Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Фізико-технічні основи управління газовиділенням на виймальних ділянках високопродуктивних вугільних шахт
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Фізико-технічні основи управління газовиділенням на виймальних ділянках високопродуктивних вугільних шахт

Анотації 

Бокій Б.В. Фізико-технічні основи управління газовиділенням на виймальних ділянках високопродуктивних вугільних шахт.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.02 „ Підземна розробка родовищ корисних копалин„- Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Дніпропетровськ, 2007.

   Дисертація присвячена вирішенню важливої наукової проблеми, що полягає у керуванні газовиділенням з товщі порід, що оточують очисний вибій, який примикає до раніше виробленого простору і швидко рухається, на основі встановлених закономірностей газодинамічної взаємодії раніше виробленого простору та зони активних зрушень навколо очисного вибою.
   Обґрунтована комп’ютерна модель для дослідження нестаціонарного процесу фільтрації метану навколо очисного вибою, який швидко рухається і примикає до раніше виробленого простору. Модель побудована шляхом сполучення геомеханічної задачі, яка моделює зрушення масиву та дає змогу відслідкувати перерозподіл проникності товщі, та фільтраційної, що моделює перерозподіл тиску метану з урахуванням тривалості процесу фільтрації, руху очисного вибою, анізотропії проникності гірських порід.
   За допомогою моделі встановлено закономірності перетікання частини газу із зони активних зрушень у раніше вироблений простір, який має високу поглинальну ємність.
   Параметри перерозподілу газу навколо діючої лави перевірені та уточнені за допомогою шахтних інструментальних спостережень.
   Досліджено динаміку схем провітрювання виймальних ділянок, пов’язаних з використанням нового технологічного процесу дегазації - організації каптажної виробки, проведеної по раніше виробленому простору.
   Розроблено способи керування дегазацією виймальної ділянки, що враховують газодинамічну взаємодію раніш відпрацьованого простору та зони активних зрушень діючої лави. Ці способи реалізовані у вигляді технологічних схем, що увійшли складовою частиною у галузевий нормативний документ.
   Ключові слова: газовиділення, очисний вибій, що рухається, моделі фільтрації, схеми дегазації.

Бокий Б.В. Физико-технические основы управления газовыделением на выемочных участках высокопродуктивных угольных шахт. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.02 “Подземная разработка месторождений полезных ископаемых”. - Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины, Днепропетровск, 2007.

   Диссертация посвящена решению важной научной проблемы, заключающейся в управлении газовыделением из массива горных пород, который окружает быстро подвигающийся и примыкающий к ранее выработанному пространству очистной забой, на основе установленных закономерностей газодинамического взаимодействия ранее отработанного пространства и зоны активных сдвижений действующей лавы.
   Обоснована компьютерная модель для исследования нестационарного процесса фильтрации метана вокруг высоконагруженного очистного забоя, который примыкает к ранее выработанному пространству. Модель построена из двух сопряженных задач: геомеханической, имитирующей процесс сдвижения и разрушения массива и изменение его проницаемости при разгрузке и уплотнении, и фильтрационной, которая использована для исследования процесса фильтрации газа с учетом времени, скорости подвигания лавы и анизотропии проницаемости массива горных пород.
   Шахтные инструментальные наблюдения подтвердили результаты моделирования и уточнили параметры перетоков газа. Установлено явление перетекания 5-25% газа из зоны активных сдвижений действующей лавы в ранее выработанное пространство и частичного возврата газа (40 – 70 % перетекшего) в вентиляционный горизонт действующей лавы. Процент перетока и возвращения газа возрастает по логарифмической зависимости от скорости движения лавы.
   При отработке угольного пласта интенсивность метановыделения подработанного углепородного массива определяется законом Вейбула, что объясняет причину частичного временного повышения газового давления в выработанном пространстве превышением интенсивности диффузии газа над фильтрацией.
   На основании установленных закономерностей усовершенствованы способы дегазации выемочных участков. Обоснованы новые схемы расположения дегазационных скважин и разработаны новые технологические схемы дегазации. Испытан в промышленном масштабе новый принцип дегазации - каптаж метана посредством выработки, проведенной по выработанному пространству ранее отработанного очистного забоя с разделением во времени и пространстве процессов выемки угля и извлечения метана.
   Основные практические результаты диссертации вошли в отраслевой нормативный документ и внедрены на шахтах им. А.Ф. Засядько, “Красноармейская-Западная” и “Краснолиманская” при отработке высоконагруженных лав на глубине 800-1200 м. Экономическая эффективность от внедрения новых схем дегазации составила от 1,2 до 2,5 млн. грн. в год.
   Ключевые слова: газовыделение, высоконагруженный очистной забой, модели фильтрации, схемы дегазации.

Bokiy B.V. Physical and technical bases of the control of non-stationary processes of methane selection on high-loaded panel on deep mines.-Manuscript.

Thesis for D.Sc. (Tech.) degree by specialty 05.15.11 — “Physical processes in mining”. — Institute of geotechnical mechanics named after N.S. Polyakov of NAS of Ukraine. Dnepropetrovsk, 2007.

   The dissertation is devoted to the decision of the important scientific problem, namely management of gas emission from rock mass, that surround moving long wall. This adjoins to earlier goaf and quickly goes, on the basis of the established laws gas emissions interactions before the fulfilled open space and a zone of active destructions near moving long wall.
   The proved imitating computer model for research of non-stationary process of methane filtration near moving long wall. The model is constructed by way collocated to a geo-mechanical problem which models destruction of a rock mass and agrees to trace distribution permeability of a rock mass, and filtration, that models distribution of methane pressure in view of an initial condition of system, duration of process of a filtration, movement long wall, anisotropies permeability of a rock mass.
   With the help of model it is established laws of an overflowing of a part of gas from a zone of active destructions to earlier goaf which has high absorbed capacity.
   Parameters of redistribution of gas about a moving long wall are checked up and specified with the help of actual managements in city.Dynamics of ventilation schemes in a panel connected to use of new technological process of degasification - the organizations road way is investigated. Throw on earlier goaf which has provided a constant safe mode of improvement in a panel.
   Control by degasification in a panel that count gas emission before the goaf and a zone of active destructions of a moving long wall are developed. These ways are realized as technological schemes that have come a making part in the normative document. 
   Key words: gas emission, moving long wall, models of a filtration, the schemes of degasification.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Фізико-технічні основи управління газовиділенням на виймальних ділянках високопродуктивних вугільних шахт

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net