Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Управління режимом гірничих робіт залізорудних кар’єрів при відпрацюванні розкривних порід крутопохилими шарами
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Управління режимом гірничих робіт залізорудних кар’єрів при відпрацюванні розкривних порід крутопохилими шарами

Анотації 

Анісімов О.О. Управління режимом гірничих робіт залізорудних кар’єрів при відпрацюванні розкривних порід крутопохилими шарами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.03 – "Відкрита розробка родовищ корисних копалин". – Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2007.

   Дисертація присвячена встановленню закономірності формування параметрів робочої зони при відпрацюванні крутопохилими шарами й обґрунтуванню теоретичних підходів до способів управління режимом гірничих робіт, які дозволяють визначити раціональний графік режиму гірничих робіт.
   Вдосконалений графоаналітичний метод визначення основних параметрів при відпрацюванні крутопохилими шарами, який впливає на управління режимом гірничих робіт. Положення крутопохилих шарів і їх параметри дозволяють визначити ширину групи уступів, які підлягають відпрацюванню щодо лежачого і висячого борта кар’єру в етапах і впливають на швидкість посування робочого борту. Це дозволило розробити нові технологічні рішення з відпрацювання видовжених родовищ крутопохилими шарами етапу.
   На основі раціональних технологічних схем формування кар'єру, оптимізації параметрів гірничих робіт з використанням установлених залежностей обґрунтовані інтенсивність розвитку робіт і параметри робочої зони залізорудних кар'єрів. Обґрунтовані режими гірничих робіт для діючих кар’єрів Полтавського ГЗК, гірничо-збагачувального комплексу "Міттал Стіл Кривий Ріг", "Сєвєрний" РУ ім. Кірова. Основні результати роботи впроваджені при розробці кар’єру №2-біс гірничо-збагачувального комплексу "Міттал Стіл Кривий Ріг".
   Ключові слова: режим гірничих робіт, технологія розробки, крутопохилі шари, коефіцієнт розкриву.

Анисимов О.А. Управление режимом горных работ железорудных карьеров при отработке вскрышных пород крутонаклонными слоями. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.03 – "Открытая разработка месторождений полезных ископаемых". – Национальный горный университет, Днепропетровск, 2007.

