Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Підвищення ефективності оконтурювання гірничих виїмок вибухом кумулятивних зарядів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення ефективності оконтурювання гірничих виїмок вибухом кумулятивних зарядів

Анотації 

Юрко О.О. “Підвищення ефективності оконтурювання гірничих виїмок вибухом кумулятивних зарядів”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.15.11 – “Фізичні процеси гірничого виробництва”. - Кременчуцький державний політехнічний університет міністерства освіти і науки України, Кременчук, 2006.

   Дисертація присвячена удосконаленню метода попереднього контурного вибуху для запобігання руйнування законтурного масиву та якісної проробки днища виїмки на проектному рівні. Це досягається за рахунок застосування зарядів нової конструкції. Вперше для двобічних циліндричних та прямокутних подовжених кумулятивних зарядів отримана залежність для визначення величини активної частини заряду. Це дозволило виявити оптимальні розміри кумулятивних виїмок різних форм і створити умови для використання найбільшої частини вибухової речовини заряду для виконання корисної роботи. Розроблені і випробувані нові конструкції подовжених двобічних кумулятивних зарядів для заряджання контурних свердловин, котрі дозволили зменшити діаметр свердловини в 1,5 рази, а також збільшити відстань між ними за рахунок перерозподілу енергії ВР і підвищити ККД заряду. Розроблена і перевірена в полігонних умовах нова конструкція двоступеневого свердловинного кумулятивного заряду для більш ефективного використання ВР за рахунок перерозподілу енергії вибуху та зменшення виходу негабариту при дробленні порід. Визначені основні параметри БВР при розташуванні в донній частині свердловин рихлення та контурних свердловин двоступеневих кумулятивних зарядів в комбінації з двобічними. Це дозволяє зменшити величини перебуру практично в два рази у порівнянні з нормативними величинами.
   Ключові слова: контурний вибух, кумулятивний заряд, активна частина, коефіцієнт використання ВР, перебур, двоступеневий заряд, комбінований заряд.

Юрко А.А. “Повышение эффективности оконтуривания горных выемок взрывом кумулятивных зарядов”. -Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.11 – “Физические процессы горного производства”. - Кременчугский государственный политехнический университет Министерства образования и науки Украины, Кременчуг, 2006.

   Диссертация посвящена усовершенствованию метода предварительного контурного взрывания для предотвращения разрушения законтурного массива и качественной проработки днища выемки на проектном уровне. Это достигается за счет применения зарядов новой конструкции.
   Тот факт, что заряд должен обеспечить разрушение породы в диаметрально противоположных направлениях, обуславливает целесообразность применения конструкций двусторонних кумулятивных зарядов. Если использование односторонних кумулятивных зарядов известно уже давно и проводились детальные исследования их параметров, а также существуют рекомендации касательно их практического применения, то для двухсторонних кумулятивных зарядов серйозных исследований не проводилось. Поэтому становиться целесообразным проведение теоретических и экспериментальных исследований для разработки конструкции заряда на основе кумулятивного эффекта. В качестве критериев оценки различных конструкций кумулятивных зарядов были использованы активная площадь поперечного сечения заряда и коэффициент использования ВВ.
   Впервые для двухсторонних цилиндрических и прямоугольных удлиненных кумулятивных зарядов получена зависимость для определения активной части заряда, при этом было принято предположение, что детонация возникает мгновенно и разлёт заряда начинается одновременно по всей его поверхности. Это позволило определить оптимальные размеры кумулятивных выемок разных форм и создать условия для использования наибольшей части взрывчатого вещества заряда для выполнения полезной работы. С помощью проведенных расчетов также было установлено, что влияние фактора конечной скорости детонации на величину активной части заряда, при использовании ВВ большой и средней мощности – незначительно. Поэтому мгновенную модель процесса детонации можно считать допустимой.
   Разработаны и испытаны новые конструкции удлиненных двухсторонних кумулятивных зарядов для заряжания контурных скважин, которые позволяют уменьшить диаметр скважин в 1,5 раза, а также увеличить расстояние между ними за счет перераспределения энергии ВВ и увеличить КПД заряда. Определены основные технологические параметры БВР при использовании зарядов новой конструкции в качестве контурных для получения качественной контурной щели без нарушения законтурного массива. Разработана и проверена в производственных условиях новая конструкция двухступенчатого скважинного кумулятивного заряда для более эффективного использования ВВ за счет перераспределения энергии взрыва и уменьшения выхода негабарита при дроблении пород. Определены основные параметры БВР при расположении в донной части шпуров рыхления и контурных шпуров двухступенчатых кумулятивных зарядов в комбинации с двухсторонними. Это позволяет уменьшить величину перебура практически в два раза по сравнению с нормативными величинами.
   Ключевые слова: контурное взрывание, кумулятивный заряд, активная часть, коеффициент использования ВВ, двухступенчатый заряд, комбинированный заряд.

A.A. Yurko. “Increase in efficiency of mountain groove mapping by exploding cumulative charges”. - Manuscript.

Candidate’s of engineering thesis in the speciality 05.15.11 “Mining physical processes”. - Kremenchuk State Polytechnic University of the Ministry of Education and Science of Ukraine. Kremenchuk, 2006.

   The thesis is devoted to an improved method of preliminary contour blasting which prevents out-of-the-contour mass destruction and ensures quality treatment of the extraction bottom at the design level. This result is achieved due to the use of newly designed charges together with slow blasting.
   Dependence for determining the active part of the charge has been found for the first time for double-sided cylindrical and rectangular extended shaped charges. It allows to find optimal dimensions of shaped extractions of various shapes and create conditions to use the largest part of blasting agent for useful work. New designs for extended double-sided shaped charges for contour wells have been developed and tested. These charges make it possible to reduce the well diameter by a factor of 1,5, to increase the distance between them due to the blasting agent energy redistribution and to increase the charge efficiency.
   A new design of two-stage deep-hole shaped charge has been developed and tested. It will ensure more efficient use of blasting agent due to explosion energy redistribution and reduced outsize outcrop during rock crushing. The main parameters of drilling blasting work have been determined for the case when two-stage shaped charges combined with double-sided charges are situated at the bottom of ripping and contour holes. It will practically halve the over-drilling compared to normative values.
   Key words: contour blasting, shaped charge, active part, blasting agent use ratio, two-stage charge, combined charge.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення ефективності оконтурювання гірничих виїмок вибухом кумулятивних зарядів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net