Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Граф-операторне моделювання для багатокритеріальної оптимізації технологічних систем глушіння свердловин
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Граф-операторне моделювання для багатокритеріальної оптимізації технологічних систем глушіння свердловин

Анотації 

Бодачівська Л.Ю. Граф-операторне моделювання для багатокритеріальної оптимізації технологічних систем глушіння свердловин. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень.- Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

   Дисертація присвячена розробці і застосуванню методів складноструктурованих моделей, системного аналізу та багатокритеріальної оптимізації керованих процесів, їх дослідженню та реалізації в програмному пакеті для розв’язання практичних задач оптимізації технологічних систем і процесу глушіння газоконденсатних свердловин в умовах неповних даних про структуру та фізико-хімічні характеристики газоконденсатних пластів в околі свердловини.
   В роботі побудовані й дослідженні алгоритми і програми для розв’язування багатоекстремальних задач багатокритеріальної оптимізації технологічних систем глушіння свердловин в умовах неповних даних про систему і на цій основі створено нові екобезпечні технологічні системи та нову комплексну технологію глушіння газоконденсатних свердловин. Побудовано інформаційну систему для підтримки прийняття рішень в реальному часі, що дозволяє, з одного боку, оперативно керувати перебігом процесу глушіння свердловин з урахуванням геологічних умов залягання покладів, а з іншого – максимізувати дебіт та техніко-економічну ефективність процесу глушіння свердловин за сукупністю практично важливих критеріїв ефективності. Показано, що, на відміну від традиційного підходу, розроблений метод дозволяє керувати процесом глушіння свердловин за будь-яких змін складу і числа компонентів та проводити оперативний пошук прийняття оптимальних рішень.
   Проведено дослідно-промислові випробовування адекватності побудованих математично-комп’ютерних моделей та методів багатокритеріальної оптимізації глушіння свердловин на Ямбурзькому ГКР. Випробовуваннями підтверджено, що оптимізовані полегшені суспензії не мають альтернатив в умовах високопроникних сеноманських колекторів і низьких пластових тисків на більшості крупних родовищ, які вступили в завершальну стадію розробки. Використання нової технології дозволило скоротити процес глушіння у 3,5 рази та збільшити видобуток газу до 5 млн. м3 на свердловино-операцію при досягненні економічного ефекту понад 400 тис.грн.
   Ключові слова: системний аналіз, багатокритеріальна оптимізація, граф-операторна модель, програмний комплекс, технологічна система, газоконденсатні свердловини, глушіння, ефективність.

Бодачевская Л.Ю. Граф-операторное моделирование для многокритериальной оптимизации технологических систем глушения скважин. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 01.05.04 – системный анализ и теория оптимальных решений.- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2007.

   Диссертация посвящена разработке и применению методов сложноструктурированных моделей, системного анализа и многокритериальной оптимизации управляемых процессов, их исследованию и реализации в программном пакете к решению практических задач оптимизации технологических систем и процессов глушения газоконденсатных скважин в условиях неполных данных о структуре и физико-химических характеристиках пластов в прискважинной зоне. В ней построены и исследованы алгоритмы и программы для решения многоестремальных задач многокритериальной оптимизации технологических систем глушения скважин в условиях неполных даных о состоянии системы и на этой основе разработаны новые экобезопасные технологические системы и новая комплексная технология эффективного и надежного глушения скважин в осложненных условиях высокопроницаемых коллекторов и низких пластовых давлений. Построено информационную систему для поддержания принятия решений, которая позволяет с одной стороны управлять технологическим процесом глушения скважин, в соответствии с условиями геолого-технического состояния залежей, с другой – максимизировать дебит и технико-экономическую эффективность за совокупностю практически важных критериев эффективности. Показано, что, в отличие от традиционного подхода, разработанный метод позволяет достигать заданных свойств технологических систем в желаемых пределах их варьирования, управлять протеканием процесса глушения скважины при любых изменениях состава и числа компонентов и дает возможность в реальном времени проводить оперативный поиск оптимальных решений. Управляемый процесс, в свою очередь, позволяет объективно оценивать достигнутый технический уровень и его технико-экономическую эффективность, определять направления усовершенствования качества ТС и сокращать к рациональному минимуму номенклатуру их компонентов, создавая предпосылки для концентрации и специализации их производства.
   Адекватность построенных моделей подтверждена опытно-промышленными испытаниями предложенных методов на Ямбургском газоконденсатном месторождении. Установлено, что разработанная комплексная технология позволяет сократить время глушения скважин в среднем в 3,5 раза и дополнительно извлечь около 5 млн. м3 газа на скважино-операцию при обеспечении качественного и надёжного блокирования призабойной зоны скважин на весь период проведения ремонтных работ. Экономический эффект от использования оптимизированной технологии составил более 400 тыс грн. на скважино-операцию.
   Ключевые слова: системный анализ, многокритериальная оптимизация, граф-операторная модель, программный комплекс, технологическая система, газоконденсатные скважины, глушение, эффективность.

Bodachivska L.U. Graf-operator modelling and multicriterial optimization of tehnological systems for wells killing. - Manuscript.

Dissertation for the degree of candidate of science in engineering in speciality 01.05.04, systems analysis and optimal decisions theory. National Taras Shevchenco Kyiv University, Kyiv, 2007.

   The dissertation is devoted to implementation of methods of system analysis and graf-operator modeling for solving problems of complex multicriterial optimization of tehnological systems for wells killing by creation of set of environmentally safe systems.
   The developed mathematical models methods and algorithms for multicriterial optimization are implemented for construction of an information system for the tehnological systems for well killing optimithation.
   It is shown, that, unlike traditional approach, the developed methods enable to conduct the operative in real time search for optimal decisions under incomplete data at any changes of the tehnological system components providing an objective estimation the attained technical level and its economical efficiency.
   Metods for improvement of the quality of technological systems under minimal nomenclature of their components are developed. The implementation of the developed complex technology allows to shorten time of killing of wells at average by 3,5 once more and additionally extracted from 5,0 mln.m3 gas per single extraction operation. A total actual economic effect from the use of this technology on three wells in Yambourg gas-condensate field made 400 000 UAH.
   Keywords: systems analysis, multicriterial optimization, graf-operation model, complex of programme, technological system, gas-condensate well, killing of well, efficiency.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Граф-операторне моделювання для багатокритеріальної оптимізації технологічних систем глушіння свердловин

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net