Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування і розробка способу визначення ефективності захисної дії випереджаючої надробки викидонебезпечних пластів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування і розробка способу визначення ефективності захисної дії випереджаючої надробки викидонебезпечних пластів

Анотації 

Євдокімова В.П. “Обґрунтування і розробка способу визначення ефективності захисної дії випереджаючої надробки викидонебезпечних пластів”. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 “Охорона праці”. Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ). Макіївка, 2007 р.

   Установлено, що ефективність захисної дії випереджаючої надробки викидонебезпечних пластів (ЕВН) визначається характеристиками захисного і розроблюваного пластів, породних шарів міжпластя. Вплив порід міжпластя характеризується величиною їх відносної деформації, що визначається за розробленою методикою на ПК.
   Розроблено двомірну статистичну модель, яка представляє чіткий розподіл багатовимірних об'єктів дослідження на три області: з відсутністю або неефективним захистом і захищеною. Розроблено спосіб визначення ЕВН для практичного використання на вугільних пластах України. Класифікація пластів за ступенем захисту здійснюється на основі аналітичних імовірнісних оцінок, програмним способом на ПК або за графіком.
   Ключові слова: викидонебезпечний пласт, випереджаюча надробка, деформація порід міжпластя, статистична модель, імовірнісні оцінки, ефективність захисної дії.

Евдокимова В.П. Обоснование и разработка способа определения эффективности защитного действия опережающей надработки выбросоопасных пластов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 “Охрана труда”. Государственный Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности (МакНИИ). Макеевка, 2007 г.

   Работа посвящена научному обоснованию и разработке способа определения эффективности защитного действия опережающей надработки выбросоопасных пластов.
   Установлено, что эффективность защитного действия опережающей надработки выбросоопасных пластов определяется характеристиками защитного (глубина разработки, угол залегания, мощность, ширина выработанного пространства, способ управления горным давлением) и разрабатываемого (мощность, количество слагающих его пачек, выход летучих веществ) пластов, мощностью и крепостью породных слоев междупластья, их взаимным расположением.
   Влияние состава пород междупластья на эффективность защитного действия характеризуется величиной их относительной деформации на уровне почвы разрабатываемого пласта. Разработана методика расчета относительных деформаций надрабатываемого слоистого массива пород. Методика учитывает взаимное расположение породных слоев различной мощности и крепости применительно к трем схемам деформирования. Получена корреляционная зависимость вида e  = exp{f, a , H, h/a}, позволяющая рассчитать величину относительной деформации e надработанных породных слоев на любом расстоянии от защитного пласта. Влияющими независимыми факторами в полученной зависимости являются: крепость породного слоя  f, угол падения a и глубина залегания защитного пласта Н, мощность породного слоя h в отношении к ширине выработанного пространства на защитном пласте. Линеаризованная регрессия вида ln e  = j  {f, a , H, h/a} характеризуется множественным коэффициентом корреляции 0,64 с надежностью не менее 0,95.
   Эффективность защитного действия опережающей надработки выбросоопасных пластов определяется по разработанному способу согласно статистической модели, устанавливающей связь между влияющими факторами и степенью защищенности выбросоопасного пласта.
   Статистическая модель разработана методом главных компонент. Она позволяет описать пространство шести исходных коррелирующих факторов двумя независимыми главными компонентами. Выявлено, что значимо влияющими факторами являются: характеристика междупластья e ; характеристики надрабатываемого пласта – угол падения a , вынимаемая мощность mн и количество слагающих его пачек n, выход летучих веществ Vdaf, учитываемый через показатель К; характеристика защитного пласта: эффективная мощность mэ, м. Пространство двух главных компонент {F1, F2} охватывает 82% дисперсии многомерных объектов исследования (надработанных пластов) и представляет четкое их разделение на три области: с отсутствием защиты, неэффективной защитой и защищенной. Главные компоненты однозначно определяются системой уравнений и являются линейными функциями исходных коррелирующих факторов: ln e , ln K, a , mн, n, ln mэ.
   Для вероятностной оценки принадлежности наблюдаемого объекта к той или иной области и для оценки степени защиты надработанного пласта выполнена процедура классификации в схеме дискриминантного анализа на ортогональном базисе двух главных компонент.
   Степень защищенности разрабатываемого пласта определяется вероятностным классификатором, который имеет как аналитическое, так и графическое решение. Эффективность классификатора по t -статистике составляет не менее 0,817.
   Установлена максимальная эффективно защищенная величина междупластья при опережающей надработке выбросоопасных пластов, которая составляет 22м.
   Разработан способ определения эффективности защитного действия опережающей надработки выбросоопасных пластов для практического использования на угольных шахтах Украины. Способ проверен экспериментально на АП “Шахта им. А.Ф.Засядько”.
   Ключевые слова: выбросоопасный пласт, опережающая надработка, деформация пород, междупластье, слоистый массив пород, свойства пласта, компонентный анализ, дискриминантный анализ, статистическая модель, вероятностные оценки, эффективность защитного действия.

Yevdokimova V.P. Principles and development of a method of estimating the efficiency of protective advance overmining of outburst seams. – Manuscript.

Thesis for a Candidate of Sciences (Engineering) degree in speciality 05.26.01 – Labour Protection. – State Makeyevka Safety in Mines Research Institute (MakNII). Makeyevka, 2007.

   The thesis is devoted to the principles and development of a method of estimating the efficiency of protective advance overmining of outburst seams. As established, the efficiency of protective advance is determined by parameters of a protective seam and a working seam, thickness, strength and relative location of rock interlayers.
   The influence of interlaying rocks on protection efficiency is characterized by their relative deformation at the floor layer of a working seam. A procedure has been developed to estimate relative deformations of overmined stratified rock mass. Through the method of principal components, a model presents precise separation of multidimensional units into three areas: without protection, with inefficient protection, and with good protection.
   A method has been developed to determine the efficiency of protective advance overmining of outburst seams for practical use at the coal mines of Ukraine. Seam classification (discriminant analysis) in accordance with protection rate is based on analytical probabilistic assessments, through computer programming or a diagram. The method has been verified experimentally at Zasyadko Mine.
   Key words: outburst seam, advance overmining, rock deformation, interlayer, stratified rock mass, seam properties, component analysis, discriminant analysis, statistical model, probabilistic assessments, protection efficiency.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування і розробка способу визначення ефективності захисної дії випереджаючої надробки викидонебезпечних пластів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net