попереднього збагачення в межах шахти дозволить за умови зменшення обсягу гірничої маси скоротити витрати на транспортування та переробку сировини на збагачувальній фабриці та вирішити ряд екологічних питань зі складування породи. Найбільш перспективними та технічно впровадженими з цієї групи способів є збагачення тертям.
   Проведені теоретичні та експериментальні дослідження відомого методу розділення тертям як "розгін – політ". Розроблений новий метод збагачення тертям "розгін – гальмування" забезпечує необхідну селективність руху частинок, яка є основою ефективної сепарації. Встановлено, що основний параметр, який характеризує процес розділення, є уявний коефіцієнт тертя ковзання, при цьому він залежить від швидкості руху частинок матеріалу по похилій площині. На підставі результатів дослідження механізму взаємодії частинок із площиною за допомогою вимірів сигналів акустичної емісії визначений оптимальний інтервал швидкостей руху вугільних і породних частинок (0…2 м/с).
   Впровадження технології трибогравітаційної сепарації для вилучення вугільних фракцій із прохідницької породи на шахті ім. М.І. Сташкова дозволило одержати річний економічний ефект 130792,63 грн. у цінах 2002 року.
   Ключові слова: кам'яне вугілля, сухе збагачення, трибогравітаційна сепарація, уявний коефіцієнт тертя ковзання, технологія.

Тюря Ю.И. трибогравитационная сепарация каменных углей методом "разгон – торможение". – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.08 "Обогащение полезных ископаемых". Национальный горный университет. Днепропетровск, 2006.

   Диссертация посвящена развитию теории процессов сухого обогащения каменных углей и усовершенствованию на ее основе данной технологии.
   Применение сухих методов обогащения углей позволяет значительно упростить технологию их переработки, снизить себестоимость продуктов разделения и решить ряд вопросов складирования проходческой породы, при этом не требуется использование воды, что, в свою очередь, позволяет извлечь затраты на создание дорогостоящего водно–шламового хозяйства. Наиболее перспективными и технически реализуемыми из этой группы являются методы обогащения по трению. Процесс разделения по трению обусловлен различием между коэффициентами трения, которые зависят от параметров и свойств сепарируемых частиц материала и механизма взаимодействия движущихся частиц с плоскостью.
   Для анализа механизма формирования траектории минеральных частиц при их движении по плоскости проведены теоретические и экспериментальные исследования известного метода "разгон – полет". Установлено, что максимальная разность абсцисс точек встречи частиц с горизонтальной плоскостью с учетом вариации коэффициентов трения снижается до значений, соизмеримых с размером частиц материала, в особенности для крупных частиц, в результате чего сепарация проходит при существенном взаимозасорении продуктов разделения.
   Разработан новый метод обогащения по трению "разгон – торможение", суть которого заключается в последовательном разгоне и торможении частиц материала с различными коэффициентами трения покоя на плоскостях, при этом угол наклона плоскости торможения меньше угла наклона плоскости разгона и угла трения покоя минеральных частиц.
   Определена особенность формирования траектории частиц материла при их скольжении по наклонной плоскости и экспериментально установлено, что основным параметром, характеризующим процесс разделения, является кажущийся коэффициент трения скольжения, который зависит от скорости движения минеральных частиц по наклонной плоскости.
   Разработаны аналитические зависимости скорости движения от пройденного пути, необходимые для установления взаимосвязи между кажущимся коэффициентом трения скольжения и скоростью движения угольных и породных частиц. Полученные зависимости позволили установить закономерность изменения кажущегося коэффициента трения скольжения fск = f(v).
   Установлено, что при увеличении скорости наблюдается уменьшение кажущегося коэффициента трения скольжения, однако при дальнейшем движении частиц по плоскости коэффициент начинает повышаться. Колебания значений коэффициента способствуют снижению расхождения в траекториях движения минеральных частиц. На основании результатов исследования механизма взаимодействия частиц угля и породы с плоскостью с помощью измерения сигналов акустической эмиссии определен оптимальный интервал скоростей (0…2 м/с), при котором сохраняется достаточное различие в траекториях движения частиц материала.
   Реализация разработанной технологической схемы обогащения каменного угля с использованием трибогравитационной сепарации, осуществляемой на сепараторе предложенной конструкции позволила в лабораторных условиях из рядового угля зольностью 35,62 % получить кондиционные концентрат и отходы зольностью 6,95 и 79,16 % соответственно.
   Внедрение технологии трибогравитационной сепарации для извлечения угольных фракций из проходческой породы на шахте им. Н.И. Сташкова позволило получить годовой экономический эффект 130792,63 грн. в ценах 2002 года.
   Ключевые слова: каменный уголь, сухое обогащение, трибогравитационная сепарация, кажущийся коэффициент трения скольжения, технология.

Tyurya Y.I. separation of extraction on friction of coal by method "run – braking". - Manuscript.

Thesis for a candidate's degree by speciality 05.15.08 "Minerals processing". National Mining University. Dnipropetrovsk, 2006.

   The dissertation is devoted to development of the theory of processes of dry enrichment coal and improvement of the given technology.
   Usage of dry methods of coal preparation helps to simplify technology of its processing, to reduce products’ of division cost price and to solve a number of questions of storehousing of rock. Methods of extraction on friction are the most perspective and technically-realizable methods in this group of methods.
   Theoretical and experimental investigations of such a wellknown method as "run – flight" were carried out. A new method of extraction on friction "run – braking", which provides a sufficient selectivity of particles’ movement, which is the basis of high efficiency of separation was elaborated. It was established that seeming coefficient of friction of sliding, which depends on velocity of movement of particles of material along inclined plane is the main parameter that characterizes process of division. Optimum interval of velocities (0…2 m/s) was determined in virtue of results of investigation of mechanism of interaction of particles and plane with a help of acoustic issue.
   Application of given technology for extraction of coal fractions from rock on N.I. Stashkov’s mine allowed to get an annual economical effect of 130792,63 HR in prices of year of 2002.
   Key words: coal, dry preparation, separation of extraction on friction, seeming coefficient of friction of sliding, technology.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Трибогравітаційна сепарація кам'яного вугілля методом "розгін – гальмування"

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net