Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розвиток теорії і вдосконалення практики запобігання та профілактики вибухів у глибоких шахтах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток теорії і вдосконалення практики запобігання та профілактики вибухів у глибоких шахтах

Анотації 

Брюханов О.М. Розвиток теорії і вдосконалення практики запобігання та профілактики вибухів у глибоких шахтах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – “Охорона праці”. Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2007.

   Дисертація присвячена розв’язанню актуальної проблеми запобігання та локалізації вибухів газу і пилу на основі розвитку теорії і вдосконалення заходiв та засобiв.
   Встановлені закономірності формування вибухонебезпечного середовища при порушеннях провітрювання та газодинамічних явищах у вугільних шахтах. Розроблена методика визначення техногенних зон у гірському масиві, показаний зв’язок газодинамічних явищ з техногенними зонами.
   Установлено раніше невідоме, класифіковане як наукове відкриття, явище утворення в гірському масиві техногенних зон в області зміни кута нахилу порід, яке полягає в тому, що при силовій дії на області зміни кута нахилу відбувається перерозподіл напруг у породах, що призводить до аномальних проявів гірничого тиску, а також невідомий раніше, класифікований як відкриття, аналітичний зв’язок між вірогідністю виникнення аварії на промислових об’єктах і їх ергатичністю, який полягає в тім, що вірогідність виникнення аварії визначається співвідношенням рівня їх інтегральної ергатичності як системи “людина-машина-середовище” і сукупністю нефункціональних залежностей, що характеризують промисловий об’єкт.
   Ключові слова: шахта, аварія, вибух газу та пилу, газодинамічне явище, імовірність аварії, техногенна зона.

Брюханов А.М. Развитие теории и совершенствование практики предупреждения и локализации взрывов в глубоких шахтах. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.26.01. – “Охрана труда”. Национальный горный университет, Днепропетровск, 2007.

   Диссертация посвящена решению актуальной научно-технической проблемы предупреждения и локализации взрывов газа и пыли на основе развития теории и совершенствования мер и средств.
   По результатам выполненных обзора и анализа показано, что в вопросах загазирования и взрывов в горных выработках особую актуальность имеют исследования природы и особенностей:
   - образования взрывчатых смесей на угледобывающих участках с высоконагруженными угольными забоями (лавами);
   - образования взрывчатых смесей при газодинамических явлениях: внезапных выбросах угля и газа, прорывах газа из массива, суфлярах и т.п.;
   - поступления метана из выработанных пространств в действующие выработки;
   - образования местных и слоевых скоплений метана, а также накопления метана в тупиковых выработках, проветриваемых ВМП;
   - природы и характера протекания взрывов газа и угольной пыли;
   - концептуальных и методологических положений по совершенствованию мер и средств предупреждения и локализации взрывов метана и угольной пыли, а также оценки эффективности этих мер и средств.
   Проведено обобщение данных о взрывах метана и угольной пыли и уточнены их основные физические параметры, особенности и показатели: нижний и верхний пределы взрываемости, период индукции метана, минимальная энергия воспламенения взрывчатой смеси, скорости распространения пламени и давления взрыва. Определены основные причины взрывов метана и угольной пыли. Развиты представления о механизме образования опасной газовой среды в горных выработках. Обоснована закономерность нарастания концентрации метана при взрывных работах и внезапных выбросах в виде линейной возрастающей функции.
   Исследованы статистические закономерности газодинамических явлений и установлены законы распределения этих явлений, представляя их пуассоновским потоком опасных событий, т.е. в виде экспоненциального закона.
   Определены интенсивности газодинамических явлений и внезапных выбросов угля породы и газа, а также их математические ожидания.
   Показано, что в общем, газодинамическое явление в отрасли можно ожидать через каждые 52 часа, а внезапный выброс – через 250 часов с вероятностью этих аварийных событий, равной 0,99.
   Разработана математическая модель процессов загазирования горных выработок и формирования взрывоопасной среды при газодинамических явлениях, учитывающая влияние выбросов породы, угля и газа, а также влияние прорывов метана на устойчивость проветривания выработок аварийного участка и дальность зоны поражения с удушливой атмосферой.
   Получены аналитические и интегральные зависимости параметров дальнейшего загазирования очистных и тупиковых выработок и смежных с ними лав под действием конвективно-диффузионного переноса.
   Разработана методология оценки уровня взрывоопасности и последствий взрывов в шахтах. Обоснована возможность моделирования возникновения аварий во времени стационарным пуассоновским потоком, а распределение времени наступления очередной аварии - представлять показательной экспоненциальной функцией интенсивности такого потока. Установлены математические ожидания взрывов и газодинамических явлений.
   Разработана методология и установлены закономерности формирования взрывоопасной среды при газодинамических явлениях, таких как внезапные выбросы угля, породы и газа в очистных и подготовительных выработках.
   Раскрыт механизм и разработана методология определения условий и параметров образования техногенных зон в горном массиве на основе физической оценки угла наклона напластований горных пород, определяемого по геологоразведочным скважинам и графикам уклонов. Показана связь газодинамических явлений и негативных проявлений горного давления с техногенными зонами.
   Установлено ранее неизвестное, классифицируемое как научное открытие, явление образования техногенных зон в области изменения угла наклона горных пород, заключающееся в том, что при силовом воздействии на области изменения угла наклона происходит перераспределение напряжений в породах, приводящее к аномальным проявлениям горного давления, таким как выбросы угля, породы и газа.
   Установлена неизвестная ранее, классифицируемая как научное открытие, закономерная аналитическая связь между вероятностью возникновения аварии на промышленных объектах и их эргатичностью, заключающаяся в том, что вероятность возникновения аварии на примере угольных шахт определяется соотношением уровня их интегральной эргатичности как системы “человек-машина-среда” и совокупностью нефункциональных зависимостей, характеризующих промышленный объект, что имеет важное значение в оценке уровня взрывобезопасности и выборе эффективности средств предупреждения взрывов метана и угольной пыли.
   На базе полученных результатов разработаны или усовершенствованы меры и средства по предупреждению и профилактике взрывов в угольных шахтах.
   Ключевые слова: шахта, авария, взрыв газа и пыли, газодинамическое явление, вероятность аварии, техногенная зона.

Bryukhanov A.M. Deep mine explosion prevention theory development and practice improvement. – Manuscript.

Thesis for a Doctor of Sciences (Engineering) degree in speciality 05.26.01 – Labour Protection. National mining university, Dnipropetrovsk, 2007.

   The thesis is devoted to the currently important problem of gas/dust explosion prevention and localization, and its solving in terms of theory development and practice improvement.
   Methodology has been developed, and patterns have been determined, as to environment explosion hazard formation at coal mines; also methodology has been developed as to identifying technogenic zones in rock mass, and a relation has been shown between gas-dynamic events and negative manifestations of rock pressure, on the one hand, and technogenic zones, on the other hand.
   There have been detected two previously unknown phenomena classified as scientific discoveries: 1) occurrence of rock-mass technogenic zones in sections with rock inclination variations, which involves the following: when sections with rock inclination variations sustain some impact, rock stress redistribution takes place, which leads to abnormal manifestations of rock pressure; and 2) analytic connection between accident probability at industrial entities and their ergatic character, which consists in the following: accident probability is determined by the correlation of their ergatic integrity as a “man – machine – environment” system and a combination of nonfunctional dependencies characterizing an industrial entity.
   Key words: mine, accident, gas/dust explosion, gas-dynamic event, accident probability, technogenic zone.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток теорії і вдосконалення практики запобігання та профілактики вибухів у глибоких шахтах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net