Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Геологічні критерії придатності некондиційних вугільних пластів для підземної газифікації (на прикладі Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Геологічні критерії придатності некондиційних вугільних пластів для підземної газифікації (на прикладі Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну)

Анотації 

Храмов В. М. Геологічні критерії придатності некондиційних вугільних пластів для підземної газифікації (на прикладі Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну). – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата геологічних наук за спеціальністю 04.02.16 – геологія твердих горючих копалин. – Інститут геології та геохімії горючих копалин НАН України, Львів, 2007.

   Дисертація присвячена обґрунтуванню та дослідженню комплексу геологічних критеріїв для Львівсько-Волинського басейну (ЛВБ), дотримання яких дає можливість для промислової розробки некондиційних вугільних пластів (н.в.п.) технологіями підземної газифікації вугілля (ПГВ):
   1. Нижня межа потужності вугільного пласта, технологічно придатного для ПГВ, – 0,2 м. Верхня – умовно прийнята 0,5 м, через неможливість розробки шахтним способом. Побудовано 22 картосхеми розподілу потужностей н.в.п. Тяглівського родовища і проведено їхню типізацію за наявністю ділянок заданої потужності.
   2. ПГВ-ділянка – це частина неперерваного вугільного пласта. Локалізація ПГВ-ділянок зводиться до регіонального та локального виділення структурно-тектонічних блоків різного порядку.
   3. Загальна кількість води в зоні реакції зумовлює склад синтезованого газу (переважання CO+H2 або СО2+СН4). Пласти, у яких кількість води понад 1 кг на 1 кг вугілля газифікувати неможливо через ендотермічний ефект реакції.
   4. Ізоляція ПГВ-ділянки підтримується непроникними літологічними різновидами порід покрівлі та підошви. Доведено домінування аргілітів, алевролітів та вапняків у вміщуючих некондиційні пласти породах ЛВБ та досліджено закономірності розподілу основних літологічних різновидів покрівлі та підошви локалізованих ПГВ-ділянок башкирського ярусу поля шахти Тяглівська № 1. Виявлено такі закономірності: відсутність у підошві ділянок н.в.п. вапняків і пісковиків, підошва ділянки здебільшого представлена одним, рідше двома літологічними різновидами порід, а покрівля – двома, трьома та чотирма.
   5. Температура плавлення мінеральних компонентів золи вугілля та порід покрівлі і підошви має бути більшою від температури синтезу, щоб запобігти закупорці прохідних каналів та огортанню вугілля. Досліджено хімічний склад окремих вугільних пластів ЛВБ щодо тугоплавкості.
   6. Якісні показники вугілля, граничні значення яких дозволяють ПГВ, – зольність (до 40 %), сірчистість (до 4,5 %), вихід летких компонентів (понад 20 %), аналітична вологість (частина загальної кількості води) і теплота згорання (понад 14,64 мДж/кг), у межах ЛВБ лише в поодиноких випадках сягають критичних значень.
   Ключові слова: підземна газифікація вугілля, некондиційні вугільні пласти, ПГВ-ділянка, некондиційна вугленосність, потужність, гідрогеологічний режим, якісні показники.

Храмов В. Н. Геологические критерии пригодности некондиционных угольных пластов для подземной газификации (на примере Львовско-Волынского каменноугольного бассейна) – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата геологических наук по специальности 04.02.16. – геология твердых горючих ископаемых. – Институт геологии и геохимии горючих ископаемых НАН Украины, Львов, 2007.

