Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Удосконалення методів оцінки безпеки електрообладнання дільниць вугільних шахт в аварійних режимах роботи мережі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Удосконалення методів оцінки безпеки електрообладнання дільниць вугільних шахт в аварійних режимах роботи мережі

Анотації 

Чорноус Е.В. Удосконалення методів оцінки безпеки електрообладнання дільниць вугільних шахт в аварійних режимах роботи мережі – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.26.01 – “Охорона праці“. ДВНЗ “Донецький національний технічний університет”, Донецьк – 2007.

   Дисертація присвячена розробці й удосконаленню існуючих методів оцінки процесів, що в аварійних ситуаціях протікають в шахтних дільничних мережах, та розробці заходів щодо підвищенню рівня їх електробезпеки й експлуатаційної надійності.
   Досліджені інтегральні показники рівня небезпеки дільничної мережі для людини (еквівалентний струм через його тіло і кількість поглиненої ним електромагнітної енергії) від параметрів мережі і компенсуючих пристроїв, закону зміни ЕРС двигунів і перехідних процесів при зміні етапів. Встановлено, що інтегральні показники можуть використовуватися як критерії оптимізації параметрів і режиму компенсуючих пристроїв.
   Проведені дослідження струмів мережі і струмів розтікання в режимі двофазного замикання на рознесені в просторі точки заземлюючого контуру. Встановлено, що в цій аварійній ситуації існуючі засоби струмового захисту неефективні незалежно від швидкодії і необхідне своєчасне усунення передумов її виникнення.
   Отримані результати дозволяють поліпшити якість оцінки рівня небезпеки дільничної мережі для людини, сприяють підвищенню її електро-, вибухо- та пожежобезпеки.
   Ключові слова: електробезпечність, захисне заземлення, математична модель, електропостачання, захист від витоків, компенсація, вільний вибіг двигуна, еквівалентний струм, кількість поглиненої енергії, струми розтікання.

Чорноус Е. В. Усовершенствование методов оценки безопасности электрооборудования участков угольных шахт в аварийных режимах работы сети – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 – “Охрана труда“. ГВУЗ “Донецкий национальный технический университет”, Донецк – 2007.

   Диссертация посвящена разработке и совершенствованию существующих методов оценки процессов, протекающих в шахтных участковых сетях в аварийных ситуациях и разработке мероприятий по повышению уровня их электробезопасности и эксплуатационной надежности.
   Разработаны математические модели участковой сети в режиме однофазного замыкания на землю, включающие модель нелинейного компенсирующего дросселя и асинхронного электродвигателя в состоянии свободного выбега. Установлено, что в силовой цепи при исправном устройстве компенсации отсутствуют коммутационные или резонансные перенапряжения.
   Для аварийной ситуации, обусловленной попаданием человека под фазное напряжение и состоящей из трех сменяющихся этапов, выполнено исследование эквивалентного значения тока через тело человека и количества поглощенной им электромагнитной энергии в зависимости от влияния переходных процессов на границах этапов, параметров сети, закона изменения ЭДС двигателей и режима работы компенсирующих устройств. Эти величины рассматриваются как интегральные показатели уровня опасности участковой сети для человека. Вместе с тем, эти же показатели являются критериями оптимизации при выборе параметров и режима работы компенсирующих устройств.
   Разработана математическая модель участковой сети в режиме замыкания двух ее фаз на разнесенные в пространстве точки заземляющего контура. Выполнено исследование токов силовой цепи и токов растекания в контуре заземления, а также токов на перемежающихся сопротивлениях между рабочими механизмами. Установлено, что при возникновении этого вида аварии существующие средства токовой защиты неэффективны вне зависимости от быстродействия. Основным средством борьбы с этой аварийной ситуацией является устранение предпосылок ее возникновения, в частности, предотвращение появления не отключенного однофазного замыкания на землю. Предложено и обосновано техническое решение по повышению надежности системы защитного отключения шахтной участковой сети, заключающееся в дублировании сигнала на отключение на несколько коммутационных аппаратов.
   На основании полученных математических моделей разработана инженерная методика “Методика оценки электробезопасности электрооборудования на участках угольных шахт”, позволяющая оценивать и прогнозировать вероятность поражения людей электрическим током при эксплуатации горного электрооборудования на участках угольных шахт, а также “Методика определения интегральных показателей уровня безопасности участковой шахтной сети напряжением до 1000 В для человека, оказавшегося под фазным напряжением” для оценки степени опасности участковой сети с точки зрения электробезопасности.
   Совокупность полученных результатов позволяет улучшить качество оценки уровня опасности участковой сети для человека и способствует повышению ее электро-, взрыво- и пожаробезопасности.
   Ключевые слова: электробезопасность, защитное заземление, математическая модель, защита от утечек, компенсация, свободный выбег двигателя, количество поглощенной энергии, эквивалентный ток, токи растекания.

Chornous E. An improvement method of estimate safety electrical equipment district coal mine in network malfunction.

Dissertation by competition academic degree of candidate of technical science by speciality 05.26.01 – “Protection of labour”. Donets national technical university, Donetsk – 2007.

   Dissertation to give up improvement the estimate method of malfunction district mine network process and feasibility study by raising the level of their electrical safety and serviceability.
   It explore the integral characteristics of dangerous level district network for men (equivalent current through mens body and quantity mens absorb electromagnetic energy) from network and compensate equipment parameters, law of variation electric motor emf and transient process by stage changing. It demonstrated, integral characteristics are as optimization criteria of compensate equipment parameters and operating mode.
   The currents of network and spreading currents are explored in the mode of two-phase short circuit on set about the in space points of ground connection. It is set that in this emergency situation existent facilities of current defence are uneffective. The timely removal of pre-conditions of its origin is needed.
   The got results allow to improve quality of estimation danger level of district network for a man, facilitate in the increase of her elektrical-, explosion- and fire safety.
   Keywords: power supply, protective grounding, mathematical model, protecting from leakage, compensation, free stopway of electric motor, equivalent current, amount of absorb energy, spreading currents.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Удосконалення методів оцінки безпеки електрообладнання дільниць вугільних шахт в аварійних режимах роботи мережі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net