Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обгрунтування параметрів ножових очисників стрічок конвеєрів для гірничих підприємств
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обгрунтування параметрів ножових очисників стрічок конвеєрів для гірничих підприємств

Анотації 

Бережной А.Ю. Обгрунтування параметрів ножових очисників стрічок конвеєрів для гірничих підприємств. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.06 – Гірничі машини, Донецький національний технічний університет. Донецьк, 2007.

   Розроблено математичну модель процесу очистки стрічок конвеєрів ножовими пристроями. Математична модель побудована на основі теорії плоского пластичного плину суцільного середовища і враховує пластичний характер деформування зв'язних забруднень, очистка яких найбільш ускладнена. В результаті натурного й обчислювального експериментів виявлені закономірності формування навантаження на стрічку і робочі органи ножових очисників, обґрунтовані геометричні параметри останніх.
   Розроблено конструкції і методику розрахунку ножових очисників конвеєрних стрічок. Експериментальна серія цих пристроїв виготовлена і пройшла промислову перевірку. Методика розрахунку ножових очисників стрічок конвеєрів і рекомендації з вибору їхніх основних параметрів використані проектною організацією при створенні роторного екскаватора і перевантажувача. Ефективна очистка конвеєрних стрічок на роторних екскаваторах дозволила одержати фактичний річний економічний ефект у сумі 99737,00 грн.
   Ключові слова: очистка, конвеєрна стрічка, ніж, налиплий шар, гірнича маса, пластичний плин, швидкісний напір, компоненти напруги, складові зусилля, методика розрахунку, параметр.

Бережной А.Ю. Обоснование параметров ножевых очистителей лент конвейеров для горных предприятий. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06 – Горные машины, Донецкий национальный технический университет. Донецк, 2007.