   Диссертационная работа посвящена обоснованию и исследованию для Львовско-Волынского бассейна (ЛВБ) комплекса геологических критериев, которые позволяют утилизацию некондиционных угольных пластов (н.у.п.) технологиями подземной газификации угля (ПГУ):
   1. Минимальная мощность угольного пласта для ПГВ – 0,2 м, верхняя граница – 0,5 м, что обусловлено невозможностью разработки шахтным способом. Построено 22 картосхемы распределения мощностей н.у.п. Тягловского месторождения и проведена их типизация по наличию участков с мощностью заданного интервала.
   2. ПГУ-участок представляет собой часть угольного пласта без нарушения целостности, из-за невозможности соединения скважин и не прогнозированных потерь полученного газа. Локализация ПГУ-участка сводится к региональному и локальному выделению структурно-тектонических блоков разного порядка.
   3. Суммарное количество воды в зоне реакции определяет состав синтезированного газа (преобладание CO+H2 или СО2+СН4). Невозможно газифицировать пласты, где количество воды более 1 кг на 1 кг угля из-за эндотермического эффекта реакции.
   4. Изоляция ПГУ-участка обеспечивается непроницаемыми породами кровли и подошвы. Доказано преобладание аргиллитов, алевролитов и известняков во вмещающих н.у.п. породах и исследованы закономерности распределения основных литологических разновидностей кровли и подошвы локализированных ПГУ-участков башкирского яруса поля шахты Тягловская № 1.
   5. Температура плавления минеральных компонентов золы угля и вмещающих пород должна быть меньше температуры реакции для предотвращения закупорки проходных каналов и обволакивания угля. Изучен химический состав золы отдельных угольных пластов на предмет тугоплавкости.
   6. Качественные показатели угля, граничные значения которых удовлетворят ПГУ, – зольность (до 40 %), содержание серы – (до 4,5 %), выход летучих компонентов (более 20 %), аналитическая влажность (часть суммарного количества води) и теплота сгорания (более 14,64 мДж/кг), в ЛВБ только в одиноких случаях превышают допустимые нормы.
   Ключевые слова: подземная газификация угля, некондиционные угольные пласты, ПГУ-участок, некондиционная угленосность, мощность, гидрогеологический режим, качественные показатели.

Khramov V. M. Geological criteria of non-conditioning coalbed productibility for underground gasification (on the pattern of the Lviv-Volyn coal basin). – Manuscript.

Dissertation for a candidate’s degree in geology by speciality 04.00.16 – geology of solid combustible minerals. – Institute of Geology and Geochemistry of Combustible Minerals of National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv, 2007.

   Dissertation is devoted to substantiation and study of complex geological criteria for Lviv-Volyn basin (LVB) adhering of which gives a chance for commercial development non-conditioned seams (ncs) using the technologies of underground coal gasification (UCG):
   1. Minimum thickness of coal seams suitable for underground gasification is estimated to be 0.2 m, the upper limit is conditionally accepted as 0.5 m due to impossibility of the mine mode of development. 22 sketch maps of the thickness distribution of ncs from the Tygliv field were compiled as well as their typification was carried out by the availability of areas with thickness of the given interval.
   2. UCG-area is a part of the coal seam without disturbance of its wholeness because of impossibility of the well’s connection and unexpected losses of extracted gas. Localization of UCG-areas comes to regional and local distinguished of structural-tectonic blocks of different order.
   3. Total water amount in a zone of reaction determines the composition of synthesized gas (predominance of CO + H2 or CO2 + CH4). Those seams in which the amount is over 1 kg per 1 kg of water due to endothermic reaction effect are impossible to be gasified.
   4. Isolation of the UCG-areas is provided by impenetrable rocks of the cover and the basement. Predominance of argillites, aleurolites, and limestones was proved in enclosing rocks, and the regularities of the main lithological varieties of the cover and the basement of the localized UCG-areas of the Bashkirian stage of the Tygliv-1 mine field were studied.
   5. Melting temperature of the mineral components of coal ash and enclosing rocks must be less than the temperature of reaction to prevent corking of communicating channels and coal covering. The chemical composition of ash from separate coal seams was studied in order for refractoriness.
   6. Qualitative indicators of coal the peak values of which satisfy UCG: ash content (up to 40 per cent), sulfur content (up to 4.5 per cent), shows of volatile components (over 20 per cent), analytical humidity (a part of total amount of water) and heat of combustion (over 14.64 mJ\kg) in the Lviv-Volyn basin only in some cases exceed the acceptance rate.
   Key words: underground coal gasification, non-conditioned coal seams, UCG-areas, non-conditioned coal potential, thickness, hydrogeological regime, qualitative indicators.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Геологічні критерії придатності некондиційних вугільних пластів для підземної газифікації (на прикладі Львівсько-Волинського кам’яновугільного басейну)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net