   Диссертация посвящена установлению закономерностей формирования рабочей зоны при отработке крутонаклонными слоями и обоснованию способов управления режимом горных работ, которые позволяют определить рациональный график режима горных работ.
   Проблема управления режимом горных работ железорудных карьеров связанна с несовершенством технологических схем отработки наклонных и крутых пластовых залежей, которые планируется разрабатывать до глубины 500...700 м. В связи с систематической углубкой рабочей зоны проектная производительность карьеров поддерживается в основном путем придания рабочим бортам все большего угла откоса и, как показывает анализ работы глубоких карьеров, наиболее перспективным способом выемки вскрышных пород является отработка крутонаклонными слоями. Горные работы на железорудных карьерах Украины характеризуются систематическим отставанием выемки объемов пород вскрыши от проектных, что требует постоянного корректирования режима горных работ.
   Определены рациональные способы управления режимом горных работ при отработке крутонаклонных слоев. Основными регулирующими параметрами являются: угол ориентирования диагональных блоков к линии простирания месторождения, темп углубки горных работ, ширина группы уступов, которые подлежат отработке, длина выемочного блока по вскрыше.
   Усовершенствован графоаналитический метод определения основных параметров при отработке крутонаклонными слоями. Положение крутонаклонных слоев и их параметры позволяют определить ширину группы уступов, которые подлежат отработке по лежачему и висячему бортах карьера в этапах, а соответственно влияют на режим горных работ. Это позволило разработать новые технологические решения, связанные с отработкой вытянутых месторождений крутонаклонными слоями этапа. Теоретически обоснована технологическая схема поэтапной отработки крутонаклонными слоями крутопадающих железорудных месторождений, отличающаяся отработкой вскрышных пород одновременно на 2-3-х этапах в слоях, расположенных диагонально к линии простирания залежи, которая позволила обеспечить возрастающий график режима горных работ.
   На основе рациональных технологических схем формирования карьера, оптимизации параметров горных работ с использованием установленных зависимостей обоснованы интенсивность развития и параметры рабочей зоны карьеров. Крутонаклонные слои формируют по скальным породам вскрыши на фронтальных бортах, начиная от выхода залежи полезного ископаемого под нижний вскрышной уступ по лежачему и висячему бокам месторождения; ориентируют их вдоль простирания месторождения; длину их разделяют на 2-3 этапа, которые состоят из длины экскаваторного блока и съездов между смежными уступами. Систематическое перемещение фронта вскрышных работ в продольном и поперечном направлениях приводит к планомерной отработке объемов вскрыши.
   На основе теоретических исследований и установленных зависимостей отработки крутонаклонными слоями вскрышных пород установлены показатели угла ориентирования экскаваторных блоков и темпов углубки горных работ. При реализации математических расчетов разработки крутопадающих месторождений были определены основные параметры и обоснованы режимы горных работ для железорудных карьеров.
   Приведены возможные режимы горных работ для действующих карьеров Полтавского ГОКа, горно-обогатительного комплекса "Миттал Стил Кривой Рог", "Северный" РУ им. Кирова.
   При переходе на новую технологическую схему будет снижена годовая производительность карьера №2-бис ОАО "Миттал Стил Кривой Рог" по вскрышным породам, а также уменьшится средний коэффициент вскрыши с 0,66 до 0,53 м3/т. Отработка карьера №3 крутонаклонными слоями этапа позволит коэффициент вскрыши уменьшить на 0,187 м3/т. Для ОАО "Полтавский ГОК" определено, что наилучшие показатели соответствуют отработке месторождения крутонаклонными слоями с углами откосов бортов 30...40є, а календарный план развития горных робот показывает, что коэффициент вскрыши уменьшается на 0,07 м3/т.
   Основные результаты работы внедрены при отработке карьера №2-бис горно-обогатительного комплекса "Миттал Стил Кривой Рог". Фактический экономический эффект от внедрения патента на карьере №2-бис горно-обогатительного комплекса "Миттал Стил Кривой Рог" составил 8,5 млн. грн.
   Ключевые слова: режим горных работ, технология разработки, крутонаклонные слои, коэффициент вскрыши.

Anisimov O.A. The control of a mode of mining operations iron-ore opencasts at labour-rent overburden steeply inclined layers. – The Manuscript.

The dissertation for submission of the Technics Candidate Degree specialty 05.15.03 – "Opencast Mining of Mineral Resources". – National Mining University, Dnepropetrovsk, 2007.

   The dissertation is devoted to establishment a rule the formation of parameters of a working zone at labour-rent steeply inclined layers and to substantiation of theoretical approaches to ways of the control by a mode of mining operations which allow to define the rational schedule of a mode of mining operations.
   It is improved graphic-analytical method of definition of key parameters at labour-rent steeply inclined layers which influences the control of a mode of mining operations. Position steeply inclined layers and their parameters allow to define the width of group of ledges which are subject to labour-rent lying and hanging pit edge in stages, and influence on speed of moving of a working ledge. It has allowed to develop new technological decisions on labour-rent of the extended deposits steeply inclined layers of a stage.On the basis of rational technological designs of formation of the opencast, optimization of parameters of mining operations with use of the established dependences are proved the intensity of development of a working zone. Modes of mining operations for working opencasts are proved for the Poltavskiy GOK, an ore dressing complex "Mittal Steel Krivoy Rog", "Severniy" iron mines Kirov's name. The basic results of the operation are applied at labour-rent of the opencast №2-bis ore mining and processing complex"Meetal Steel Krivoy Rog".
   Key words: mode of mining operations, technology of mining, steeply inclined layers, coefficient overburden removing.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Управління режимом гірничих робіт залізорудних кар’єрів при відпрацюванні розкривних порід крутопохилими шарами

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net