Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування граничних параметрів концентрації гірничих робіт при відпрацюванні зближених вугільних пластів Західного Донбасу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування граничних параметрів концентрації гірничих робіт при відпрацюванні зближених вугільних пластів Західного Донбасу

Анотації 

Васильєв В.Є. “Обґрунтування граничних параметрів концентрації гірничих робіт при відпрацюванні зближених вугільних пластів Західного Донбасу”. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.02 - “Підземна розробка родовищ корисних копалин”. Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2006.

   На основі методу граничних елементів зроблена оцінка впливу одночасного відпрацювання двох зближених вугільних пластів на напружено-деформований стан гірського масиву при випереджувальній надробці.
   Результати розрахунків за розробленим алгоритмом узагальнені та наведень у вигляді співвідношень, що характеризують закономірності проявів гірського тиску при вийманні зближених пластів у розглянутих гірничо-геологічних умовах.
   Визначені раціональні границі концентрації гірничих робіт, що забезпечують безпечне й економічно доцільне ведення очисних і підготовчих робіт на зближених пластах.
   Для оцінки вірогідності результатів теоретичних досліджень проведені шахтні досліджування проявів гірського тиску в очисних і підготовчих виробках у процесі відробки зближених вугільних пластів. 
   Перевірка збіжності результатів теоретичних розрахунків з фактичними значеннями досліджуваних параметрів показали, що їх розбіжності не перевищують 20%. Таким чином, результати даної роботи можуть бути використані при обґрунтуванні границь концентрації гірничих робіт на зближених пластах.
   Для гірничо-геологічних умов шахт Західного Донбасу сформульовані рекомендації з планування гірничих робіт і відпрацювання зближених вугільних пластів.
   Фактичний економічний ефект, обумовлений зменшенням витрат на підтримку і повторне використання 115-го бортового штреку 117-“біс” лави, при його закладенні у 25 м від кромки пласта с61, склав 808860 грн.
   Ключові слова: зближені пласти, концентрація гірничих робіт, гірничі виробки, напружено-деформований стан, гірський тиск.

Васильев В.Е. “Обоснование граничных параметров концентрации горных работ при отработке сближенных угольных пластов Западного Донбасса”. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.02 – “Подземная разработка месторождений полезных ископаемых”. Национальный горный университет, Днепропетровск, 2006.

   На основе метода граничных элементов произведена оценка влияния одновременной отработки двух сближенных угольных пластов на напряженно-деформированного состояния горного массива при опережающей надработке.
   Результаты расчетов по разработанному алгоритму обобщены и представлены в виде соотношений, характеризующих закономерности проявлений горного давления при выемке сближенных пластов в рассматриваемых горно-геологических условиях.
   На основе анализа влияющих горно-геологических, горнотехнических факторов и результатов моделирования определены рациональные границы концентрации горных работ, обеспечивающие безопасное и экономически целесообразное ведение очистных и подготовительных работ на сближенных пластах.
   Для оценки достоверности результатов теоретических исследований проведены шахтные исследования проявлений горного давления в очистных и подготовительных выработках в процессе отработки сближенных угольных пластов. По их результатам сделан вывод о том, что концентрация горных работ на сближенных пластах возможна и целесообразна в определенных пределах. Границы такой концентрации должны быть обоснованы с точки зрения безопасности по фактору горного давления и экономическим затратам на проведение, ремонт и перекрепление выработок.
   Проверка сходимости результатов теоретических расчетов с фактическими значениями исследуемых параметров показали, что их расхождения не превышают 20%. Таким образом, результаты данной работы могут быть использованы при обосновании границ концентрации горных работ на сближенных пластах.
   Для горно-геологических условий шахт Западного Донбасса сформулированы рекомендации по планированию горных работ и отработки сближенных угольных пластов.
   Данные рекомендации учтены при планировании и проведении горных работ на шахте “Степная” ОАО “Павлоградуголь”.
   Фактический экономический эффект, обусловленный уменьшением затрат на поддержание и повторное использование 115-го бортового штрека 117-“бис” лавы, при его заложении в 25 м от кромки пласта с61 составил 808860 грн.
   Ключевые слова: сближенные пласты, концентрация горных работ, горные выработки, напряженно-деформированное состояние, горное давление.

Vasilyev V.E. “Substantion of boundary parameters of concentrating mining operations under developing adjacent coal seams in Western Donbass”. – Manuscript.

Dissertation on scientific degree of candidate of technical science on speciality 05.15.02 – “Underground mining operations of mineral deposits”. National Mining University, Dnipropetrovsk, 2006.

   On the basis of the method of boundary elements and the model of linear hereditary environment using P.P. Balandin’s criterion calculating algorythm of determining stress and strain condition of stratified inhomogeneous rock massif concerning simultaneous extraction of two adjacent coal seams under advanced overworking has been developed.
   The results of calculation concerning developed algorythm are generalized and represented as relationship characterizing regularities of rock pressure under extraction of adjacent seams in considered mining and geological conditions, that is:
   - the character of maximum closeness of floor and roof of extracted coal seam in conditions of overworking in dependence on module of elasticity of enclosing rock and distance between stoping faces on adjacent seams has been established;
   - quantitative estimation of degree of influence of seam space thickness and distance between stoping faces of adjacent seams on vertical roof displacement of coal seam under conditions of overworking has been carried out;
   - correlative relationship for maximum roof displacement of top and botton seams has been obtained.
   The relationships take into account modules of elasticity of enclosing rock and coal, depth of development, seam and seam space thickness and the distance between stoping faces on adjacent seams.
   Mine investigations of parameters of rock pressure in stoping and development workings in the process of overworking adjacent coal seams have been carried out.
   The difference between results of calculation and real values of investigated parameters is not more than 20%.
   The real economic effect due to cost reduction of support and repeated using of 115th side drift of 117th “bis” of longwall face when it is located on the distance of 25 m from edge part of seam c61 in 808860 hrn.
   Key words: adjacent seams, overworking, working, stress and strain condition, rock pressure.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування граничних параметрів концентрації гірничих робіт при відпрацюванні зближених вугільних пластів Західного Донбасу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net