Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Підвищення точності автоматичного контролю і регулювання масової частки заліза в продуктах збагачення магнетитових руд
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення точності автоматичного контролю і регулювання масової частки заліза в продуктах збагачення магнетитових руд

Анотації 

Іслам Абдельхамід Юсеф Аль Бостанжі. Підвищення точності автоматичного контролю і регулювання масової частки заліза в продуктах збагачення магнетитових руд. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація технологічних процесів. Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2006.

   Дисертація присвячена розв’язанню актуальної наукової задачі підвищення точності і ефективності автоматичного контролю і регулювання масової частки заліза у концентраті шляхом використання промислового магнітного сепаратора як технічного засобу автоматизації та встановлення нових закономірностей формування магнітної індукції магнітного поля у робочій зоні сепаратора.
   Науково обґрунтовано можливість використання статистичних методів регулювання якості продукції на магніто збагачувальних фабриках.
   Розроблено технічні вимоги до системи автоматичного статистичного контролю і регулювання масової частки заліза у продуктах збагачення технологічних комплексів магніто збагачувальних фабрик.
   Результати роботи впроваджені в проект і можуть бути використані на залізорудних збагачувальних фабриках гірничо-металургійної промисловості.
   Ключові слова: збагачення руди, магнітні сепаратори, автоматичний контроль, системи автоматичного регулювання.

Ислам Абдельхамид Юсеф Аль Бостанжи. Повышение точности автоматического контроля и регуляции массовой доли железа в продуктах обогащения магнетитовых руд. Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.13.07 – Автоматизация технологических процессов. – Национальный горный университет, Днепропетровск, 2006.

   Диссертация посвящена решению актуальной научной задачи повышения точности и эффективности автоматического контроля и регулирования массовой доли железа в концентрате путем применения промышленного магнитного сепаратора в качестве технического средства автоматизации и установления новых закономерностей формирования магнитной индукции магнитного поля в рабочей зоне сепаратора.
   Научно обоснована возможность применения статистических методов регулирования качества продукции на магнитообогатительных фабриках.
   Установлено, что технологические комплексы магнитного обогащения магнетитовых железных руд, как объекты автоматического контроля и регулирования массовой доли магнитного железа в продуктах обогащения, являются статическими, что дает основу использовать для автоматического контроля и регулирования качества концентрата использовать статистические методы.
   Установлено, что случайный процесс изменения массовой доли железа в продуктах обогащения имеет регулярную и случайную составляющие. При том регулярной составляющей является массовая доля немагнитного железа. Это дает возможность автоматически регулировать процесс магнитного обогащения по сигналу, который характеризует массовую долю магнитного железа. Статистические характеристики массовой доли немагнитного железа определяются свойствами железной руды и усредняющими возможностями технологического оборудования.
   Установлено, что измерение магнитной индукции, усредненной вдоль поверхности барабана магнитного сепаратора в его рабочей зоне с помощью линейного магнитного резистора по сравнению с измерением напряженности магнитного поля в отдельных точках с помощью датчиков Холла обеспечивает точность автоматического контроля массовой доли железа в продуктах обогащения менее чем 5%.
   Секционный пульподелитель с шириной секции, которая равняется двум шагам полюсной системы сепаратора, стабилизирует плотность и толщину слоя концентрата на поверхности барабана сепаратора, стабилизирует характеристики измерительного объема и повышает точность автоматического контроля массовой доли железа с помощью промышленного магнитного сепаратора.
   Установлены технические требования к границам регулирования и среднеквадратическим отклонением массовой доли железа в продуктах обогащения в зависимости от коэффициента корреляции между управляющим воздействием и массовой долей железа в концентрате, что позволяет сформулировать требования к системе автоматического контроля и регулирования качества железорудного концентрата.
   Установлено, что магнитная индукция магнитного поля сепаратора, как технического средства автоматического контроля, определяется не только массовой долей железа в слое продукта обогащения на поверхности барабана, но и типом обогащаемой руды. То есть изменение типа руды провоцирует дрейф статических характеристик, что требует корректировки статических характеристик методом наименьших квадратов с использованием результатов химического анализа отобранных проб. Это позволяет повысить точность автоматического контроля массовой доли магнитного железа по сигналу магнитной индукции в рабочей зоне сепаратора.
   Научно обоснованы технические требования к системам автоматического статистического контроля массовой доли железа в продуктах обогащения: структуры систем, регулирующие воздействия, параметры настройки, такие как предупредительные границы регулирования, предельные значения среднеквадратического отклонения массовой доли железа, величины шага коррекции управляющих воздействий.
   Разработана система автоматического контроля массовой доли магнитного железа на основе применения промышленного магнитного сепаратора, включающая линейный магниторезистор из висмутсодержащей проволоки, размещенный на поверхности полюсной системы сепаратора. Экспериментальное исследование этой системы в промышленных условиях показали ее работоспособность. Точность автоматического контроля массовой доли магнитного железа при обогащении разных типов руд составила 5% относительных единиц.
   Основные научные положения и результаты работы приняты для внедрения ОАО “Проектный и проектно-конструкторский институт Металургавтоматика” в проект АСУТП обогатительной фабрики Криворожского горнообогатительного комбината (проект 04256-АСУ).

Islam Abdelhamid yousef Al Bustanji. Increasing accuracy of automated control and regulation of iron portion in the products of magnetite ore dressing. Manuscript.

Dissertation on scientific degree of Candidate of Technical Science on specialty 05.13.07. – Automation of technological processes. – National Mining University, Dnipropetrovsk, 2006.

   The dissertation is devoted to solving actual scientific problem of increasing accuracy and efficiency of automated control and regulation of iron portion in concentrated product by using industrial magnetic separator as technical means of automation and establishing new regularities of magnetic field induction formation in working zone of separator.
   The possibility of applying static methods of product quality regulation at magnetic concentration plants is scientifically substantiated.
   Technical requirements to the systems of automated static control and iron portion regulation in the products of concentration of technological complexes of magnetic concentration plants are established.
   Functional schemes of the systems of automated control and quality regulation of products of treatment and concentrated product are suggested.
   The results of experimental researches and imitated modeling the system of automated control and iron portion regulation in the products of treatment and concentrated product have shown their efficiency.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення точності автоматичного контролю і регулювання масової частки заліза в продуктах збагачення магнетитових руд

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net