   Обосновано рациональное направление повышения эффективности очистки лент конвейеров путём создания конструкций и основ проектирования ножевых очистителей: метода расчёта и рекомендаций по выбору основных параметров.
   Разработана математическая модель процесса очистки, связывающая параметры нагрузки со стороны срезаемого слоя на рабочий орган ножевого устройства и конвейерную ленту: составляющие усилия и компоненты напряжения - с физико-механическими, кинематическими и геометрическими факторами: углами внутреннего, внешнего трения и сцеплением очищаемого материала, длинами и углами наклона рабочих поверхностей ножа, толщинами налипшего и срезаемого слоёв, плотностью и шириной налипшего слоя, скоростью конвейерной ленты. Эта математическая модель учитывает пластический характер деформирования связных загрязнений, очистка которых наиболее затруднена, и построена на основе теории плоского пластического течения, опирается на ассоциированный закон течения и предельное условие Кулона.
   Получены зависимости, связывающие параметры колебаний очищаемой поверхности и механизма прижатия ножевого рабочего органа очистителя. При этом установлено, что нижняя граница усилия прижатия ножа, требующегося для преодоления дополнительной инерционной нагрузки, возникающей под воздействием поперечных колебаний конвейерной ленты, при размещении ножа под разгрузочным барабаном пропорциональна произведению амплитуды и квадрата циклической частоты этих колебаний.
   Проведено исследование математической модели процесса очистки с помощью вычислительного эксперимента. Установлено, что повышение степени очистки конвейерной ленты при одновременном снижении требуемого усилия прижатия ножа и сопротивления его перемещению относительно очищаемой поверхности, а также при уменьшении вдавливания в неё загрязнений достигается при увеличении угла наклона передней поверхности ножа навстречу ходу ленты, увеличении длины передней поверхности сверх естественной длины пластического контакта срезаемого слоя с ней, при выполнении ножа острым и уменьшении его толщины. Определены условия формирования нароста срезаемого материала на ноже.
   Проведен натурный эксперимент. В результате получены и исследованы с учётом взаимного влияния факторов регрессии, описывающие связь составляющих усилия на ноже с его геометрическими параметрами: углом наклона передней поверхности, углом заострения, длиной передней поверхности, толщиной ножа, - а также со скоростью ленты и толщиной срезаемого слоя. При построении регрессий использовались математические методы планирования экспериментов. Анализ регрессий показал, что наиболее существенное влияние на нормальную и касательную к конвейерной ленте составляющие усилия на ноже оказывает угол наклона его передней поверхности, превосходящий по относительной силе влияния другие геометрические параметры до 2,4 раза. Разработан и реализован способ определения характеристик предельного сопротивления сдвигу налипшего груза, учитывающий его напряжённое состояние и истинный характер течения в срезаемом слое. Результаты реализации способа дали исходные данные для получения расчётного массива значений составляющих усилия на ноже для условий опытов плана эксперимента. Выполнено сравнение расчётного и экспериментального массивов данных, показавшее их приемлемую близость.
   Разработаны конструкции устройств для очистки конвейерных лент, защищённые авторскими свидетельствами. Подготовлена методика расчёта устройств для очистки конвейерных лент, позволяющая определить нагрузку на рабочий орган очистителя и требуемое усилие его прижатия с учётом динамического воздействия ленты, совершающей поперечные колебания. Методика расчёта разработана по заданию ПО “Азовмаш”, принята и утверждена заказчиком. Методика расчёта и рекомендации работы использованы Марганецким ГОК, шахтоуправлением им. 60-летия ВОСР, шахтами “Зуевская” и “Коммунист” при проектировании устройств для очистки ленты шириной 2000 мм карьерного конвейера производительностью 5000 м3/час, а также устройств для очистки лент шириной 1000 мм шахтных конвейеров. Методика расчёта устройств для очистки лент конвейеров и рекомендации по выбору их основных конструктивных параметров использованы проектной организацией - Донецким государственным институтом научно-исследовательских, проектных работ и инженерных услуг в огнеупорной промышленности (ДонНИГРИ) при проектировании роторного экскаватора ЭР 320-11-0,5Д и перегружателя П-1,0/25,5+38,8*15. Роторные экскаваторы эксплуатируются в ЗАО “Огнеупорнеруд” и ОАО “Дружковское рудоуправление”, перегружатель – в ЗАО “Минерал”. Эффективная очистка конвейерных лент на роторных экскаваторах ЭР 320-11-0,5Д позволила получить фактический годовой экономический эффект в сумме 48580,00 грн в ЗАО “Огнеупорнеруд” и в сумме 51157,00 грн в ОАО “Дружковское рудоуправление”.
   Ключевые слова: очистка, конвейерная лента, нож, налипший слой, горная масса, пластическое течение, скоростной напор, компоненты напряжения, составляющие усилия, методика расчёта, параметр.

Berejnoy A. Ju. Substantiation of parameters of blade cleaners of conveyor’s belts for adventures. - Manuscript.

Thesis for the application of Cand.Tech.Sci. degree in speciality 05.05.06 – Mining Machines, Donetsk National Technical University. Donetsk , 2007.

   The mathematical models connecting parameters of loading from a layer, which cut off, on working body blade devices and a conveyor belt with physicomechanical, kinematic and geometrical factors of process of cleaning are developed. Mathematical models are constructed on the basis of the theory of flat plastic current of the loose environment and take into account plastic character of deformation of coherent pollution which cleaning is the most complicated. The dependence connecting parameters of fluctuations of the cleared surface and the mechanism of pressing of working body of a cleaner is received. As a result of natural and computing experiments the mechanism of formation of loading on a belt and working bodies blade cleaners are revealed, geometrical parameters of the last are proved.
   Designs and a design procedure of devices for cleaning conveyor belts are developed. An experimental series of devices is made and has passed industrial check. A design procedure of devices for cleaning conveyor’s belts and recommendations at the choice of their key parameters are used by the design organization at designing bucket-wheel excavator and re-loader. Effective cleaning of conveyor belts on bucket-wheel excavators has allowed to receive actual economic result.
   Key words: cleaning, conveyor belt, blade, the stuck layer, plastic current, high-speed pressure, components of a pressure, components of force, design procedure, parameter.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обгрунтування параметрів ножових очисників стрічок конвеєрів для гірничих підприємств

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net