Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Автоматизоване робоче місце геолога моніторингу підземних залізорудних свердловин
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Автоматизоване робоче місце геолога моніторингу підземних залізорудних свердловин

Анотації 

Головко О.В. Автоматизоване робоче місце геолога моніторингу підземних залізорудних свердловин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. – Дніпропетровський національний університет МОН України, 2007.

   Дисертація присвячена дослідженню та розробці інформаційної технології автоматизації процесу отримання та обробки геологорозвідувальної інформації про розподіл вмісту корисного компонента в залізних рудах при підземному видобутку.
   Розроблений АРМ геолога моніторингу підземних залізорудних свердловин охоплює усі етапи отримання та обробки інформації для керування якістю залізних руд при підземному видобутку. Впроваджено вдосконалені інструментальні засоби моніторингу, розроблено базу геологічних даних. Для розмежування кондиційних та некондиційних руд запропоновано використати розроблені алгоритми, що дозволило більш ефективно виділяти контури рудних тіл.
   Представлена структура та виконано опис інформаційної технології у складі АРМ. Особливість цієї технології – поєднання програмного забезпечення пульта керування та програмного забезпечення обробки даних у єдину систему, яке дозволило розробити спільні формати, спростити та автоматизувати процедуру отримання та обробки геологічних даних, зменшити імовірність появи помилок та підвищити надійність моніторингу.
   Ключові слова: моніторинг підземних свердловин, автоматизація виробничих процесів, розподіл корисного компоненту, геологічний розріз.

Golovko A.V. Automated workplace of a geologist monitoring of underground iron-ore mining holes. - Manuscript.

Thesis for a Candidate of Technical Science Degree of specialty 05.13.06 - Automated Control Systems and Progressive Information Technologies. - Dnipropetrovsk National University, Ministry of Education and Sciences of Ukraine, 2007.

   The dissertation is devoted to researching and development of computer technology of automation of the process of reception and processing of the geological investigational information about distributing of the structure of the useful component in iron-ores at an underground extraction.
   Developed AWP of a geologist for monitoring of the underground iron-ore mining holes includes all the stages of receipting and processing of the information for the managing of the quality of iron-ores at an underground extraction. The improved advanced tools for monitoring are inculcated the base of geological information is developed. For demarcating of standard and unstandard ores is the using algorithms on the base of receptions and methods of geostatistics is suggested and that allowed to define the contours of ore bodies more effectively.
   The structure is resented and the description of information technology composition of AWP is executed. The feature of his technology is the combination of the software device and the software for processing of data in the unite system, that allowed to develop general formats, simplify and automatize the procedure of receipting and processing of geological data, to decrease the probability of errors and to increase the reliability of monitoring.
   Keywords: monitoring of underground mining holes, automation of industrial processes, distributing of useful component, section of an ore body.

Головко А.В. Автоматизированное рабочее место геолога мониторинга подземных железорудных скважин. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.13.06 - автоматизированные системы управления и прог-рессивные информационные технологии. - Днепропетровский национальный университет МОН Украины, 2007.

   Диссертация посвящена исследованию и разработке информационной технологии автоматизации процесса получения и обработки геологоразведочной информации о распределении содержания полезного компонента в железных рудах при подземной добыче.
   В первом разделе приведена информация о современном состоянии задачи мониторинга подземных железорудных скважин. Рассмотрена общая схема мониторинга, которая используется на современных отечественных предприятиях. Проведен литературный обзор, патентный поиск и анализ состояния вопроса на производстве. Приведен обзор аппаратных и программных методов и средств, с помощью которых реализуется мониторинг, а также современных программных пакетов для обработки и визуализации геологоразведочной информации. В разделе обоснована цель, сформулированы задачи исследования.
   Во втором разделе приведена разработка схем и алгоритмов, которые применяются при проектировании АРМ геолога, как в аппаратной части, так в информационной технологии. Рассмотрены все составляющие процесса мониторинга и выявлены критические места, которые нуждаются в усовершенствовании и автоматизации. Представлена модель, которая отображает общую структуру АРМ геолога мониторинга подземных скважин.
   В третьем разделе приведены результаты исследований, касающихся метода получения первичной информации. С целью повышения точности получения первичной информации приведен анализ влияющих факторов. Произведен выбор геометрических параметров и расчет точности измерений.
   В четвертом разделе описана разработанная информационная технология в составе АРМ геолога мониторинга подземных скважин. Приведена общая структура информационной технологии, автоматизированного рабочего места геолога мониторига подземных скважин. Разработана структура базы данных, для хранения геологической информации. Приведено описание информационной технологии мониторинга, которая непосредственно является инструментом для анализа и обработки геологоразведочных данных.
   Пятый раздел посвящен промышленным испытанием и внедрению АРМ геолога для мониторинга подземных буровых скважин. Приведена методика обработки результатов мониторинга и результаты промышленных испытаний и внедрения.
   Ключевые слова: мониторинг подземных скважин, автоматизация производственных процессов, распределение полезного компонента, геологический разрез.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Автоматизоване робоче місце геолога моніторингу підземних залізорудних свердловин

 
Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net