Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Підвищення екологічної безпеки нафтових родовищ на кінцевій стадії розробки
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення екологічної безпеки нафтових родовищ на кінцевій стадії розробки

Анотації 

Депутат Б.Ю. Підвищення екологічної безпеки нафтових родовищ на кінцевій стадії розробки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Івано-Франківськ, 2007.

   Дисертацію присвячено екологічній проблемі – зменшенню впливу на довкілля при експлуатації нафтових родовищ на кінцевій стадії розробки.
   Встановлено, що ступінь впливу нафтових родовищ на навколишнє середовище визначається техногенними та природними факторами на різних стадіях їх експлуатації. Кінцева стадія характеризується прогресуючим впливом на довкілля пластових вод, що призводить до формування сольових ареалів забруднення у підземних водах, що використовуються населенням для питного та господарського споживання.
   Створено просторову математичну модель фільтрації для розробки алгоритму знаходження забруднень по площі водоносного горизонту в залежності від коефіцієнту проникності, а для неоднорідного середовища, коли проникність ґрунтів різна, то в алгоритм додатково введено низку коефіцієнтів для окремих шарів.
   Проведено лабораторні дослідження на спеціально створеній установці, за допомогою якої досліджувався процес змішування рідин різної густини у пористому середовищі. Одержано емпіричну залежність для визначення коефіцієнта дифузії, як функції проникності ґрунту, тиску та температури середовища.
   Вперше одержано розв’язок рівняння балансу маси, розчиненої в елементі водоносного пласта методом скінчених різниць, що дозволяє у будь-який момент часу у межах водоносного горизонту визначити мінералізацію підземних вод.
   Розроблений та впроваджений природоохоронний захід – протифільтраційна, ін’єкційна завіса навколо нафтової свердловини, яка є джерелом забруднення підземних вод.
   Ключові слова: нафтове родовище, експлуатаційна свердловина, довкілля, стадія розробки, пластові води, модель фільтрації, тампонажний розчин, ін’єкційна завіса.

Депутат Б.Ю. Повышение экологической безопасности нефтяных месторождений на конечной стадии разработки. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 21.06.01 - экологическая безопасность. Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа. Ивано-Франковск, 2007.

   Диссертация посвящена экологической проблеме уменьшения влияния на подземные воды нефтяных месторождений на конечной стадии их разработки путем разработки научно-технических природоохранных мероприятий и технических средств.
   Проведен анализ влияния нефтяных месторождений на разных стадиях их разработки. Установлено, что конечная стадия характеризуется прогрессирующим влиянием пластовых вод и рассолов на окружающую среду, это приводит к формированию солевых ареалов загрязнения подземных вод, которые используются населением для питьевых и хозяйственных нужд.
   Рассмотрены методы моделирования фильтрации и миграции загрязнений в водоносных горизонтах и создана пространственная математическая модель фильтрации для разработки алгоритма поиска распределения загрязнений в водоносных пластах в зависимости от коэффициента проницаемости. Для неоднородной среды, при разной проницаемости в разработанный алгоритм введены различные коэффициенты для отдельных слоев грунта.
   Проанализированы и рассмотрены две модели формирования солевого загрязнения в водоносных горизонтах. Создана экспериментальная установка для исследования процессов смешивания жидкостей разной плотности. В результате проведенных экспериментов получена эмпирическая зависимость для определения коэффициента диффузии, как функции проницаемости грунта, давления и температуры.
   Впервые получено решение уравнения баланса массы растворенного вещества в элементе водоносного пласта, что дает возможность оперативно решать практические задачи, которые связаны с прогнозированием распространения загрязнения в подземных водах.
   Разработана методика поиска координат нефтяной скважины – источника загрязнения подземных вод, по данным реализации задачи распределения давления в водоносном пласте и по данным гидродинамических исследований в полевых условиях. Методика реализована на Северо-Долинском нефтяном месторождении.
   Разработано и внедрено природоохранное мероприятие – противофильтрационная инъекционная завеса вокруг нефтяной скважины, которая является источником загрязнения подземных вод. Подобран материал для сооружения завесы, в зависимости от гранулометрического состава и фильтрационных свойств водоносного горизонта в пределах нефтяного месторождения. Таким материалом является цементный раствор, затворенный на рассоле хлористого натрия с добавкой раствора силиката натрия. Проведены лабораторные исследования для определения проницаемости цементного камня данного состава. Установлено, что коэффициент фильтрации при непрерывной фильтрации составлял (1-2)·10-3 мкм2/сутки.
   Рассчитаны параметры инъекционной завесы, исходя из инженерно-геологических условий месторождения. Установлено, что в изотропно-трещиноватой среде форма изоляционной противофильтрационной завесы вокруг нефтяной скважины имеет вид цилиндра высотой 6 м и радиусом 3,5 м.
   Ключевые слова: нефтяное месторождение, эксплуатационная скважина, окружающая среда, стадия разработки, пластовые воды, модель фильтрации, тампонажный раствор, инъекционный занавес.

Deputat B.Y. The enhancement of ecological safety of oil deposits at the final stage of exploitation. – Manuscript.

Dissertation for submitting a scientific degree of candidate of technical sciences in speciality 21.06.01 – Ecological Safety. Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas.

   The dissertation is devoted to the ecological issue, namely, reduction of impact on environment while exploiting oil deposits at the final stage of extraction.
   There has been determined that the extent of oil deposits’ impact on the environment is specified by the man-caused and natural factors at the different stages of their exploitation. The final stage is characterized by the progressing impact of the groundwater on the environment. This leads to the formation of the saline areals of contamination in the groundwater, which is used for drinking and in household by population.
   The spatial mathematical model for filtration and development of algorithm to locate contamination spots on the territory of water-bearing horizon depending on permeability coefficient has been designed. In case the environment is heterogeneous and the ground permeability is different, a set of coefficients for separate strata has been additionally put into the algorithm.
   The laboratory research on the specially designed equipment has been carried out. With the help of the mentioned equipment the process of liquids mixing with different degrees of density within the porous environment has been investigated. The empirical dependence for definition of the diffusion coefficient, the permeability function of the environment ground, pressure and temperature has been obtained.
   The solution to the mass balance, dissolved in the element of the water-bearing stratum by the method of finalized differences equation has been obtained for the first time. It allows determining the process of groundwater mineralization (salinity) within the water-bearing horizon at any period of time.
   There has been designed and implemented the environment protection measure, namely, the anti-filtering injection screen around the oil well, which is the source of the groundwater contamination.
   Key Words: oil deposit, operational well, environment, exploitation stage, stratum water, filtration model, tamponage solution, injection screen.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення екологічної безпеки нафтових родовищ на кінцевій стадії розробки

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net